Överklagande från kammarrätt till Regeringsrätt

2010-03-23 i Domstol
FRÅGA |Jag överväger att överklaga kammarrättens beslut. Skrivelsen ska ställas till Regeringsrätten och jag skulle behöva ha rådgivning, vägledning och/eller hjälp med att författa detta på rätt sätt.
Sofie Bjärtun |Hej, Inledningsvis vill jag framlyfta att det krävs ett s.k. prövningstillstånd för att Regeringsrätten skall ta upp Ditt ärende på nytt. Det krävs härför synnerliga skäl, vilket i princip innebär att Regeringsrättens avgörande förväntas ge ledning för rättstillämpningen på området ifråga. Att kammarrätten skulle kunna ha dömt fel anses inte i sig vara ett sådant synnerligt skäl som föranleder prövningstillstånd, med annat än att grovt förbiseende eller grovt misstag kan antas vara för handen. Om Du trots detta väljer att överklaga kammarrättens beslut måste Du för det första göra detta inom den överklagandetid som Du finner angiven i domen, annars avvisas överklagandet. I regel är denna tid tämligen kort men ofta ger domstol vid överklagande ett visst uppskov med själva argumentationen/bevisningen när väl Ditt överklagande kommit in. Ditt överklagande skall innehålla en rad saker och jag vill här främst betona hur viktigt det är att det klart och tydligt framgår varför Du anser att prövningstillstånd bör meddelas (se ovan varför). Du skall inledningsvis ange Ditt namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom skall Du, om Du inte tidigare uppgivit dessa uppgifter, ange Din adress och Ditt telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där Du kan nås för delgivning. Härnäst skall Du ange vilket beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet. Härnäst skall Du skriva ner de skäl som Du vill åberopa för Din begäran om att få prövningstillstånd och det är alltså denna del Du bör lägga störst krut på. Du skall dessutom ange den ändring av kammarrättens beslut som Du vill få till stånd och skälen härför. Till slut skall Du också ange de bevis som Du vill åberopa och vad Du vill styrka med varje särskilt bevis (det är alltså denna sista del Du kan få uppskov för). Du eller Ditt ombud skall till slut underteckna överklagandet och ge in detta i original. Överklagandet skall Du skriva till Regeringsrätten men själva skrivelsen skickas in eller lämnas till kammarrätten som beslutade i ärendet. Jag hoppas att detta mycket generella svar givit Dig en överblick över vad som krävs för Ditt överklagande till Regeringsrätten. Trots de höga krav som ställs för att prövningstillstånd skall meddelas uppmanar jag Dig att fullfölja förfarandet om Du verkligen anser att Regeringsrätten bör pröva själva frågan på nytt. Är det snarare så att Du anser Dig själv felbehandlad av kammarrätten eller tycker att handläggningen brustit på något sätt råder jag Dig att istället vända Dig till Justitieombudsmannen som då kan ta ställning i denna fråga. Justitieombudsmannen kan inte ändra kammarrättens beslut, men väl uttala sig om huruvida kammarrätten agerat rätt i själva förfarandet. Med vänliga hälsningar,

Förbud mot tillfälliga domstolar

2009-12-01 i Domstol
FRÅGA |Kan ni förklara vad: Regeringsformen, 2 kap, 11 § \"Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål.\" innebär?
Josefina Blom |Hej,2:11 1 st. Regeringsformen (RF)(https://lagen.nu/1974:152) innehåller förbudet mot tillfälliga domstolar. Regeln innebär att en specialdomstol inte får inrättas och döma över en gärning eller i vissa tvister eller mål som var begångna innan domstolen inrättades. Regeln hindrar dock inte att en specialdomstol i förhand inrättas för viss tid framöver genom lag.Vänligen,

Är en dom giltig om den ej undertecknats av domarna?

2009-10-30 i Domstol
FRÅGA |Om man upptäcker att en dom som vunnit laga kraft aldrig blev underskriven av domarna, är den då ogiltig?
Daniela Cocozza Panto |Domen är med största sannoliket giltig men den biten kan evetuellt komma att rättas.Med vänliga hälsningar

Överlämning enligt europeisk arresteringsorder

2010-02-24 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag kommer att bli internationellt efterlyst för bedrägeri i ett annat land, EU-land. Utanför Norden. Det handlar om väldigt liten summa, ca €840. Men han säger att jag är skyldig ca €2000. Jag arbetade för en mäklarbyrå i det EU land vi talar om. Jag förmedlade en hyreslokal. Hyresvärden, hyresgästen och jag skrev under hyreskontraktet. Hyresgästen och värden valde att inte betala moms, vilket ägaren till mäklarbyrån nu också kräver mig på. Han kräver mig även på saker & ting som jag lämnat tillbaka, redskap som jag fick låna då jag började jobba där. Kan erkänna att jag begått ett brott av ringa brtydelse, då jag vid gärningen inte tog till med våld, hade pengarna i min besittning och en väldigt låg summa. När man hyr en lokal så skall hyresvärden respektive hyresgästen betala vardera 10% av en årshyra. 10% går till mig och 10% till mäklarbyrån. Jag menar det att alla i EU landet håller varandra bakom ryggen, vilket innebär att man är rätt så chanslös som utlänning. Här får man i vart fall en rättvis och ärlig chans. Kan jag verkligen överlämnas på grund av ett sånt här brott, som har ett så pass lågt värde? Han kommer att anmäla mig för bedrägeri, men är det bedrägeri, förskingring eller stöld? Vad kan ett sådant straff motsvara i Sverige?
Maria Holme |Hej, Överlämnande till annat EU-land från Sverige regleras i Lagen om överlämnande från Sverige enligt europeisk arresteringsorder (EAOL). I 2 kap. 2 § EAOL, se https://lagen.nu/2003:1156, anges de krav som enligt huvudregeln ska vara uppfyllda för att överlämning från Sverige ska kunna ske. Dels föreligger ett krav på att gärningen ska motsvara brott enligt svensk lag, och dels finns ett krav på att ett års fängelse ska ingå i straffskalan för brottet enligt den utländska lagens regler. För vissa brott behöver inte dessa krav vara uppfyllda. Det är brott som listats i en bilaga till lagen. Bland dessa återfinns bland annat bedrägeri. Som du förstår går det inte att uttala sig om kraven för överlämning är uppfyllda utan att känna till det efterfrågande landets lagstiftning. Huruvida det är fråga om ett bedrägeri kan jag inte heller uttala mig om utan närmare detaljer men av din fråga förefaller det inte vara fråga om ett bedrägeri enligt den svenska definitionen. Att den efterfrågande personen, du i detta fall, är svensk medborgare hindrar inte att överlämning sker. Däremot kan vissa garantier utverkas för att exempelvis straffet ska avtjänas i Sverige enligt 3 kap. 2 § EAOL, se https://lagen.nu/2003:1156. Med vänliga hälsningar

Fråga om beräkningsmetod

2009-11-29 i Domstol
FRÅGA |Använder domstolen försäkringskassans mall när de räknar också?
Sven Lindblom |HejDomstolen använder sig ibland av schablonmetoder för att räkna fram vissa belopp. Det kan stämma att domstolen i någon fall använder samma metod som försäkringskassan om det är lämpligt.MVH

Underinstansernas bundenhet av praxis

2009-02-27 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en domstol måste följa praxis? Hovrätterna/ kammarätternas praxis väger väll inte lika tungt som Hd/regeringsrättens praxis gör?MVH Maria
Josefin Ohlson |Det finns ingen lag eller liknande som tvingar underätter att följa praxis från högre instanser. Enligt regeringsformen 11 kapitlet 2 §, se https://lagen.nu/1974:152, får ingen bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet. Högsta domstolen och Regeringsrätten anses dock vara de som bäst kan tillämpningen av lagen och underrätterna brukar oftast följa deras praxis. Följden av att de inte gör det blir i många fall annars att deras dom överklagas och att de högre instanserna sen ändrar den i enlighet med tidigare praxis, om denna praxis fortfarande är aktuell. Högsta domstolen och Regeringsrättens praxis anses i allmänhet väga tyngre än Kammarrättens och Hovrättens praxis gör.Med vänlig hälsning