Vilka möjligheten finns det för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?

2019-07-11 i Underhåll
FRÅGA
Mina två tonårskillar bor på heltid hos mig sen två år tillbaka.Pappan gifte sig och flyttade till en annan stad 35 mil bort. Träffar killarna någon enstaka dag ibland när det passar honom och har åkt på en semesterresa en vecka/år.Han betalar det lägsta underhållsbidraget trots att han har den tredubbla årsinkomsten jämfört med mig och att det ju är jag som driver runt hela pojkarnas vardag med allt vad det innebär. Han vägrar att göra beräkning via försäkringskassans rekommenderade app. Finns det någon chans för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Två föräldrar med två söner i tonåren. Den underhållsskyldiga betalar lägsta underhållsbidrag trots avsevärt högre årsinkomst än den andra föräldern. I det följande utreds vilka möjligheter det finns att driva igenom ett högre underhållsbidrag.

Utredning - Allmänt om underhållsbidrag
Frågor om underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken, FB. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa (7 kap. 1 § 1 stycket FB). I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska svara proportionerligt enligt sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). Underhållsskyldigheten fullgörs då barnens behov täcks om föräldern inte har eller har vårdnaden över barnen och barnen inte bor varaktigt hos den ena föräldern (7 kap. 2 § FB). Alltså är en förälder som inte varaktigt bor med barnet skyldig att betala underhåll. Motsatsvis innebär detta att den förälder som varaktigt bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldig genom att bo tillsammans och ta hand om barnen i vardagen.

Som ovan nämnd utgör föräldrarnas ekonomiska förmåga grunden för uträkningen av underhållsbidraget. Underhållsskyldigheten är beroende av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det är den faktiska nettoinkomsten som man tar hänsyn till med hänsyn till vissa tillåtna avdrag. Exempel på tillåtna avdrag kan vara underhållsskyldiges boendekostnad om den är skälig (7 kap. 3 § 2 st FB) och levnadskostnader motsvarande 120 % av basbeloppet (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken). Avdrag från den faktiska nettoinkomsten får även göras om underhållsskyldige har hemmavarande partner eller barn.

Vad kan du göra nu?
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det ställs inga krav på formen på avtalet, det vill säga är avtal bindande även om det sluts muntligen. Dock sluts underhållsavtal i praktiken vanligen skriftligt samt med två vittnen. Detta med anledning av att det endast är ett skriftligt underhållsavtal som kan användas som exekutionstitel (3 kap. 19 § utsökningsbalken). Det kan användas för att indriva underhållsbidrag genom utmätning (7 kap. utsökningsbalken).

Avtal
Du och pappan kan avtala helt fritt om ifall underhållsbidrag ska utgå och hur stort det ska vara. Ett första steg kan därför vara att prata med honom och se om han kan tänka sig att ingå ett avtal om underhållsbidrag. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.

Domstol
Om ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara.

Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Kontakta försäkringskassan – eventuellt underhållsstöd
Kort kan nämnas om underhållsstöd vilket regleras i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om pappan skulle underlåta att betala underhållsbidrag kopplas ett parallellt system in och han blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på (17 kap. 2 § SFB). Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte. Det benämns underhållsstöd och du kan höra av dig till Försäkringskassan för mer information kring detta. Det kan bli aktuellt också om ni inte kommer överens om underhållsbidraget. Mer om detta kan du läsa genom att klicka på denna länk: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/kommuner/foraldraforsakring/underhallsstod

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (896)
2020-02-20 Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2

Alla besvarade frågor (77251)