Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?

2021-06-23 i Testamente
FRÅGA
När bankpersonal bevittnar ett testamente undrar jag följande : räcker det med ett förnamn på den ena och en krumelur istället för ett namn.? Inget mer finns på tilläggsbladet till testamentet. Ska inte bankpersonal uppge både för- och efternamn för att det ska gälla.? Bevittnar jag ett testamente behöver jag väl uppge både namn och födelsenummer ? Eller är det kutym att bankpersonal få göra enl.ovan. Det är min fråga tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka är formkraven för testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är upprättat efter vissa formkrav som lagen ställer upp. Som utgångspunkt måste ett testamente vara skriftligt och undertecknat av testatorn. Testatorns underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som också ska underteckna testamentet med sina namn. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men ska vara medvetna om att det är en testamentshandling de undertecknar (10 kap. 1 § ÄB).

Vad måste vittnena anteckna?

För att testamentet ska vara giltigt enligt formkraven krävs att vittnena bestyrker testamentshandlingen med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). I övrigt stadgas att vittnena bör anteckna sina yrken och sin hemvist i anslutning till sitt namn, tiden för bevittnandes samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § ÄB). Dessa bestämmelser är dock inga formkrav utan snarare praktiska anvisningar som kan bli betydelsefulla vid en eventuell bevisprövning. Idag antecknas ofta även personnummerna även om det inte explicit uttrycks i lagtexten – även detta för att lättare identifiera vittnena vid en bevisprövning. Under vittnenas namnteckning bör även finnas ett namnförtydligande.

Är det skillnad på bankpersonal som bevittnar testamente jämfört med privatpersoner?

Det råder ingen skillnad mellan bankpersonal och övriga personer som kan bevittna ett testamente – samma regler och formkrav gäller för alla som bevittnar ett testamente. Formkravet gäller således alla, ett testamentsvittne måste bestyrka testamentshandlingen med sitt namn.

Övriga anteckningar av testamentsvittne så som exempelvis vittnets personnummer utgör inget formkrav men görs ofta för att enklare kunna identifiera vittnet och därmed förbättra bevisläget. Att skriva med personnummer är dock inget formkrav som gör testamentet ogiltigt om det saknas. Om det blir en tvist ligger bevisbördan på testamentstagaren när det gäller frågan om testamentet tillkommit i laga form eller ej.

Hur ser det ut i mitt fall?

Jag kan inte finna någon praxis som meddelats angående endast namnunderteckningarna på ett testamente likt din fråga. Dock torde det vara fullständigt namn som åsyftas i bestämmelsen, dvs för- och efternamn, och att endast ett förnamn därmed inte skulle vara tillräckligt, men jag kan dessvärre inte uttala mig med säkerhet hur det testamentet du beskriver skulle tolkas. Mycket beror också på om krumeluren du beskriver är en namnteckning eller ej. Även bankpersonal måste bestyrka en testamentshandling med sina namn, men personnummer är inte nödvändigt även om det förenklar ur bevissynpunkt.

Om du är testamentstagare och vill göra gällande att testamentet är ogiltigt har du bevisbördan och är den som ska visa att testamentet inte är upprättat i laga form. En sådan klandertalan ska väckas inom sex månader efter delgivningen av testamentet (14 kap. 5 § och 13 kap. 1 § ÄB). Vill du ha vidare hjälp i ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga,

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94160)