Rätt att ta del av allmänna handlingar

2012-04-24 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, Jag undrar om det är möjligt att få information, om en viss person varit part en rättegång. Om ja, hur går man tillväga för att få ut denna information?
|Hej och tack för Din fråga! En av svensk rätts viktigaste grundlagar är tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och där stadgas bland annat handlingsoffentligheten. Enligt 2 kap 1 § TF ska varje svensk medborgare, till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Domar faller in under definitionen av vad som är en allmän handling enligt 2 kap 3 § TF och det är således möjligt för Dig att få ut dem. Du har en rättighet att ta del av alla allmänna handlingar med undantag för sådana som enligt 2 kap 2 § TF sekretessbelagts eller på grund av annan omständighet inte får lämnas ut. Vidare enligt 2 kap 12 § ska en allmän handling som får lämnas ut på din begäran lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället. Du har även rätt att skriva av handlingen, avbilda den eller ta den i anspråk för ljudöverföring. Mot fastställd avgift har Du även rätt att få en kopia på handlingen. Domar är allmänna handlingar och generellt även namn, omständigheter och andra uppgifter. I vissa särskilt känsliga mål kan det dock hända att namnuppgifter eller andra känsliga uppgifter sekretessbelagts. I sådana fall har Du rätt att få ut själva handlingen men den kommer att vara överstruken i de sekretessbelagda delarna. Mitt råd till Dig utifrån Din fråga är att du går till den domstol där målet varit och pratar med receptionen. De tingsrätter som jag varit i kontakt med har alltid varit väldigt hjälpsamma och de möter personer som begär ut allmänna handlingar varje dag. I vissa fall har de dock inte ett söksystem som tillåter att man söker på namn, men detta skiljer sig åt från domstol till domstol. Gå dit och prata med de så kommer Du att få all hjälp Du behöver! Vänliga Hälsningar, Giulia Burman

Förhörsprotokolls offentlighet

2012-03-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En person som häktats misstänkt för brott mot kvinnofridslagen samt barnpornografi. Häktningen skedde 2005. Det ledde inte till något åtal, utan lades ned. Personen vill nu få ta del av förhörsprotokoll - hur går man till väga? Kan man förvägras detta?
Angelica Hage |Hej, och tack för din fråga Förhörsprotokoll som utgör del i förundersökning blir offentliga handlingar enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighetsprincipen, då beslut tas om att väcka åtal eller beslut om nedläggning av förundersökning tas. Enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) gäller offentlighetsprincipen för allmänna handlingar hos svenska myndigheter. Det innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en svensk myndighet och som förvaras hos myndigheten. Utgångspunkten är enligt 2 kap. 12-13 §§ TF att en allmän handling ska tillhandahållas på stället eller att en kopia/avskrift ges ut mot en fastställd avgift. I vissa fall gäller dock att allmänna eller enskilda intressen motiverar en inskränkning av offentlighetsprincipen. En allmän handling kan i sådant fall bli sekretessbelagd. Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i den nyssnämnda paragrafen preciserade skyddsintressen. Undantag från offentlighetsprincipen kan bland annat ske för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 2 kap. 14 § TF ska en begäran att få ta del av en allmän handling göras hos den myndighet där handlingen förvaras. Vid begäran hos myndigheten (åklagarmyndigheten i ditt fall) får du information om du kan ta del av handlingen eller om den är sekretessbelagd. En sekretessprövning kommer då att göras för att avgöra om handlingarna kan lämnas ut till dig eller om din framställning ska avslås. Om det inte finns något som talar för att de allmänna handlingarna ska vara belagda med sekretess så har du rätt att få tillgång till dem. Se närmre om Tryckfrihetsförordningen: https://lagen.nu/1949:105 Vänligen

När blir ett mail till kommun en allmän handling?

2011-11-28 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Har ställt fråga (mejlade) till kommun om gestaltningsprogram för nybyggt hus, vårt. Tjänsteman svarade (mejl) samt skickade kopia till entreprenören som vi inte ville skulle ta del av vår fråga/svar. Är vårt mejl en offentlig handling som tjänsteman på eget bevåg får skicka vidare?
Elin Karlsson |Hej! När ett mail har kommit in till en myndighet så blir det i huvudregel en allmän handling enligt 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF) (https://lagen.nu/1949:105#K2). En förutsättning är att mailet rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten, det får exempelvis inte handla om tjänstemannens privatliv. Vidare så måste mailet vara avsett för mottagaren i den ställning han har på myndigheten. Det blir alltså inte en allmän handling om det är skickat till personen i egenskap av exempelvis facklig förtroendeman. Utefter vad du beskriver i frågan så verkar det som att ditt mail är att se som en allmän handling. Det spelar ingen roll om du skulle ha betecknat det som konfidentiellt eller inte vill att någon annan ska läsa det. Enligt 2 kap 1 § TF så ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Sammanfattningsvis så är mailet med största sannolikhet att se som en allmän handling och då finns det inget som hindrar entreprenören från att ta del av det. Med vänlig hälsning

Publicering av domar på Internet

2011-10-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man publicera tingsrättsdomar och hovrättsdomar på nätet, om man tar bort alla namn och personuppgifter? Högsta domstolen har ju vägledande domar på nätet. Skulle den tilltalade (dömde) kunna anmäla för något, och i så fall vad?
|Hej Gunnel, Domar är offentliga handlingar med grund i offentlighetsprincipen och det är därför möjligt för envar att begära ut handlingarna från domstolarna och att sprida dem vidare. Offentlighetsprincipen och bestämmelserna om allmänna handlingar återfinns i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949%3A105) Däremot måste du vara försiktig att täcka för information som kan härledas till en viss specifik person, så kallade personuppgifter, för att undvika brott mot personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204). Eventuell sekretessbelagd information torde redan ha täckts för av domstolen innan utlämningen, annars har domstolen gjort fel. Du har rätt i att Högsta domstolen har vägledande domar på Internet, och dessa domar är redan censurerade i den bemärkelsen att domstolen istället för att skriva ut parternas fullständiga namn och personuppgifter, nöjer sig med initialerna. När du personligen begär ut domar från de lägre instanserna, brukar däremot fullständiga namn och personnummer återfinnas. De brotten som som står närmast till hands i frågor om domars offentliggörande är förtal och hets mot folkgrupp, men det beror helt på hur du använder domen i din publicering. Har du dock tagit bort personuppgifterna på ett sådant sätt att läsaren inte vet, eller mycket enkelt kan ta reda på förövarens identitet, borde du inte rimligen ha något att oroa dig för.

Möjligheten att överklaga beslut om att inte få ta del av allmän handling

2012-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,jag försöker få Kommun V att skicka över kopior på avtalet mellan V-H AB - X AB, och Kommun V - Y AB,renhållningsavtal,men dom trilskas och säger nej,jag vet att jag har rätt att få kopior på detta men hur gör jag?
Emma Lampe |Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1) stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap. 5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs riksdag och kommunal församling med myndighet. I 2 kap. 3 § i Offentlighets- och sekretesslagen (https://lagen.nu/2009:400#K2P3S1) ser man dessutom att det som gäller i Tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter även gäller för bland annat aktiebolag där kommuner eller landsting utövar ett rättslig bestämmande inflytande. Huvudregeln är, precis som du säger, att du har rätt att ta del av dessa handlingar då de förvaras hos kommunen, förutsatt att det inte finns skäl att begränsa rätten att ta del av dessa (skäl till begränsningar; se 2 kap. 2 § Tryckfrihetsförordningen). Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen https://lagen.nu/1949:105#K2P12S1). I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K2P15S1) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. I Offentlighets- och sekretesslagens 6 kap. 7 § (https://lagen.nu/2009:400#K6P7S1) stadgas att en enskild får överklaga beslut av myndighet om att inte lämna ut handling till den enskilde. Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen). Vänliga hälsningar,

Nedlagd förundersökning offentlig?

2011-11-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Blir en förundersökning offentlig om åklagare beslutar att inte väcka åtal i ärendet?
Carina Persson |Hej! I Sverige råder den s.k. offentlighetsprincipen som finns i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) https://lagen.nu/1949:105. Princip innebär att varje svensk medborgare har rätt ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och som inkommit till eller upprättad hos en myndighet, 2 kap 3 § TF. Ett förundersökningsprotokoll är alltså en allmän handling. En allmän handling skall på begäran tillhandahållas på stället eller mot en avgift lämnas ut i form av en kopia eller avskrift av originalhandlingen. En begäran att få ta del av en allmän handling skall göras hos den myndighet där handlingen förvaras, 2 kap 12-14 §§ TF. En allmän handling kan dock beläggas med sekretess. Enligt 2 kap 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen som räknas upp i bestämmelsen, t.ex. intresset att förebygga och beivra brott. Vid begäran hos myndigheten (åklagarmyndigheten i ditt fall) får du information om du kan ta del av handlingen eller om den är sekretessbelagd. Vänliga hälsningar

rätt att ta del av allmän handling

2011-10-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är ett hyreskontrakt mellan en privatperson och en fastighetsägare en offentlig handling som jag har rätt att ta del av?? Är det någon skillnad om det rör sig om en privat fastighetsägare eller ett kommunalt bostadsbolag ??
Lina Radovic |Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den upprättas eller förvaras hos myndighet, eller är att anse som inkommen till myndigheten, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. https://lagen.nu/1949:105 Du har alltså ingen rätt att ta del av ett hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och en privatperson eftersom ett privatägt fastighetsbolag inte är en myndighet. Om kommunen äger hela bostadsbolaget har du rätt att ta del av allmänna handlingar från bolaget, enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen. Vissa handlingar kan dock skyddas av sektretess, se mer 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Med vänlig hälsning

Begäran om att få ut handlingar från en nedlagd förundersökning

2011-05-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag funderar på om jag kan begära ut papper från en förundersökning där jag var målsägande? Detta ledde ej till domstol så finns ingen dom bara en nedlagd förundersökning, och i sådana fall vart ska jag vända mig och hur ska jag gå tillväga för att begära ut dessa papper?
Emelie Gärde |Hej. Som huvudregel gäller enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, nedan TF, offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Utgångspunkten är enligt 2 kap. 12-13 §§ TF att en allmän handling ska tillhandahållas på stället eller att en kopia/avskrift ges ut mot en fastställd avgift. Allmänna och enskilda intressen kan dock ibland äga sådan tyngd att en inskränkning av offentlighetsprincipen är motiverad. En allmän handling kan då bli sekretessbelagd. Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i den nyssnämnda paragrafen preciserade skyddsintressen. Undantag från offentlighetsprincipen kan bland annat ske för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 2 kap. 14 § TF ska en begäran att få ta del av en allmän handling göras hos den myndighet där handlingen förvaras. Du får således vända dig till den myndighet som har handlagt ärendet och begära att få ut de allmänna handlingarna. En sekretessprövning kommer då att göras för att avgöra om handlingarna kan lämnas ut till dig eller om din framställning ska avslås. Om det inte finns något som talar för att de allmänna handlingarna ska vara belagda med sekretess så har du rätt att få tillgång till dem. Länk till tryckfrihetsförordningen: https://lagen.nu/1949:105 Med vänliga hälsningar