Vilken rätt har en mor- eller farförälder till att träffa sina barnbarn?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!För 22 år sedan kom gäster till min familj.Min fru sister och hennes barn.En pojke 11år och en flicka 12 år.Vi har två pojkar.Systrarna handlade medan jag höll och underhöll barnen.Vid lek jag kanske snuddar vid henne .Hon anklagade mig att jag tafsat på henne till sin mamma och min fru.Samma dag efter diskussion sa mamma och flickan att ärendet är inte särskilt viktigt Livet försatte normalt ,våra social och vänskap sida var ok.Nu efter 22 år hon pratade om detta händelse till min sons sambo.På grund av detta prat ,förbjud sambo mig och min fru (tip som hon visste och försvarade mig)att träffa min barnbarn.Kan min sons sambo göra så?Gäller det kap.35 4/ BrB till detta fall för att hänt för 22 år sen och anmäls ej till myndigheterna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i brottsbalken (BrB) och föräldrabalken (FB).

Straffrättsligt ansvar inte direkt avgörande för umgängesrätt med barn(barn)

Som du beskriver situationen är det svårt att avgöra om något brott ens har begåtts. Skulle du snuddat vid flickan av misstag och utan någon form av uppsåt är du antagligen fri från straffansvar. Det potentiella brott som det skulle kunna röra sig om är sexuellt ofredande, vilket bl.a. straffbelägger sexuell beröring av barn under 15 år (BrB 6 kap. 10 §). Straffet för sexuellt ofredande är föreskrivet till max två års fängelse, vilket innebär att brottet har en preskriptionstid om 5 år (BrB 35 kap. 1 §). Men eftersom det potentiella brottet utgör en sexuell kränkning av ett barn ska preskriptionstiden först beräknas från den dag målsägande fyllt 18 år (BrB 35 kap. 4 §). Om jag tolkat din fråga rätt borde denna preskriptionstid löpt ut oavsett, då det gått 22 år sedan det påstådda brottet begåtts, och flickan fyllt 18 för i vart fall 16 år sedan.

Detta innebär att det oavsett om brott begåtts eller inte är omöjligt att åtala dig för brottet. En eventuell dom mot dig, eller en utlöpt preskriptionstid, är dock inte i sig avgörande för en förälders rätt (din sons sambo) att hindra dig från att träffa dennes barn. Det straffrättsliga ansvaret har inte en direkt verkan på den familjerättsliga umgängesrätten.

Barnets vårdnadshavare har stor rätt att bestämma åt sitt barn

Ett barns vårdnadshavare har ansvaret för att tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran (FB 6 kap. 2 §). I detta ligger både skyldigheter och rättigheter att vidta ingripande åtgärder för att tillgodose sådan rätt. Som utgångspunkt torde en förälder – så länge som barnen fortfarande är små – alltid ha en rätt att neka en annan person från att umgås med sina barn, om föräldern bedömer detta som olämpligt. Dock kompliceras situationen av att du är barnens farfar. I svensk rätt fästs stor vikt vid ett barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar, och detta har delvis sträckts ut till att även gälla för far- och morföräldrar (FB 6 kap. 15 a § st. 2). En farfar kan inte själv väcka talan om umgängesrätt till sitt barnbarn i domstol, men om socialnämnden bedömer ett umgänge mellan honom och barnbarnet som lämpligt och nyttigt, kan socialnämnden göra det. Det är alltså möjligt för en far- eller morförälder att få en juridiskt bindande umgängesrätt till sitt barnbarn fastställd. För att socialnämnden ska väcka en sådan talan krävs dock i regel att relationen mellan mor- eller farföräldern och barnbarnet tidigare varit nära och god, och att barnets bästa drabbas negativt av att inte längre få träffa mor- eller farföräldern. Vid bedömningen om umgängesrätt är lämpligt kommer även risken för att barnet utsätts för övergrepp beaktas (FB 6 kap. 2 a §). Trots att du inte blivit dömd för något och att preskriptionstiden för det påstådda brottet löpt ut, kommer det faktum att du anklagats för tafsande på ett barn antagligen att tala mot dig vid en bedömning om en sådan umgängesrätt är lämplig, eftersom det vid denna bedömning tillämpas ett lägre beviskrav än i brottmål som bygger på en riskavvägning.

Sammanfattningsvis, din sons sambo har som utgångspunkt rätt att neka dig kontakt med sina barn i egenskap av förälder. Barnbarnens rätt till kontakt med dig är dock viktig, och det är i möjligt för mor- eller farförälder att få umgängesrätt fastställd. Att du tidigare anklagats gör det – trots att du inte dömdes och trots den tid som gått – dock svårare för dig att få sådan umgängesrätt. Är du intresserad av få en umgängesrätt fastställd bör du kontakta socialnämnden om detta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82647)