Grov kvinnofridskränkning

2011-02-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag upptäckte för en månad sedan att min dåvarande sambo hade ett förhållande med en annan kvinna. När jag konfronterade honom så blev han aggressiv och sparkade mig upprepade gånger på benet. Polisen kom och hämtade honom och jag uppsökte läkare för dokumentation av skadorna. Jag hade svårt att gå i flera dagar och hade fula blåmärken och svullnader länge. Detta är inte första gången han har varit aggressiv mot mig, han har knuffat mig när jag var gravid, tagit mig hårt i armen samt hotat mig och kallat mig för fula ord. Nu undrar jag vad han kan få för straff för detta. Polisen vet att han har varit aggressiv förr.
Emelie Gärde |Hej! Jag kan inte säga exakt vad straffet kommer att bli i det enskilda fallet då domstolen vid straffbedömningen tar hänsyn till en rad omständigheter i det specifika fallet. Domstolen kommer troligtvis finna att din före detta sambo har begått grov kvinnofridskränkning som finns lagreglerat i 4 kapitlet 4 a § Brottsbalken. Enligt denna paragraf skall den man som har begått brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kapitlet Brottsbalken mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. För att en upprepad kränkning skall föreligga måste det vara fråga om flera gärningar och dessa måste ha ett visst tidsmässigt samband. Det har emellertid inte närmare preciserats vad som skall anses ligga i rekvisitet utan det har överlämnats till domstolarna att med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet att tolka och tillämpa bestämmelsen. Vid bestämmelsens tillkomst uttalades endast att frågan om hur många kränkande gärningar som skall krävas för att en kränkning skall anses som upprepad bör bedömas med utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Ju allvarligare en gärning är, desto färre gärningar bör det krävas för att kränkningarna skall anses som upprepade. Hoppas att jag har kunnat vara till hjälp. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K4 Med vänliga hälsningar

Vad menas med "annat hänsynslöst beteende" i 4 kap. 7§ BrB?

2011-01-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |4 kap BrB. Hur ska man tolka uttrycket "annat hänsynslöst beteende" ? Är det t.ex. att ihärdigt skicka brev med uppgifter och frågor om kollegors oegentligheter på sin förra arbetsplats till en chef (som aldrig svarar utan fegt undviker detta gång på gång) ?
Hampus Johansson |Hej! I lagrummet, 4 kap. 7§ BrB som reglerar brottet ofredande nämner man “annat hänsynslöst beteende”. Detta behöver inte vara något fysiskt. Med hänsynslöst beteende menar man något som generellt sett skulle anses utgöra en kännbar fridskränkning. Exempel på detta kan exempelvis vara trakasserier via telefon. Det är svårt att bedöma ditt specifika fall utifrån de förutsättningarna du uppgivit men att ofredandebrottet skulle bli aktuellt kan inte uteslutas. Vänligen

Hemfridsbrott

2010-11-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan anmäla en person för att hon vistas hemma hos oss ett antal gånger, fast vi bett henne att lämna vårt hem, men inte gjort. Hon var förut tillsammans med min lillebror, men inte längre. Allt detta hände under sommaren. Vi har fått en varning av hyresvärden pga att hon rastade hunden utan koppel och inte plockade efter sig. tacksam för svar!
Cajsa Hansen |Hej! Det som ligger närmast tillhands att bedöma detta som är ett hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (1962:700, BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1. Enligt paragrafen straffas den som intränger eller kvarstannar i någons bostad till böter. I fall då flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som ej bor där att ge sig av och denne person vägrar, för att det skall anses som hemfridsbrott. Ni kan alltså göra en polisanmälan!

Olaga hot

2010-10-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Om en personen trycker en butterflykniv mot någon annans hals, utan att uttala dödshotet verbalt, vad är då en tänkbar brottsrucricering vid åtal? Vad kan också straffet tänkas bli? Räkna på att personen är tidigare ostraffad.
Hampus Johansson |Hej! Den beskrivna handlingen skulle troligtvis bedömas som olaga hot i enlighet med 4kap. 5§ Brottsbalken. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Om handlingen skulle anses vara grov blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För att handlingen ska bedömas som grov krävs att hotet skiljt sig i hög grad från ett normalt fall av olaga hot. Att hotet exempelvis riktas mot någon med en särskilt skyddslös ställning skulle kunna vara en faktor som gör brottet grovt. Vänligen

Olaga hot

2011-01-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Undrar om en väktare (parkeringsvakt) får bära inspelningsutrustning för att vid ev hot kunna bevisa detta i domstol?
Natalie Lindqvist |Det är tillåtet att spela in en konversation man har med någon (jfr praxis). Däremot är det inte tillåtet att spela in något i kränkande syfte som inkräktar på den andres privatliv (vilket inte är aktuellt i Ert fall). Uppmärkasammas bör brottkommentaren till olaga hot: Från det straffbara området utesluts sådana fall då det för den hotade var uppenbart att brottet inte kunde vara allvarligt menat." Men "Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet skall verkställas." Med vänlig hälsning

Vad menas med "annat hänsynslöst beteende" i 4 kap. 7§ BrB?

2011-01-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad menas i 4 kap. BrB med uttrycket "annat hänsynslöst beteende". Syftar det på något fysiskt eller kan det t.ex. vara att man skickar påminnelser med brev på brev när någon inte svarar ?
Hampus Johansson |Hej! I lagrummet, 4 kap. 7§ BrB som reglerar brottet ofredande nämner man "annat hänsynslöst beteende". Detta behöver inte vara något fysiskt. Med hänsynslöst beteende menar man något som generellt sett skulle anses utgöra en kännbar fridskränkning. Exempel på detta kan exempelvis vara trakasserier via telefon. Det är svårt att bedöma ditt specifika fall utifrån de förutsättningarna du uppgivit men att ofredandebrottet skulle bli aktuellt kan inte uteslutas. Vänligen

Neka tillträde till gemensam bostad

2010-11-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har funderingar kring att neka/s tillträde till gemensam bostad enligt följande exempel: Mannen har misshandlat eller på annat sätt förgripit sig på kvinnan varvid hon valt att flytta till annan bostad och vill hämta sitt bohag från deras gemensamma bostad tillsammans med stödperson. Mannen vägrar släppa in kvinnan i bostaden, alternativt vägrar släppa in kvinnans stöd. Vad har hon för alternativ? Kan hon med våld tränga sig in och kan i så fall stödpersonen hjälpa henne? Jag tackar på förhand och ser fram emot ert svar.
|Hej och tack för din fråga Hemfridsbrott är ett brott som stadgas i 4 kap 6 § brottsbalken (1960:700), se https://lagen.nu/1962:700. Hemfridsbrott begår en person som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Av kommentarerna till brottsbalken framgår det att om två personer ex. äkta makar och har gemensam bostad, kan den ena maken inte begå hemfridsbrott genom att mot den andres vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Är bostaden med andra ord gemensam gör sig kvinnan troligen inte skyldig till hemfridsbrott när hon hämtar sitt bohag. Däremot kan stödpersonen som hjälper henne eventuellt göra sig skyldig till hemfridsbrott om denna person olovligen intränger sig i bostaden. Dock bör användning av våld undvikas då detta kan vara straffbart. Med vänlig hälsning

Kan 4-5 skickade brev anses falla in under ofredande?

2010-09-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan det anses vara ett ofredande om man skickar 4-5 Brev ?
Hampus Johansson |Hej! I ett rättsfall från Hovrätten, RH 1983:58, dömdes en man för ofredande efter ha skickat en mängd brev till en kvinna. I det fallet rörde det sig om fler än 4-5 brev men att bestämmelsen även skulle kunna bli tillämpbar i ditt scenario går ej att utesluta. Faktorer som kan påverka kan exempelvis vara brevens innehåll. Vänligen