Vilken rätt har mor- och farföräldrar till umgänge med sina barnbarn?

2021-05-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Pappan till våra barnbarn efter våran avlida dotter låter oss inte träffa dom. Får ingen hjälp av socialen. Vad gör vi och vart vänder vi oss?
SVAR

Hej!

Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!

Jag tolkar frågan som att pappan till era barnbarn inte låter er träffa de och att ni nu undrar vilka möjligheter ni har till umgänge. Eran fråga är av familjerättsligt slag och regleras i Föräldrabalken (FB).

Ingen självständig rätt för mor- och farföräldrar att få träffa sitt barnbarn

Det finns ingen lagstadgad bestämmelse som ger mor- och farföräldrar en självständig rätt till umgänge med sina barnbarn.

Vårdnadshavarens ansvar för barnets behov av umgängen med närstående

Det finns däremot en skyldighet för ett barns vårdnadshavare att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § FB). I princip vem som helst kan anses vara en sådan person som står barnet särskilt nära, och inte sällan är det mor- och farföräldrar.

Socialnämnden kan väcka talan om barnets umgänge med annan än föräldern

Socialnämnden kan väcka talan i rätten och yrka att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än föräldern (6 kap. 15 a § FB).

När Socialnämnden bedömer om en sådan talan ska väckas ska den särskilt beakta barnets behov av umgänge med bland annat sina mor- och farföräldrar (6 kap. 15 a § FB). Vidare ska Socialnämnden, enligt förarbetena till Föräldrabalken, i en objektiv bedömning väga de negativa aspekterna av att barnet utsetts för domstolsprocesser och umgängesutredningar med de fördelar som barnet får av umgänget. Socialnämnden anses ha större anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar, speciellt om det tidigare har funnits en nära och god relation mellan mor- eller farförälder och det skulle påverka barnet negativt om kontakten gick förlorad.

Barnets bästa genomsyrar alla offentliga beslut kring ett barn

Vid alla myndighetsbeslut, bland annat vid beslut om barnets umgänge, ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tas bland annat hänsyn till barnets vija med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Det innebär att ett myndighetsbeslut om umgänge, och Socialnämndens beslut om att väcka talan, kan påverkas av barnets uttryckliga vilja att få träffa sina mor- och farföräldrar.

Vad ni bör göra för att få socialnämnden att väcka talan

Jag rekommenderar att ni tar kontakt med Socialnämnden i den kommun där barnbarnen är skrivna och berättar om eran situation. När ni gör det är det viktigt att ni beskriver hur barnbarnen tidigare har fått umgås med er och att relationen er emellan är god (ifall så är fallet). Vidare är det viktigt att ni gör det klart för Socialnämnden att barnbarnens pappa motsätter sig umgänget. Att barnbarnens mamma har gått bort är en annan viktig omständighet ni borde underrätta Socialnämnden om. Det är en möjlighet för er att övertyga Socialnämnden om att ni kan bidra till att fylla ett tomrum i barnbarnens liv som uppstod när mamman gick bort.

Om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge kan beslutet inte överklagas (16 kap. 3 § socialtjänstlagen), men ni kan ändå begära att beslutet omprövas (27 § förvaltningslagen).

Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97335)