Dataintrång att logga in på annan persons mail?

2009-12-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan någon dömas för dataintrång då ägaren till ett e-postkonto själv lämnat ut lösenordet för att få hjälp med att skriva meddelande till myndigheter, företag etc? Det här problemet finns nu i vår bekantskapskrets där ett par (särbor) blivit rejält osams. Den som \"lånade\" e-postkontot loggade in från en annan dator några dagar efter det att paret separerat för att kolla om mailsvar inkommit på en fråga / ett ärende de båda var involverade i. E-postkontoägaren har alla lösenord liggande på en lapp vid datorn och hotar nu den f d partnern med polisanmälan. \"Inträngaren\" gjorde inget annat än kollade vad som hänt sen sist. H*n ändrade inget, skickade inget, beställde inget - loggade endast in och kollade inkorgen.
Sven Lindblom |Hej,Dataintrång regleras i brottsbalken 4 kap. 9 c § vari anges att den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. För att komma till brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700Bestämmelsen om dataintrång är alltså subsidiär i förhållande till straffbestämmelserna i 4 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken om brytande av post- eller telehemlighet och intrång i förvar. Dessa bestämmelser torde dock inte vara tillämpliga här utan det blir, precis som du anger i din fråga, bestämmelsen om dataintrång som blir relevant. Då det gäller uttrycket ”olovligen bereder sig tillgång” finns det inte i lagrummet angett någon begränsning med avseende på syftet för åtgärden. Bestämmelsen förutsätter således inte att intrånget sker i ett visst syfte, t.ex. för att hämta information eller för att åstadkomma skada eller någon annan följd. Vad som beläggs med straff är själva intrånget. För straffansvar förutsätts inte att någon säkerhetsåtgärd kringgås.En förutsättning för straffansvar för dataintrång är dock att gärningen begås uppsåtligen och olovligen. Beträffande uppsåtskravet förutsätts inte att gärningsmannen handlar med ett direkt uppsåt att åstadkomma den angivna effekten utan alla uppsåtsformer, dvs. också likgiltighetsuppsåt är tillämpliga. När det gäller kravet på ”olovlighet” medför detta att ett sådant förfarande som sker med samtycke av den som har rätt att förfoga över upptagningen utesluts från det straffbara området.Källa: Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg Susanne, Brottsbalken en kommentar, Del I. Studentutgåva. Norstedts Juridik AB.Upplaga 6, 2009Slutsats:Att det funnits en lapp där ex-partnern skrivit upp lösenordet hindrar alltså inte att inträngaren berett sig tillgång. Frågan är då om det kan ha skett uppsåtligen och olovligen. Förmodligen blir det här en bedömning av huruvida inträngaren insett att han inte fick bereda sig tillgång till uppgifterna. Trodde inträngaren att han hade ett samtycke från ex-partnern? Hade detta varit godtagbart innan?Vad slutligen beträffar det du skrev angående att inträngaren inte gjorde något annat än att leta efter ett visst meddelande talar det ovan sagda, (se tredje stycket från ovan) som är ett utdrag från brottsbalkskommentaren, för att det inte spelar någon roll. I ett hovrättsfall från 2004 (se RH 2004:40) som gällde bl.a. dataintrång angav hovrätten i sin dom att gärningsmannen hade gjort sig skyldig till dataintrång då han olovligen hade berett sig tillträde till målsägandens hemsida samt olovligen tagit del av hennes e-post. Av detta fall verkar det således vara av betydelse att gärningsmannen dessutom läst e-posten. Förmodligen skulle detta utgöra försvårande omständigheter vid domstolens bedömning. I detta fall verkar det närmast röra sig om en petitess.Med vänlig hälsning

Lagligt för fastighetsägare att kolla ens post?

2009-12-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. jag bor i en hyresrätt med postlåda och min fastighetsägare kollar min post varje dag innan jag hinner hämta den. Har hon rätt till det?Tack på förhand.
Sven Lindblom |Hej,I din fråga berättar du att fastighetsägaren ”kollar din post”. Detta kan tolkas på två sätt. Dels att hon bara tittar på kuvertet och dels att hon öppnar kuvertet och läser innehållet d.v.s. meddelandet. Är det så att hon bara tittar på kuvertet torde det inte vara brottsligt enligt min bedömning även om det kan kännas fel för dig (det kan dock bli en annan bedömning om han olovligen bereder sig tillgång till ditt postfack, se nedan). Men är det så att fastighetsägaren faktiskt öppnar dina brev så kan följande sägas:Det finns bestämmelser i brottsbalken som reglerar situationer då någon olovligen bereder sig tillgång till annans meddelande (se BrB 4:8-9 §§). I 4:8 § regleras brytande av post- eller telehemlighet. Skyddet för meddelandet sträcker sig från den tidpunkt då meddelandet avlämnats till befordran och till det att meddelandet utlämnats. Har exempelvis någon olovligen berett sig tillgång till ett brev eller ett telegram efter det att meddelandet i vederbörlig ordning avlämnats i adressatens bostad eller brevlåda, är gärningen inte straffbar enligt 4:8 §. Eftersom posten redan har avlämnats i postfacket torde inte 4:8 § vara tillämplig här. Dock kan 4:9 § bli aktuell som reglerar intrång i förvar vilken alltså är subsidiär i förhållande till 4:8 §.En förutsättning för straffbarhet är att handlingen förvaras tillsluten exempelvis att den är förseglad eller förvaras under lås. Handlingar som ligger framme på ett skrivbord eller i en olåst låda faller under bestämmelsen endast under förutsättning att de på något sätt är tillslutna, t.ex. genom att de förvaras i förseglat kuvert eller genom att dörren till lokalen är låst. (NJA II 1962 s. 139.)För straffbarhet krävs inte att gärningsmannen har handlat till nytta för sig själv eller till skada för annan. Straffskyddet gäller inte endast brev eller andra meddelanden som är under befordran utan det omfattar också meddelanden som ännu inte avlämnats till befordran eller som redan kommit adressaten tillhanda. Också annat än meddelanden skyddas.Beträffande åtal gäller enligt 4:11 § att brottet intrång i förvar kan åtalas av åklagare endast om målsägande (du) anger brottet till åtal eller ock att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Om du vill gå vidare med ditt ärende får du göra en polisanmälan. Ett tips är att samla bevis först. Ett annat alternativ är att förklara för fastighetsägaren att du funderar på att anmäla honom. Då slutar han förhoppningsvis.Källa: Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg Susanne, Brottsbalken en kommentar, Del I. Studentutgåva. Norstedts Juridik AB. Upplaga 6, 2009Med vänlig hälsning

Telefontrakasserier

2008-03-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej,undrar vad man ska göra om ngn ringer med dolt nummer till en hela tiden. dem säger inget och ibland(oftast) hinner jag inte ens svara.. undrar om man kan få ersättning typ någon form av skadestånd för detta?
Gabriel Westin |Det du beskriver låter som någon form av trakasserier mot dig. Om du känner dig besvärad av samtalen bör du göra en polisanmälan. Polisen kommer sedan, med hjälp av teleoperatören, att kunna se vem det är som ringer samtalen till dig och förhoppningsvis stoppa det.Att något skadestånd skulle utgå för telefontrakasserier finner jag otroligt, men inte omöjligt. I vilket fall som helst så är den ringa vinst du kan få genom att driva en skadeståndstalan mot gärningsmannen i en domstol inte värt risken för att själv bli stående med dina rättegångskostnader. Skulle däremot telefontrakasserierna gå vidare till åtal så kan åklagaren föra en skadeståndstalan i ditt ställe.Vänligen,

Hyresgäst som stör omgivning med lös hund

2010-01-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Bor i hyresrätt hos kommunalt bostadsbolag. Har problem med en lösspringande hund. Är det bostadsbolagets skyldighet att få bukt med problemet? Vet att de har pratat med ägaren och även skrivt brev till denna, men ingen ändring sker! Polisen kan tydligen inte heller hjälpa till, då ingen blivit skadad än!
Henrik Wallin |När det gäller problemet du beskriver så kan du begära hjälp både från polis och hyresvärd. Låt oss reda ut ett alternativ i sänder.Vi börjar med hyresvärdens ansvar. En hyresgäst har en skyldighet att iaktta sundhet, ordning och gott skick, se JB 12:25 https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1. Detta gäller såväl i lägenheten som i närområdet. Här skall man tänka på att olika människor är olika känsliga och att hyresvärden måste göra en objektiv bedömning av vad som kan anses vara så störande att det inte kan godtas. T ex lekande barn kan av vissa människor anses vara störande. Barn som leker normalt måste man dock tåla. Om hyresvärden efter en objektiv bedömning finner att hyresgästen uppträder störande, då skall hyresvärden omedelbart ge hyresgästen en tillsägelse. Se bestämmelser om hur dessa tillsägelser skall göras, se JB 12:63 https://lagen.nu/1970:994#K12P63S1. I fall där hyresvärdar inte tar tag i dessa problem har hyresgäster som utsatts för störningen tilldömts nedsatt hyra och skadestånd. Hyrestvister som rör störningar i boendet skall också, enligt hyreslagens regler, handläggas särskilt skyndsamt, se JB 12:72 https://lagen.nu/1970:994#K12P72S1.I ditt brev framgår att hyresgästen, trots påstötningar från hyresvärden, fortsatt med sitt störande beteende. Om hyresgästen inte vidtar rättelse kan det ytterst vara grund för att hyresrätten förverkas. Dock känns detta alternativet något oproportionerligt om hyresgästen är skötsam för övrigt.När det gäller polisens möjligheter att ingripa så ger ”tillsynslagen” (lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter) goda möjligheter för polisen att hantera ett ärende som du beskriver. I lagens förarbeten står tydligt att målsättningen med lagen är att ge polisen möjligheter att ingripa med lämpliga åtgärder innan skada uppkommit. I förarbetena till lagen säger man vidare: ”[s]ärskilt kan noteras att det inte kan anses vara tillräckligt att ägaren ansvarar för redan uppkomna skador. Det krävs tvärtom uttryckligen att den som har hand om hund eller katt skall se till att förebygga att skador eller avsevärda olägenheter över huvud taget uppkommer.” Lagen är alltså till och med utformad så att polisen inte är styrda när det gäller metod för att komma till rätta med problemet. Polisen kan ”skräddarsy” ett föreläggande så att det löser problemet, oavsett art. I lagtexten står ”[o]m någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.”, se här i lagens 8§ https://lagen.nu/2007:1150#P8S1.Min slutsats är därför att du bör kontakta polisen och be dem hantera problemet utifrån tillsynslagens regler.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Ofredande?

2009-11-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag i brev till person SS avslöjar förolämpande och kränkande uttalanden som gjorts av SS arbetskamrater mot henne, med angivande av vem som sagt vad,har jag då gjort mig skyldig till ofredande av SS?
Sara Hansson |Hej,Enligt brottsbalken 4 kap. 7 § (se https://lagen.nu/1962:700) utgör det ofredande då någon handgripligen antastar eller genom annat hänsynslöst beteende annars ofredar annan. Det kan till exempel vara att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fönstertitta och även att mobba någon. Den som ofredar någon måste veta att det den gör är fel. Som exempel kan ges att det kan utgöra ofredande av sina grannar att störa dem genom att spela hög musik, om de har talat om att det är störande.Att i ett brev till en person avslöja förolämpande och kränkande uttalanden som gjort av dennes arbetskamrater mot denne, med angivande av vem som har sagt vad, skulle således inte utgöra ofredande av denne.Mvh

Rätt att spela in samtal och åberopa dem i domstol?

2008-02-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har råkat ut för otrevliga och hotfulla samtal, både personligen och per telefon. Har jag rätt att spela in dessa i t ex mobiltelefonen? Om ja, får jag använda dessa inspelningar som bevis?
Erik Annerstedt |Hej!Ja, du har rätt att spela in samtal som du själv deltager i. Detta följer av Brottsbalkens 4 kap. 9 a § motsatsvis. Vidare har du rätt att åberopa samtalet som bevis i rättegång vilket följer av den fria bevisföringens princip, Rättegångsbalken 35 kap. 1 §.Med vänlig hälsning Erik Annerstedt