När har polisen rätt att gå in i någons lägenhet?

2009-12-02 i Polis
FRÅGA |Hej, 1. När har en polis rätt att gå in i någons lägenhet? 2. Kan en polis be hyresvärden att låsa upp bara hur som helst utan att behöva förklara någonting om vad det rör sig om och så måste hyresvärden göra det bara för att det är en polis som ber om det? Har de rätt att bara öppna och gå in i någons hem på det sättet?
Jonathan Nirmark |Hej! Det är viktiga frågor du ställer. Det är straffbart som hemfridsbrott att tränga in i annans bostad, läs mer https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1 . Alla, även poliser i tjänst och hyresvärdar kan begå hemfridsbrott. Det finns dock möjligheter för polisen att med laga stöd bereda sig tillträde till en lägenhet. Missbruk av polisens befogenheter kan stå i strid med t ex artikel 8 i Europakonventionen vilken ger alla ett skydd mot statligt maktmissbruk mot bl a intrång bostäder. (Europakonventionen gäller som lag i Sverige se https://lagen.nu/1994:1219 )1. En utgångspunkt för polisens rätt att gå in i någons lägenhet är då en husrannsakan ska genomföras. Det finns två typer av husrannsakan: reell husrannsakan, då man eftersöker ett föremål eller bevis och personell husrannsakan, då man letar efter en person. Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.För att få genomföra en reell husrannsakan krävs alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för väldigt många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer https://lagen.nu/1942:740#K27P1S1 om beslag och https://lagen.nu/1962:700#K36P1bS1 om 36:1 b BrB)Polisen har i tre fall rätt att göra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet. Det första är då brottet har förövats hos honom eller henne. Det andra är då någon gripits för brottet hos honom eller henne. Det tredje är då det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.För att få företa en personell husrannsakan krävs att den polisen letar efter ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras, kroppsbesiktigas. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).En polisman får också enligt 21 § polislagen bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp. Precis som för husrannsakan måste polisen kunna stödja sig konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger.2. Polisen har med stöd i polislagen (se https://lagen.nu/1984:387 ) rätt att använda våld för att bereda sig tillträde till en lägenhet. För att minska skador på dörren kan det vara lämpligt att be en hyresvärd låsa upp. I alla händelser bör polisen på anmodan kunna motivera anledningen till intrånget trots att frågan om laga skäl förelegat eller ej besvaras genom en rent objektiv bedömning. Laga skäl kan alltså föreligga utan att polismannen vet om det. Att en polisman inte kan eller vill ange på vilka grunder han vill gå in i en lägenhet kan dock tyda på att laga skäl inte finns. Hoppas detta gav dig svar på dina frågor.Med vänlig hälsning

Oskäligt dröjsmål enligt Hittegodslagen

2008-02-27 i Polis
FRÅGA |Min son hittade en klocka. Då vi reste bort kunde vi lämna in den först efter 1 månad. Vi har nu fått följande svar från polisen: Det var inga anspråk satta pga fynddatumet var en månad äldre än inlämningsdatumet.(Enligt anmälan är det var det exakt en månad mellan inlämning och upphittat datum) Och man får endast ha godset hos sig i 2 veckor enligt lagen. Så klockan är utrensad.Min fråga är var står det om de två veckorna. Lagen säger oskäligt dröjsmål?
David Karlsson |Hej,Precis som du anger, så innehåller lagen om hittegods ingen bestämd tidsgräns för när ett dröjsmål skall anses oskäligt omfattande.Vad som utgör ett oskäligt dröjsmål måste bedömas från fall till fall, och den tvåveckorsperiod som polismyndigheten anger är en bedömning från deras sida, baserad på en tolkning av bestämmelsen.Det är inte tidpunkten för inlämning, utan tidpunkten för anmälan om fyndet som omfattas av tidsfristen, se hittegodslagen 1 - 2 §§, http://lagen.nu/1938:121Vad som skall anses som ett oskäligt dröjsmål kan påverkas av förhållanden på upphittarens sida. Om ni hittade klockan strax innan ni skulle resa utomlands, så bör ni kunna hävda att dröjsmålet inte är oskäligt p.g.a. svårigheten att göra en anmälan under denna tid.Om ni inte får gehör för era synpunkter hos polismyndigheten, så finns enligt Hittegodslagen 9a § en möjlighet att besvära sig över beslutet hos länsstyrelsen, http://lagen.nu/1938:121#P9aMed vänliga hälsningar

åldersgräns för luftgevär

2007-07-23 i Polis
FRÅGA |hur gammal måste man vara för att använda en luft gevär som inte kräver tillstånd att köpa
sofie jeppsson |Hej!Enligt Vapenlagen 2 kap 1 § 2 st se. måste man vara 18 år för att använda ett luftgevär som inte kräver tillstånd. För att tillstånd inte ska behövas måste vapnet ha en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen.Du kan läsa mer om detta på www.polisen.seMed vänlig hälsning

Polis olämpliga uppträdande inte tjänstefel

2009-12-08 i Polis
FRÅGA |Polis A bötfäller mig då jag cyklar mot en stoppskylt, jag accepterar mitt misstag. Samtidigt börjar en onödig lång diskussion mellan polis B och mig. Han påstår att min elcykel är ett motorfordon, jag nekar hela tiden eftersom han har fel. Då polis A ber om mina personuppgifter för böteslappen blir jag tvyngen att leta efter mitt körkort. Polis B uppmanar mig då att skynda på, då ber jag om polis B\'s namn vilket jag får vänta på. Då polis A är klar ber jag polis B att skriva sitt namn så det blir rätt. Han nekar och säger att det är \"ett vanligt svenskt namn\" (jag är biologisk av utländsk härkomst). Då jag uppmärksammar dem om andra cyklister som heller inte stannar säger polis B att det finns poliser i andra riktningen, och att jag gärna får prova.Då jag anmäler polismannen för oprofessionellt uppträdande får jag utfallet från en åklagare: Ärende tjänstefel, förundersökning inleds inte. Anmälningsuppgifterna ger inte anledning att anta att brott som hör under allmän åtal har förövats (rättegångsbalken 23:1 första stycket). Jag är nu förvånad, får en polisman verkligen bete sig på detta sättet utan att förundersökning ens inleds, eller är min anmälan ofullständig och skall jag gå vidare med detta, jag vill ju inte att någon annan skall råka ut för samma sak.
Gustaf Lidegran |Hej! Polis Bs beteende framstår helt klart som oprofessionellt på ett onödigt sätt. Åklagarens uppgift är dock inte att pröva om polisen är oproffesionell utan uppgiften blir att pröva om det uppgivna beteendet utgör ett brott. Som åklagaren skriver är det som skulle kunna vara aktuellt tjänstefel. Trots att upptärdandet är oprofessionellt är det inte troligt att det når upp till ett så allvarligt fel att det är ett brottsligt tjänstefel. Systmet bygger på att även statliga tjänstemän måste kunna göra vissa mindre lyckade ingripanden utan att straffas för brott. Jag kan därför inte se något fel i åklagarens bededömning.Det betyder inte att du behöver acceptera det bemötande du fick av polisen. Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan uttala kritik eller vidta åtgärder mot olämpligt uppträdande inom myndigheter även om det inte är brottsligt. Fel av den typ som du tar upp behandlas bättre av dessa myndigheter än av åklagaremyndigheten då prövningen blir mer omfattande. Gå gärna in på JK:s och/eller JO:s hemsidor för att se hur du kan göra en anmälan (www.jo.se och www.jk.se).Mitt svar är inte på något sätt en garanti för att JO eller JK kommer att vidta någon åtgärd om du anmäler. Sannolikt har polisen en annan uppfattning om vad som hände och då är det svårt att fastställa att ett fel har begåtts men anmälan blir ändå en stark markering.Vänliga hälsningar

Provokation av polis genom musik

2007-08-13 i Polis
FRÅGA |får man sätta på snuthatarlåten framför polisen det är en låt som kränker poliser
Jesper Silow |Hej! Din fråga är mycket intressant och otroligt tänkvärd, och behandlar en slags gråzon inom juridiken. Slutsatsen blir hur som helst att polisen kan välja att göra ett ingripande med motiveringen att de upplevt musiken som kränkande. Även om detta inte i sig är juridiskt korrekt, (den efterföljande utredningen kommer med stor säkerhet läggas ner) så har dessvärre polisen och allmänheten besparats det politiska budskapet som ni initierat i syfte att pröva deras tålamod.. Med vänliga hälsningar

Hittegodsen

2007-04-23 i Polis
FRÅGA |Satt just och funderade på en liten sak som min grannes son råkade ut för.Om man hindrar någon ifrån att stjäla en sak (detta rörde sig om en EU-moppe) och det sedan visar sig att det är ingen i huset som känns vid den (har stått låst här i en månad) samt att polisen hade ingen uppgift om att den var stulen när dom kollade ramnummret.Vem tillfaller den då när han lämnar in den som hittegods ?Summan på en sådan EU-moppe ligger ju runt 12-15000:-
Anna Wigren Eriksson |Hej, Jag skulle råda din grannes son att lämna in den till polisen. Mopeden har ett stort ekonomiskt värde och har säkerligen en ägare och sålunda inte övergiven. Behåller han den kan han göra sig skyldig till fyndförseelse eller olovligt förfogande. Enligt lag om hittegods http://www.lagen.nu/1938:121 ska han anmäla fyndet till polisen utan oskäligt dröjsmål. Polisen får då omhänderta mopeden om de vill. Anmäler han inte fyndet har han förverkat sin eventuella rätt till den. Polisen underrättar ägaren att mopeden hittats. Ägaren har då en månad på sig att hämta den. Är ägaren inte känd har han tre månader på sig, från anmälan, att göra sig känd hos polisen och göra anspråk på mopeden. Skulle ägaren inte uppfylla detta, eller om han förblir okänd, tillfaller mopeden din grannes son. Han ska då betala de kostnader polisen haft i anledning av fyndet. Om upphittaren inte betalar denna kostnad eller upphäver han sin rätt tillfaller mopeden staten. Med Vänlig Hälsning