Godkänt strafföreläggande

2010-06-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har erkänt ett brott och betalat ett betalningsföreläggande. Målsäganden sa sig ha ersättningsanpråk, men ville inte ha biträde av åklagaren för denna talan. Betyder detta att deras ersättningsanspråk kommer att hanteras som ett tvistemål - eller är det fortfarande ett brottsmål? Tack på förhand!
Ulrika Lundgren |Hej! Ett godkänt strafföreläggande kan inte tas upp i domstol. Detta innebär därmed att man inte kan handlägga ersättningsanspråket såsom ett brottmål. Istället skall bestämmelserna rörande tvistemål användas. Detta innebär bland annat att din motpart måste stämma dig för att saken skall tas upp i domstol. Vänliga hälsningar

Vad innebär ett strafföreläggande?

2009-11-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag och en kompis har blivit anmälda för skadegörelse på en toalett. Vakterna kom in på toaletten och trodde att vi hade utfört skadegörelsen. När polisen senare kom sa jag ja när han frågade om jag ville ha straffföreläggande, är det att räkna som ett erkännade? Jag var rätt så berusad och fattade inte riktigt vad strafföreläggande innebar. Både nekade till anklagelserna. Tack på förhand!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga!En åklagare kan utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Om gärningsmannen skriver under strafföreläggandet innebär detta dels att man erkänner gärningen och dels att man godtar det förelagda straffet. Tillvägagångssättet vid ett strafföreläggande är skriftligt. Åklagaren utfärdar ett strafföreläggande på grundval av en polisrapport som gärningsmannen därefter har en viss tid på sig att underteckna, se RB 48 kap https://lagen.nu/1942:740#K48Om denne nekar till anklagelserna och vägrar skriva under, får åklagaren istället väcka åtal i vanlig ordning. En polisman får alltså inte utfärda ett strafföreläggande och att du enbart sagt till denne att du vill ha ett sådant räknas inte som ett erkännande. För att ett strafföreläggande ska anses godkänt krävs att man skrivit under eller betalat in hela det förelagda beloppet, se RB 48 kap 9§ och 11§. Ett godkänt strafföreläggande gäller som lagakraftvunnen dom, men kan angripas genom resning eller klagan över strafföreläggandet. Regler om detta återfinns i RB 59 kap 6-9§§, se https://lagen.nu/1942:740#K59Ett strafföreläggande kan undanröjas t.ex. om godkännandet inte kan ses som en giltig viljeförklaring. Detta kan vara fallet t.ex. om den som undertecknade strafföreläggandet inte insåg vad det var han eller hon skrev under.Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande

2009-11-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Ang. strafföreläggande: Om man inte kan erkänna det påstådda brottet men ändå accepterar att betala ett strafföreläggande och betalar - är då ärendet avslutat ?
Josefina Blom |Hej,Regler om strafföreläggande finns i kapitel 48 Rättegångsbalken (RB)( https://lagen.nu/1942:740).Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte erkänner brottet och accepterar ett straff i form av böter, se 48:2 1 st. samt 48:9 RB. Förfarandet med strafföreläggande är dock frivilligt och den misstänkte kan välja att låta åklagaren väcka åtal, målet kommer då att prövas i en rättegång i stället. Enligt 48:3 2 st. RB har ett godkänt strafföreläggande samma verkan som en dom som vunnit laga kraft. Detta innebär att strafföreläggandet inte kan överklagas och ärendet kan anses avslutat.Vänligen,