Förtal eller förolämpning via blogg?

2013-05-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en anställd på mitt café som skriver på sin blogg mycket som kan skada företaget och kallar mig bland annat Rövhål Men hon skriver aldrig mitt namn Men samhället där jag har företaget är litet och hon har många läsare på sin blogg Så alla som läser den förstår vad och vem hon menar Får man göra så ?
|Hej och tack för din fråga!Det brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal som återfinns i 5 kap. 1 § Brottsbalken. För att straffansvar skall aktualiseras krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen i sig skyddar enbart enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar beskrivas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Om det dock är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte företaget i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Att någon kallar någon för "rövhål" kan inte föranleda straffansvar, eftersom det rör sig om ett allmänt värdeomdöme och inte någon uppgift som man kan föra sanningsbevisning emot.Även brottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB, torde vara uteslutet. Utmärkande för förolämpningsbrottet är nämligen att uttalandet ska rikta sig till den berörda personen själv, prop. 1962:10 B 148. Genom att publicera uppgifter om någon på en blogg kan det vara svårt att anse att någon riktat dessa uppgifter mot den berörde. Möjligen blir utfallet ett annat om det går att visa att den som skrev uppgifterna uppenbarligen visste om att den berörde skulle läsa den aktuella texten, jfr RH 2009:40.Vänligen,

Fråga angående förtal

2013-04-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, På min arbetsplats blev jag inkallad till chefen. Han ville veta om jag legat med en av våra kunder på en konferensresa. Han menade att det vore oprofessionellt samt riskera relationen med kunden. Han hade fått informationen gm 3andra chefer(som skickat info vidare sinsemellan) och fick uppdraget att ta samtalet med mig. Infon kom från ansvarig säljare ute på fält som tolkat att Incidenten skett. Ryktesspridningen började där. Jag dementerade uppgiften till chefen och gick även till en av de andra cheferna o frågade varför han inte frågat mig rätt ut i första instans innan han började föra info vidare. Ingen av cheferna "på vägen" hade misstrott uppgifterna som framkommit. Det var bara min chef som klart trodde på mitt nekande. Att tillägga är att jag är en ung singelkvinna på ett mansdominerat företag. Min upplevelse är att de nästan gottat sig i detta skvaller och varit som besatta i att få fram "sanningen". Min fråga är om detta kan anses som förtal?
|Hej och tack för din fråga,Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning gör sig skyldig till förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 §. Det krävs att en uppgift lämnats, och inte bara ett allmänt värdeomdöme, och uppgiften ska ha lämnats till en tredje person. Dessa kriterier verkar vara uppfyllda i ditt fall. Vidare krävs dock att uppgiften utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt samt att uppgiften duger till att utsätta dig för andras missaktning. I ditt fall rör det sig inte om att du blivit utpekad som brottslig och frågan är då om uppgiften kan ha ansetts utpeka dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Uppgiften ska vara nedsättande. Med den informationen som givits är det svårt att svara på om dessa uppgifter är tillräckliga för att uppfylla kravet på att utpeka dig som klandervärd i ditt levnadsätt och om uppgiften är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Om dessa krav skulle anses uppfyllda kan agerandet grunda ansvar för förtal men utan mer information kan jag inte yttra mig om agerandet du beskriver utgör förtal eller inte.Vänliga hälsningar,

Ekonomiskt förtal

2013-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag sitter i styrelsen för en ideell förening som startade aug 2012. Vi har nu blivit trakasserade under hela tiden av några personer som hittar på saker om föreningen. De sprider ut denna osanning i olika forum, facebookgrupper och även gjort en speciell grupp där de sprider dessa lögner Finns det något vi kan göra? Om det finns något att göra hur mycket "bevis" behövs det? Annars vet vi inte om vi klarar att driva föreningen vidare fast den verkligen behövs i samhället
| Hej och tack för din fråga!När det gäller den här typen av situationer är det ofta bestämmelsen om förtal (brottsbalken 5 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) som man får titta på. För förtal krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Problemet är att bestämmelsen i sig enbart skyddar enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar betecknas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Det brukar å andra sidan i juridisk litteratur sägas att om det är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte föreningen i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Vägledande praxis saknas dock, och man bör utgå från att bestämmelsen i allmänhet inte är tillämplig i sådana här situationer, då det är en förening som ”förtalas”.Så länge som de lögner som sprids om föreningen inte utgör någon annan typ av brott, exempelvis olaga hot (se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1) mot enskilda medlemmar eller hets mot folkgrupp (se https://lagen.nu/1962:700#K16P8S1), finns nog tyvärr inte så mycket att göra, rent juridiskt. Hör gärna av dig om du undrar över något mer.Vänligen

Försvarligt att lämna uppgift om brott?

2013-04-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag blivit bedragen och lurad på pengar, genom en annons på nätet och vet vem den personen är. Jag har gjort en bedrägerianmälan till polis och annonsföretaget. Jag vill skydda andra , eftersom den falska"annonsen" finns kvar och andra kan svara och bli bedragna på pengar. Jag lägger egen annons och uppger namn och ålder, inte personnr, och adress på "uthyrningsstugan" och uppmanar andra att inte gå på annonsen och sätta in pengar i förskott, då kommer även de bli lurade. Uppmanar andra som satt in pengar att göra en polisanmälan mot den personen. Kan jag bli dömd för min annons där jag "hänger " ut bedragaren? Syftet är ju att skydda andra.
|Hej och tack för din fråga!Det brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är förtal. Brottet består i att någon, om en människa, till en annan människa, lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för andras missaktning, 5 kap. 1 § Brottsbalken. Ur bestämmelsen kan 4 krav utläsas som måste vara uppfyllda för att straffrättsligt ansvar skall vara aktuellt: 1. För det första framgår att förtal måste riktas mot en människa vilket är uppfyllt i detta fall. 2. För det andra krävs att uppgiften måste lämnas till någon annan än den förtalade. Om du lägger upp en offentlig annons är detta rekvisit uppfyllt. 3. För det tredje krävs att det som lämnats måste varit en uppgift. En uppgift kännetecknas av att den kan vara sann eller falsk. Det får alltså inte vara fråga om ett rent värdeomdöme. I ditt fall utgör anklagelsen om att försäljaren begår/ har begått brott en uppgift. 4. För det fjärde krävs att uppgiften måste vara av nedsättande karaktär. Som exempel på en nedsättande uppgift anges i lagtexten anklagelse om brott. En beskyllning om brott får i regel anses vara nedsättande, undantag görs dock för lindrigare brott t.ex. en lindrig trafikförseelse eller annan ordningsförseelse som alltså inte alltid anses som nedsättande. I ditt fall verkar dock även detta krav uppfyllt eftersom de anklagelser som riktas mot försäljaren är allvarligare än en ren ordningsföreteelse. Även om dessa fyra krav är uppfyllda är det dock inte säkert att ett publicerande av annonsen utgör ett brott. Det finns nämligen i 5 kap. 1 § st. 2 BrB en undantagsgrund. Detta undantag kräver i detta fall att 1) det var försvarligt att lämna uppgiften och att 2) uppgiften var sann eller annars att uppgiftslämnaren hade skäligen grund för den. Även sanna uppgifter kan alltså medföra ansvar för förtal om det inte var försvarligt att lämna dem. För att bedöma om det var försvarligt att lämna uppgiften måste man göra en avvägning mellan det allmänna  intresset av att uppgiften lämnas och försäljarens intresse av att uppgiften inte lämnas. Vad resultatet av denna avvägning skulle bli i en eventuell domstolsprocess är svårt  att avgöra. Det kan i och för sig finnas vissa situationer som det skulle vara försvarligt att lämna ut uppgifter om att någon är misstänkt för brott om allmänhetens intresse är tillräckligt starkt av att uppgiften lämnas ut. I allmänhet bör man inte acceptera anklagelser om brottslighet då misstankarna är svaga eller ogrundade eller då anklagelserna framförs på ett onödigt kränkande sätt, jfr NJA 1987 s. 285 II. Det kan alltså i regel inte anses försvarligt att sprida brottsmisstankar i onödan.I ditt fall anser jag dock att det får anses vara försvarligt att lämna ut uppgiften om att en annons används i syfte att begå bedrägeri. Om försäljaren tagit bort annonsen skulle dock bedömningen bli annan eftersom syftet att hindra andra från att bli lurade inte längre är hållbart. Mitt råd är dock främst att se till att annonsföretaget görs uppmärksamt på att en annons används för att begå brott, och om du ska publicera en annons så bör du för säkerhets skull undvika att lämna ut namn på bedragaren. Kan ditt syfte uppnås genom att bara hänvisa till annonsen i fråga?Vänligen,

Avstängning och ryktesspridning på internetforum

2013-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har en fråga ang ett forum på internet. Man har där censurerat mig och mina åsikter till den grad att jag inte får nämnas i det forumet. Inlägg som ifrågasätter min banning raderas av moderatorerna som använder sin makt för att bestraffa mig personligen. Bakom kulisserna sker en häxjakt och rykten sprids. Forumägaren som felaktigt har utsett ickeneutrala individer till moderatorer tvättar sina händer och lägger allt ansvar på dessa. Ingen annan användare bannas och moderatorerna vägrar att svara på mina mail vilket ger mig friheten att tolka denna diskriminering som jag vill. Jag har inte fått någon förklaring till min banning. Jag känner mig oerhört diskriminerad och mitt rykte besudlas för varje dag dessa individer drar nytta av sin straffrihet. Mitt mål är att stämma dessa individer för den känslomässiga och professionella skada de utsätter mig för samt att kunna vara medlem i forumet utan att diskrimineras för mina åsikter.
|Hej!Tyvärr finns det nog inte mycket du kan göra för att tvinga forumet att häva avstängningen mot dig, då det står den som driver webbsidan fritt att välja vem som ska få vara medlem i forumet och vem som inte ska få vara det. Personerna på forumet har heller ingen skyldighet att besvara dina mail.En annan sak är att bestämmelserna i brottsbalken om t.ex. förtal även gäller på internet. Med ledning av den information du gett i din fråga är det omöjligt att avgöra om du blivit förtalad, men bestämmelsen, som finns i 5 kap. 1 § BrB ( https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 ) kräver att någon pekar ut någon annan som klandervärd eller annars sprider en uppgift som är ägnad att utsätta personen i fråga för missaktning. Med vänliga hälsningar,

Ogrundade anklagelser - Brott?

2013-04-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Idag efter att jag hade gymmat och duschat så blev jag inplockad på ett rum av personal på gymmet precis innan jag skulle gå ut. Jag frågade var det gällde, och hon svarade "Vad fan tror du?" i en nedvärderande ton. Jag hade ingen aning, så hon berättade att jag hade kissat i duschen ett flertal gånger. Jag förstod ingenting och jag höll en vänlig ton och frågade vad hon hade fått det ifrån. Då sa hon att en man hade sagt det till henne, men jag fortsatte att neka (med en vänlig ton). Hon fortsatte att hävda bestämt att jag hade gjort det och hotade med att stänga av mitt träningskort. Hon sa även att jag borde söka hjälp eftersom jag först kissar i duschen och sedan har mage att sitta och ljuga. Kan jag anmäla henne för falska anklagelser? Jag tycker verkligen inte "konversationen" (snarare påhoppet) sköttes rätt.
|Hej, Jag förstår att du är upprörd, men jag tror inte att personen i din fråga har gjort sig skyldig till ett brott (åtminstone inte utifrån den information du har gett i din fråga).Du frågar om du kan anmäla henne för ”falska anklagelser”. Det finns inget brott med just den rubriceringen. 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken (1962:700) tar upp brott med liknande namn: falsk angivelse, obefogad angivelse, falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse - men dessa brott är inte aktuella i detta fall. Kortfattathandlar den typen av brott om att man falskt anklagar eller anmäler någon för brott och dessutom gör det till myndigheterna. Det är alltså inget den gymanställde har gjort. Det finns förstås andra typer av straffbara anklagelser, t ex förolämpning och förtal. De är vad som kallas ärekränkningsbrott, och de beskrivs i brottsbalkens femte kapitel.  Förtal, som beskrivs i 5 kap. 1 § brottsbalken, är när man utpekar någon som ”brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller lämnar någon annan uppgift med syfte att skada personens rykte. Men det är bara förtal om man lämnar sådana uppgifter till någon annan än den man anklagar. I detta fall tog personen som arbetar undan dig privat och framförde anklagelserna tilldig. Syftet var inte att sprida rykten till andra personer för att de skulle se ner på dig, så hon har inte gjort sig skyldig till förtal.Kan anklagelserna istället straffas som förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken)? Förolämpningar, i juridisk mening, är att ”smäda annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende”. Ett exempel på kränkande beskyllning tas upp i rättsfallet SvJT 1973 rf s. 53, där en person fälldes för att ha frågat ett vittne om denne fick betalt för att vittna falskt. Jag kan förstå om du känner dig utsatt för en kränkande beskyllning, men för att någon ska dömas för förolämpning måste beskyllningen uteslutande ha syftet att såra offrets självkänsla. Det måste alltså finnas uppsåt hos gärningsmannen att göra just det. Uppsåt att såra någons självkänsla är inte alltid lätt att bevisa. I rättsfallet NJA 2004 s. 331 friades en person efter att ha kallat poliser för ”svin” och ”grisar” i samband med ett polisingripande. Högsta domstolen ansåg att mannen hade uttryckt sig så för att visa sin ilska och smärta (polismännen var tvungna att använda våld för att gripa honom), inte för att såra deras självkänsla. Situationen i ditt fall är förstås annorlunda – personen som anklagade dig befann sig i överläge. Samtidigt kan syftet ha varit att du skulle erkänna något hon faktiskt trodde att du gjort dig skyldig till, inte att såra din självkänsla. Den typen av bedömningar kan vara komplicerade. Slutligen är det svårt att veta exakt vilken typ av uttalanden som är straffbara kränkningar, och vilka som ”bara” är oförskämda. I praktiken verkar de flesta förolämpningsfall röra ganska grova förolämpningar, ofta (men inte alltid) med rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Se t ex rättsfallen NJA 1989s. 374 och RH 2011:5.För att sammanfatta så förstår jag att du känner dig orättvist behandlad. Stå på dig mot felaktiga anklagelser, och du kan förstås höra av dig igen om ni har fler konflikter. Men baserat på den information du gett i frågan skulle jag inte rekommendera att du anmäler den gymanställde. Hennes beteende var ovänligt, men sannolikt inte straffbart.Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700. Med vänlig hälsning,

Väcka åtal för förtal

2013-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är medlem och styrelseledamot i en ideell förening. Det går inte att återge hela tvisten men kort kan jag nämna att det pågår en dispyt mellan två av medlemmarna i klubben. Styrelsen har egentligen ingenting med denna att göra. Men en av medlemmarna har nu börjat skicka en mängd massmail via en mail-lista till våra medlemmar, som hon kommit över. I mailen förtalar och ljuger hon om styrelsen, påstår att vi gjort saker som vi absolut inte har gjort, och detta har nu gått så långt att vi måste agera, men vi vet inte hur vi skall gå till väga. Detta kan iaf inte fortsätta för det skadar föreningen. Ska/kan vi polisanmäla och stämma henne för förtal och isf hur? Hur ser i så fall den processen ut, på ett ungefär?
| Hej och tack för din fråga! Till att börja med kan sägas att det inte går att förtala ”styrelsen” i sig, man kan bara förtala enskilda personer. Har däremot vissa personer namngetts, deras poster nämnts eller det av annan anledning är tydligt att när denne medlem säger ”styrelsen” så menar denne egentligen vissa specifika individer kan det röra sig om förtal. För att ryktesspridning ska kunna utgöra förtal krävs att det har inneburit att en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning har lämnats. Som exempel nämns i lagen att någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det måste alltså röra sig om en uppgift (t.ex. att styrelseledamoten har gjort någonting), det räcker inte att det bara är ett värdeomdöme (t.ex. att styrelseledamoten är illojal). Det krävs inte att det går att visa att uppgiften faktiskt har lett till att någon har börjat missakta den utsatta, bara att uppgiften typiskt sett skulle kunna leda till det. Det är svårt för mig att utifrån det jag vet säga om de uppgifter som har lämnats i ert fall är tillräckligt ägnade att utsätta någon för annans missaktning. En riktlinje är i alla fall att det typiskt sett ska röra sig om något som är nedsättande för den beskylldes ”goda namn och rykte”. Förtal är ett målsägandebrott och faller in under enskilt åtal, inte allmänt åtal. Det innebär att det är de styrelseledamöter som anser sig ha utsatts för förtalet (målsägandena) som själva ska väcka åtal för brottet. Man kan alltså inte ange brottet till åtal hos åklagare/polis och sen vänta på att åklagaren ska välja att väcka åtal. Reglerna för hur enskilt åtal väcks finns i 47 kap. rättegångsbalken. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten, och denna ansökan måste innehålla alla de uppgifter som nämns i 47 kap. 2 § rättegångsbalken. Är det så att ni vill väcka åtal skulle jag råda er att ta kontakt med någon juridiskt kunnig som kan hjälpa er med ansökan och processen, eller att överväga att anlita ett professionellt ombud. Det kan vara så att ni har försäkring som täcker rättshjälpskostnader, det kan i alla fall vara värt att kolla upp. Dessutom bör ni vara medvetna om att enskilt åtal räknas som ett civilmål i domstolen, vilket innebär att den förlorande parten (alltså målsägandena om det skulle bli en friande dom) kan bli tvungna att stå för era egna och motpartens rättegångskostnader. Hoppas allt ordnar sig och att mitt svar har kunnat vara till hjälp!  Med vänlig hälsning,

Kan facebookpubliceringar vara förtal?

2013-04-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min förra tränare hotar mig med polisanmälan för att jag skrev en statusuppdatering på facebook om varför jag lämnar hennes träningsstudio. Jag visste inte hur illa hon tog det. Så fort hon berättade om det så bad jag om ursäkt och tog bort allt från nätet. Kan hon göra en anmälan och vinna?
|Hej! Tack för din fråga! Det är svårt att hitta någon brottsrubricering som stämmer in på det beteende du beskriver, det som ligger närmast till hands skulle vara förtal. Det innebär att man anger någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på ett sådant sätt att det kommer till allmänhetens kännedom, t.ex. genom att sprida det på facebook. I ditt fall är det dock mycket tveksamt om du utmålat denna person som brottslig eller klandervärd. Dessutom måste angreppet vara riktat mot din tränare, inte mot hennes träningsstudio, man kan nämligen inte förtala ett företag. Det är svårt att ta ställning till utan att veta exakt vad som skrivits, men generellt är förtalsbestämmelsen relativt strikt i sina bedömningar och det är även att notera att det inte är en bestämmelse som ligger under allmänt åtal, dvs, att åklagaren automatiskt tar upp fallet utan det krävs att din tränare gör en anmälan och sedan beslutar Justitiekanslern huruvida det ska gå till åtal. Hoppas detta varit till hjälp!