Överklaga gammal skuld hos KFM

2006-11-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |jag sålde min bil 1999 som reservdel bil till en man, ägarbyte anmälan skickade jag till bilregistret. Bilen vad i körförbud pga anmärkning från polisen. 2000-04-25 kom det ett brev från Trafikförsäkringföreningen att jag är skyldig att betala trafikförsäkring för tiden efter att jag sålde bilen, köparen hade inte haft försäkring på bilen. Samtalen till bilregistret berättrade att jag fotvarande har ståt som ägare till bilen efter försäljning fast ägarbyte var skickad in av mig. Jag förstår inte hur detta är möjligt. efter forskning om köparen visare att han är stort skojare Trafikförsäkringföreningen hanvisar till utslag dom om skulden från år 2000 och kräver via Kronofogdemyndigheten pengar från mig. Och menar att via bilregistret har det kommit fram att jag har varit ägare på bilen mellan 1999- 2000. Jag har mängner vittne som kan intyga att så är inte fallet. vad skall jag göra ? Måste jag betala ?
Andreas Heed |Troligen är det så att då du inte betalat den påstådda skulden hos trafikförsäkringsföreningen har föreningen ansökt om betalningsföreläggande. Denna ansökan antar jag att du inte har bestridit, varför kronofogdemyndigheten (KFM) meddelade utslag i enighet med ansökan (se 42 § Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning, LBH). Lagtext http://lagen.nu/1990:746 Eftersom utslaget meddelades år 2000 har du nu ingen möjlighet att överklaga utslaget, detta skulle ha skett inom tre veckor hos en behörig tingsrätt (se 55 § LBH). Du kan inte heller söka om återvinning då detta måste göras inom en månad (se 52 - 52 §§ LBH). Tyvärr är det inte heller möjligt att ansöka om återställande av försutten tid (dvs, återställa tiden för överklagande/återvinning), även om du hade laga förfall (se 58:11 - 12 RB). Olyckligtvis ser jag inte många möjligheter till att få denna skuld undanröjd. Mvh

Tolkning av brev från åklagare

2006-10-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fick ett brev från Polisen idag, där det står "Målsägande är tillfrågad och vill bli underrättat om beslut enligt 13b [...] FUK: Att en förundersökning inte skall inledas Att en inledd förundersökning skall läggas ned. Att åtal ej skall väckas. Tidpunkt för huvudförhandling i målet. Dom i målet" Betyder detta att det är nedlagt eller vad?? Jag är målsägande i fallet. Martin
Tobias Ekbom |Hej! Det är svårt att svara på din fråga utan att ha läst brevet i sin helhet. Lagen som nämns heter i fullo Förundersökningskungörelse (1947:948). §13b lyder ”Målsäganden skall tillfrågas om han eller hon vill bli underättad om beslut om att förundersökning inte skall inledas eller att en inledd förundersökning skall läggas ned, beslut om att åtal inte skall väckas, tidpunkt för huvudförhandling i målet samt dom i målet.” Paragrafen är alltså en instruktion till förundersökningsledaren (vanligtvis åklagaren) om att dom skall fråga dig om du är intresserad av att bli informerad angående de saker som nämns i paragrafen. Det verkar som att brevet du har fått är en bekräftelse på att dom har frågat dig om detta, och att du har sagt att du vill få informationen. På det du skrivit i din fråga låter det inte som att förundersökningen har lagts ner. Som sagt så är det dock svårt för mig att avgöra på basis av vad du skrivit i frågan. Du är välkommen att ställa en ny fråga till Lawline där du anger mer information om brevet och jag skall då försöka hjälpa dig på nytt. Ett annat alternativ är att du ringer polisen och frågar vad det är dom menar. Dom hjälper dig nog gärna och din fråga skulle naturligtvis inte ha någon rättslig betydelse vad gäller hur det går med förundersökningen och åtalet. Med vänlig hälsning

Brott som hör under allmänt åtal

2006-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har under tre års tid varit utsatt för grava trakasserier av ett allmännyttigt bostadsbolag. De har sökt vräka mig på fullständigt falska grunder. Jag har JO anmält dem och fått dem fällda av JO. Jag har också polisanmält dem för förtal och falsk tillvitelse men åklagaren har valt att inte inleda förundersökning enligt rättegångsbalken 23 kap 1 §, anmälan ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Vad ska gälla för att ett brott ska räknas vara under allmänt åtal? Räcker det inte att bevisa att ett brott har skett? Finns det ngn man kan få prata med som kan tala om för mig hur jag kan gå vidare för att få rättelse?
Sara Forslund |Enligt rättegångsbalkens (se http://lagen.nu/1942:740) 23 kap. 1 § skall en förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Enligt 20 kap. 3 § anses alla brott höra under allmänt åtal om det inte uttryckligen sägs i lagtexten. Det är brott som hör under allmänt åtal som allmän åklagare har rätt att föra talan om enligt 20 kap. 2 §. Brottet förtal i brottsbalkens (se http://lagen.nu/1962:700) 5 kap. 1 § är ett sådant brott som inte hör under allmänt åtal enligt 5 kap. 5 §. Där sägs att brottet inte får åtalas av någon annan än målsäganden (det vill säga den som utsatts för brottet), vilket kallas enskilt åtal, såvida brottet inte riktar sig mot någon som är under arton år eller det av särskilda skäl kan anses påkallat ur allmän synpunkt. Regler om väckande av enskilt åtal och om huvudförhandling i sådant mål finns i rättegångsbalkens 47 kap. Om målsäganden vill väcka åtal skall en skriftlig ansökan om stämning göras hos rätten. När stämningsansökan kommer in till rätten anses åtal väckt (47 kap. 1 §). Vad en stämningsansökan skall innehålla redogörs för i 47 kap. 2 §. Huvudförhandlingen i mål som grundas på enskilt åtal går till på i stort sätt samma sätt som den gör i ”vanliga” brottmål där åklagare åtalar (47 kap. 24 § 2 st.). Skillnad är dock att mål som grundas på enskilt åtal bereds på ett annat sätt. Eftersom ingen förundersökning förekommer håller rätten istället förberedande sammanträden med målsäganden och den som är tilltalad (47 kap. 8 § 3 st.). I sådana här mål där målsäganden själv för talan kan målsäganden ta hjälp av ett ombud. Man måste som målsägande i ett sådant mål vara medveten om att ett åtal medför ett ekonomiskt risktagande och även kan innebära att man blir tvungen att utföra en stor del av arbetet själv. Med vänliga hälsningar,

Vakters och polisers befogenheter

2006-10-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag var på en klubb i centrala Stockholm i lördags. med bara alkohol i kroppen och inte så pass berusad att jag har några minnesluckor blev jag indragen i bakre delen av lokalen av flera vakter. De förklarade för mig att det var uppenbart att jag hade tagit drogen ectasy (något som jag aldrig tagit i hela mitt liv) De visiterade mig och förhörde mig. Alla förnekanden bortvisade de och skrattade åt. När polisen kom tänkte jag att äntligen skulle jag få upprättelse. Istället tog de mig direkt till stationen och sa liksom vakterna att det var uppenbart att jag vara narkotikapåverkad. De lyste mig inte i ögonen för att betraktade pupillerna. Väl vid stationen blev jag visiterad, fick dra ner byxor och kalsonger och göra ett urinprov. Sen blev jag inlåst i häktet. Sen hör det till saken att jag hade rökt hasch sen en vecka innan detta hände. Då jag inte ville sitta där hela natten sa jag efter ett bra tag att de kommer att hitta Thc i blodet - en mycket mindre allvarlig narkotikaform som inte var taget den dagen de tog in mig. Min fråga är. Vilka rättigheter hade de att ta in mig när de inte hade sett mig ta något. Gjorde inte både vakterna och polisen fel. Och är urinprovet giltigt när de tog in mig på felaktiga grunder. Och även om jag accepterar att de straffar mig för Thc.t. vilket kanske inte ens kommer synas i provet eftersom urinet var utspätt p.g.a att jag druckit mycket den kvällen. Dock erkände jag ju utan inspelning eller att skriva under något att jag hade tagit den en vecka innan. Kan jag anmäla polisen eller vakterna för olaga frihetsberövande. Ursäkta att jag inte skrev speciellt kortfattat. Tack på Förhand.
Raoul Mehta |Tyvärr är det du beskriver ett utbrett problem i Stockholms nattliv och det är många som råkar ut för liknande händelser varje helg. Ordningsvakter har samma befogenhet som du att gripa någon. De får alltså gripa en person som begår ett brott som ger fängelse och som de ertappar på bar gärning eller flyende fot, Rättegångsbalken 24:7 st 2. Utöver rätten till det sk envars gripandet har de även befogenhet att omhänderta personer som pga sitt berusade tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan. De får även avvisa, avlägsna eller omhänderta en person som stör den allmänna ordningen. Då användande av narkotika är olagligt får de gripa dig i väntan på polis om de tror att du är narkotikapåverkad. Om det visar sig senare att du inte varit narkotikapåverkad har de ändå inte gjort något fel om de verkligen trodde att du var narkotikapåverkad. Är det däremot så att de bara använde det som ett svepskäl för att omhänderta dig så har de gjort fel, men det är ju i princip omöjligt för dig att bevisa. De kan även omhänderta dig enligt ovan. Polisen har all rätt omhänderta dig, kroppsvisitera dig och ta urinprov på dig om de skäligen misstänker att du är narkotikapåverkad. Vanligtvis krävs tillstånd från undersökningsledaren, åklagaren eller rätten men i vissa fall får polisen göra det utan tillstånd. De får hålla kvar dig i 6 timmar, om de har synnerliga skäl får de dock hålla dig i 6 timmar till. Varken polisen eller vakterna har därför troligtvis inte gjort något formellt fel även om det kan kännas så för dig som visste att du var oskyldig. Beträffande ditt erkännande så är det nog inte ovanligt att folk säger lite allt möjligt bara för att komma ut så vid en eventuell rättegång skulle nog inte det erkännandet ha särskilt högt bevisvärde. Till saken hör även att polisen troligtvis inte ens minns ditt erkännande om det inte var något de skrev ner. I så fall kommer du att se det i ett eventuellt förundersökningsprotokoll. Hoppas du fick klarhet i dina funderingar!

Väckande av talan vid upphovsrättsintrång

2006-11-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om min upphovsrätt har kränkts, vad gör jag då? Vänder jag mig till polisen? Kontaktar jag advokat som lämnar in stämningsansökan vid tingsrätten? Blir det ett åtal? Vad innebär det när man väcker talan? Har man stämt någon då, eller har man åtalat någon?
Michael Witting |Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång i upphovsrätten är enligt 53 § upphovsrättslagen, se http://www.lagen.nu/1960:729, straffbara. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Upphovsrättshavaren har också enligt 54 § rätt till ersättning för den skada denne har åsamkats. Denna ersättning ska även utgå om utnyttjandet inte är straffbart. Åtal får enligt 59 § 1 st. väckas av åklagare efter begäran av målsägare eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Du, som målsägande, har därmed ingen rätt att föra talan mot intrångsgöraren. Om du vill få talan väckt vänder du dig alltså till polisen eller åklagaren. Polisen kommer då tillsammans med åklagaren att inleda en undersökning. Finner åklagaren att förutsättningarna finns för att väcka åtal kommer denne att göra det. På din begäran ska då även talan om ersättning tas upp i samma mål. Om åklagaren väljer att inte lämna in en stämningsansökan till rätten har du fortfarande möjlighet att kräva ersättning. Denna process kommer dock inte att föras av en åklagare. Då får du vända dig till en advokat istället. Det blir då nämligen en s.k. civilrättslig tvist. Advokaten kommer då att lämna in stämningsansökan till rätten och denne kommer även att föra din talan. Du kan även vända dig till en advokat direkt om du bara vill kräva ersättning. Ingenting hindrar emellertid då att en åklagare självmant väcker talan om denne finner att förutsättningarna för straff är uppfyllda. En talan kan bara enligt 45 kap. 1 § rättegångsbalken, se http://www.lagen.nu/1942:740, väckas genom stämning. Stämning kan i sin tur bara utfärdas av rätten. Åtal är däremot väckt när åklagaren lämnat in en stämningsansökan till rätten. När åklagaren lämnat in stämningsansökan har således motparten åtalats. När sedan motparten delgivits stämningen har talan väckts.

Vad händer på en muntlig förberedelse?

2006-10-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit kallas till "muntlig förberedelse" i en sak som gäller ett klander av testamente. Vad händer vid ett sådant tillfälle ?
Tobias Ekbom |Hej, En muntlig förberedelse håller man innan en rättegång. Syftet med den muntliga förberedelsen är att ”reda ut” allting inför den riktiga rättegången. Man klargör exempelvis parternas yrkanden, vad parterna är oense om, vilken bevisning som kommer att förevisas etc. I ditt fall kommer troligtvis en genomgång ske av exakt vad i testamentet som skall klandras och vilka bevis som finns för att testamentet i denna del är ogiltigt. Närvarande vid förberedelsen kommer vara en domare samt parterna med eventuella ombud. Inför förberedelsen är det viktigt att tänka igenom situationen ordentligt och även ha ”papperna i ordning”. Hur ställer du dig till yrkandet? Vet du vilka bevis du kommer att åberopa eller behöver du mer tid på dig att samla bevis? Under förberedelsens gång har du möjlighet att fråga domaren om du är osäker på någonting. Utförligare information finner du i Rättegångsbalken 42:6-10 (http://lagen.nu/1942:740#K42). Jag hoppas att jag har svarat på din fråga. Om inte är du givetvis välkommen att återkomma med fler frågor! Med vänlig hälsning

Förtal- ogrundade anklagelser om brott

2006-10-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har problem med en kvinnlig bekant som håller på att polisanmäla mig för olika saker som jag inte gjort. Jag tycker att det är obehagligt och vet inte vad jag ska göra åt detta! Jag har anmält henne för falsk angivelse men den anmälan lades ned utan förundersökning. Jag tycker att det är väldigt obehagligt att gå på polisförhör och bli misstänkt. Senaste gången påstod hon att jag åkt hem till henne och förstört hennes bilar och blommor i trädgården samt gjort inbrott. Hon påstod också att det fanns vittnen till detta. Jag vet inte vad som kommer att hända med den anmälan. Tänk om det blir rättegång fast jag inte gjort något!?? Hon anmäler även mina föräldrar för olika saker, vilket känns ännu värre för mig! Denna kvinna är jätteobehaglig och har skickat hotbrev till mig att jag ska passa mig jävligt noga och att "du ska dö din jävel".Jag har anmält detta men det finns ju ingen möjlighet att spåra detta till henne. Hon kommer ju bara att neka och det läggs ned.Vi har en historia bekåt i tiden som i stora drag består i att hennes sambo lämnade henne för mig och de har en son ihop som har kommit mycket i kläm mellan dem. Min fråga är vilka rättigheter/möjligheter jag har i denna situation att få slut på detta? Jag har försökt ringa och prata med henne, även skickat ett brev och vädjat om att vi ska försonas och att hon inte ska hata mig längre. Men då anmälde hon mig för ofredande. vad ska jag göra??
Magdalena Åhlberg |I BrB 5 kap 1§ stadgas att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning dömes för FÖRTAL till böter" detta gäller så länge : 1.personen i fråga inte varit tvungen att uttala sig 2. det med beaktande av omständigheterna kan anses försvarligt att denne lämnat uppgift i saken och uppgiften dessutom var sann eller han hade skälig grund för den. Jag skulle råda dig att lämna in en stämningsansökan för förtal till tingsrätten om anklagelserna är ogrundade. lycka till! mvh

Beslag av körkort - förändrat regelverk?

2006-10-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Körde 83 km/h på 50-väg. Fick 4000:- i böter, enligt de höjda taxorna, och körkortet beslagtogs. Hur blir det med tiden då körkortet nu är indraget, har man skärpt "straffet" där också eller vad kan man se fran emot.
Jesper Silow |Hej! Det är endast bötesbeloppen som höjs enligt de nya reglerna. För beslag av körkort gäller fortfarande följande. Körkortet återkallas alltid i minst en månad och högst 3 år. Beslut om återkallande av körkort fattas av Länstyrelsen i det län där körkortsinnehavaren är folkbokförd. Om körkortet varit återkallat längre än ett år krävs att nytt förarprov avläggs för att återfå behörigheten. I det fallet som här ligger för handen, hastighetsförseelse, får man nytt körkort tillbaka efter ansökan. Ansökningshandlingar sänds automatiskt med post från Vägverket (gäller om du inte har prövotid på körkortet Mvh