Vittna mot närstående

2011-01-12 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad till att vittna mot min bror. Jag har pratat med åklagaren och frågat om jag kan vittna via telefon då jag kommer ha en nyfödd bebis plus att jag tycker att det är obehagligt att närvara i rättegången. Hon godkände inte detta och sa att jag måste närvara i rättegången. Min fråga lyder måste jag vittna trots att det är min bror? Har skickat delgivningskvittot binder detta mig på något sätt till att vittna? Tacksam för var!
Kerstin Eifrém |Hej! Enligt rättegångsbalken 36 kap 3 § är man inte skyldig att avlägga vittnesmål om man på något av de sätt som lagrummet anger är närstående till den som är part i rättegången. Bestämmelsen innebär alltså att du inte är skyldig att vittna mot din bror (du kan själv läsa bestämmelsen här https://lagen.nu/1942:740#A3) Svarsbrevet eller delgivningskvittot som du skickat in är en bekräftelse till domstolen att du har fått kallelsen. Det är viktigt att du meddelar domstolen om du inte kan/vill vittna. Hoppas du har fått vägledning av mitt svar! Kerstin

Kallelse av vittne

2010-11-07 i Vittna
FRÅGA |Hej! En person i min närhet har blivit kallad till förhör, men inte fått veta vad det gäller. I kallelsen står det ordagrant: Du kallas härmed till förhör i ett ärende. Kontakta mig om tiden ej passar." Personligen uppfattar jag det här som Kafkas processen. Bör man inte i rättssäkerhetens namn få veta varför man kallas till förhör, och skriver man "kontakta mig" (Vem är det?)? Borde det inte stå "undertecknad"? Vart är rättsstaten på väg?
Carina Persson |Hej! Kallelsen verkar väldigt knapphändig. En kallelse skall enligt lag innehålla behövliga uppgifter om parterna och målet samt kort om vad förhöret gäller. Se 36 kap 7 § 2 st Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740 Det borde framgå av kallelsen vem det är som har skickat ut den eller kontaktuppgifter till den aktuella domstolen. Annars finns kontaktuppgifter till respektive domstol på http://www.domstol.se/ Vänliga hälsningar

Offentlig försvarare och närstående vittnen

2010-02-18 i Vittna
FRÅGA |Om man har blivit åtalad för ett brott som man anser sig oskyldig till, ska man då begära att få en advokat om man inte har blivit tilldelad en pga den låga straffskalan? Är det någon mening att kalla vittnen även om de kan anses som jäviga, tex. mor och hennes sambo?
Bo Olsson |Hej! I första hand ankommer det på den misstänkte att själv ordna sitt försvar och utse försvarare, vilket framgår av 21:3 Rättegångsbalken (RB). (https://lagen.nu/1942:740#K21P3S1 ) I 21:3 a RB anges när misstänkta har rätt att få en offentlig försvarare utsedd. Den misstänktes ekonomiska förhållanden tas inte hänsyn till, det är endast de processuella förhållandena som ska spela någon roll. Ifall den misstänkte är anhållen eller häktad eller om det inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse ska offentlig försvarare alltid utses om den misstänkte begär det. Enligt lydelsen i 21:3 a RB ska offentlig försvarare också utses under vissa omständigheter. Det är: 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Om den misstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall inte vid sidan av denne någon offentlig försvarare förordnas. Som svar på din fråga så kan du alltid begära att få en offentlig försvarare och sedan är det upp till domstolen att bedöma om du är i behov av en. Det är reglerna i 21:3 a domstolen ska ta hänsyn till vid bedömandet om du är i behov av en offentlig försvarare. När det är fråga om brott som har låga straff så krävs det särskilda skäl för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare. Angående vittnen som du är släkt med så gäller enligt 36:3 RB (https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1 ) att de inte är skyldiga att vittna. Vittnesplikt föreligger som huvudregel, det vill säga alla är skyldiga att vittna. Närstående till den misstänkte får inte heller avlägga vittnesed enligt 36:13 RB. Hur domstolen värderar ett vittnes berättelse i det enskilda fallet är omöjligt att svara på. Det kan självklart påverka att de inte kan tala under ed och det straffansvar det innebär. Helt meningslöst att kalla dem som vittnen är det nog däremot inte. Många sannorlika historier som talar för ett händelseförlopp är självklart bra, men till syvende och sist är det som sagt domstolen som gör en helhetsbedömning av all bevisning i målet. Vänligen

Räknas det som mened?

2009-12-28 i Vittna
FRÅGA |En vän har anmält sin sambo för grov kvinnofridskränkning. Då ett bråk inträffade hemma hos mig och min familj så ringde en polis och ville att jag skulle omma och berätta om den händelsen, och vad jag hade sett och hört. Händelsen inträffade för ett år sedan så jag hade svårt att komma i håg allting. När jag kom hem från polisen kom jag på saker som jag glömmt bort att säga. tex att hon ( min vän) senare berättat att hennes sambo tog strypgrepp på henne innan vi kom ut och upptäckte att dom bråkade och sen några mer saker Jag vet inte hur mycket betydelse dom har för utrdeningen´. .Men kan jag ringa upp till polisen och berätta det här eller räknas det som mened, eller kommer min upplevelser av händelsen bli mindre trovärdiga om jag ringer och tilläger detta?
Frida Henkow |Hej!Jag tycker absolut att du ska ringa polisen och berätta vad du har kommit på. Det kan inte bli fråga om mened. För mened krävs att man har uppsåt, dvs att man har för avsikt att ljuga eller undanhålla information. Mened finns i Brottsbalkens 15 kap. 1 §, se mer https://lagen.nu/1962:700.Det är möjligt att dina uppgifter skulle ha framstått som mer trovärdiga om du kommit på de direkt, men låt polisen själva ta ställning till det. Det är inte helt ovanligt att man kommer på fler detaljer efter hand när det handlar om en händelse som hände för länge sedan. Hoppas det var till din hjälp! Mvh

Möjlighet att avstå från att närvara fysiskt i rättegång

2010-11-22 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag har en väninna som snart måste vara med om en rättegång som misstänkt för något som hon är oskyldig till. Nu är det så att hon lider av grav social fobi och skulle aldrig klara av att sitta med i en rättegång. Finns det någon annan metod för henne, för att hon skulle klara av en rättegång är helt uteslutet. Kan inte hennes ombud representera henne själv i rättegången eller kan man lämna in en skriftlig redogörelse? Finns det något sätt så att hon kan slippa vara med i rättegången då hon lider av denna sjukdom på en väldigt grav nivå.
Joel Dahlquist |Hej och tack för din fråga! För några år sedan förändrades den svenska rättegångsprocessen genom en reform som kallas EMR - en modernare rättegång. Ett led i detta är bland annat att möjligheten till telefon- och videoförhör har utökats. Precis som tidigare är dock huvudregeln och utgångspunkten att parter och vittnen skall inställa sig personligen i rätten. I 5 kap 10§ rättegångsbalken (som du själv kan läsa här: https://lagen.nu/1942:740#K5P10S1) anges dock exempel på när denna huvudregel kan kringgås. Som du kan själv kan läsa verkar den andra punkten stämma in ganska bra på din väninna. Just när det gäller den tilltalade i en brottsprocess ställs det högre krav för att man ska kunna utebli från rätten, särskilt om brottet är grovt. Om din väninna på något sätt kan bevisa eller i alla fall styrka sin fobi, exempelvis genom läkarutlåtande eller liknande, är det dock mycket möjligt att hon i stället kan få bli förhörd via telefon eller video-intervju. Någon skriftlig redogörelse kan det dock sannolikt inte bli fråga om, då detta skulle strida mot flera grundläggande processrättsliga principer. Jag hoppas att detta hjälpt dig (och din väninna)!

Vittne

2010-07-19 i Vittna
FRÅGA |Jag har varit med i en sexvideo och har blivit tvingad att utföra en hel del äckliga saker. Denna videofilm har spridits och har även funnits på internet. Det finns personer, i min umgängeskrets, som har sett denna film. Är dessa personer skyldiga, enligt lagen och berätta för mig vad de vet om filmen?
Frida Larsson |Om du frågar dessa personer öga mot öga har de ingen skyldighet att berätta vad de vet; vi har ingen ärlighetsregel i svenska rättssystemet. Saken blir dock en annan om det blir fråga om rättegång och de kallas som vittnen (vilket de bör och förmodligen görs om de har information om saken). Om ett vittne vägrar att avlägga ed eller att vittna får rätten enligt 36:21 rättegångsbalken förelägga vite för att så ska ske; och om det inte räcker kan vittnet häktas. En person är dock aldrig, enligt 36:6 rättegångsbalken, tvungen att uttala sig om en omständighet som skulle, genom vittnets berättelse, röja att vittnet eller någon närstående till denne har begått en brottslig handling

Pojk- och flickväns skyldighet att vittna

2009-11-25 i Vittna
FRÅGA |Vad gäller för att räknas som närstående för att slippa vittna i ett skadegörelsefall? Räcker det med att man är pojk-/flickvän sedan flera år tillbaka, men ej sambo eller gifta?
Linus Jonson |Att vittna i en rättegång är en allmän medborgerlig skyldighet. Vissa personkategorier är emellertid obehöriga att vittna över huvud taget (t.ex. den tilltalade och målsäganden). Andra har en s.k. inskränkt vittnesplikt - de behöver inte vittna om de inte vill. Hit hör närstående till part, vilket i brottmål innebär närstående till den tilltalade (RB 36:3, som du kan läsa https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Om dessa personer väljer att låta sig höras som vittnen, får de inte avlägga ed och hörs således inte under straffansvar (RB 36:13 2 st. jfr. BrB 15:1 om brottet mened https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1). Vilka personer tillhör då kretsen av "närstående"? Av lagtexten framgår att de som uttryckligen är undantagna från vittnesplikten är make/maka (även f.d.), barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar, syskon och svåger/svägerska. Men även de som "på liknande sätt är parten närstående" skall omfattas. Hit räknas sambo och f.d. sambo. Vad gäller pojk- eller flickvän är läget emellertid inte lika klart.Högsta domstolen har i ett relativt nytt beslut (se http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2007/2007-11-23%20B%203773-07%20Beslut.pdf) fastställt att med sambo "måste numera jämställas situationer då två personer utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet". Förlovade som växlat ringar eller på annat sätt utåt iakttagbart sätt manifesterat överenskommelsen att ingå äktenskap, skall räknas hit. Även personer som har eller väntar barn tillsammans skall omfattas. Din fråga rör pojk- eller flickvän, som har ett förhållande med den tilltalade sedan flera år tillbaka. En sådan person skulle alltså eventuellt kunna anses som "närstående" och därför inte vara skyldig att vittna mot sin pojk- eller flickvän. Rättsläget är emellertid inte klart nog för att ge något definitivt svar. Med vänliga hälsningar

Bevittning

2009-10-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har en fullmakt för mig som ska bevittnas, den är utlänsk och ska gälla vid en försäljning av en lägenhet som jag äger utomlands, en advokat ska göra köpet åt mig och behöver då fullmakten. Det står att jag ska gå till Notariatet och få min namnteckning bevittnad, vi har ingen sån instans vad jag vet, så vad är det som gäller, kan ngn som känner mig bevittna? eller vart ska jag vända mig?Hoppas på snabbt svar...Tack på förhand!
Maria Holme |Hej,Utomlands är det vanligt att det krävs en slags officiell bevittning. För att få sådan ska man i Sverige gå till Notarius Publicus. Sådana finns i många städer och förordnas av Länsstyrelsen. Enklaste sättet att få tag i Notarius Publicus i din närhet är att söka på Internet eller fråga på Länsstyrelsen.Med vänliga hälsningar