FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/03/2019

Vem bestämmer hur bytet (hämtningen/lämningen) skall vara mellan oss föräldrar gällande vårt gemensamma barn?

Hej,

Jag har separerat och har delad vårdnad om barnen, sedan sex månader.

Vi har en del som vi inte är överens om, främst gällande barnens schema och hur och när vi skall göra bytet.

Min grabb har ADD och därför är det extra jobbigt för honom att byta mellan oss. Enligt mamman är det bara när han skall byta från mig som han är ledsen och därför är det inte hennes problem.

Nu byter vi på måndagsmorgon i samband med att barnen går till skolan och det gör det extra jobbigt för barnen eftersom det både blir byte mellan oss och slut på helgen samtidigt, det gör att han blir väldigt ledsen varje gång det skall vara byte. De gånger vi bytt mellan oss direkt på lov och ledigheter har det varit mycket lättare för honom. Han kan vara lite ledsen men inte alls lika mycket som på måndagsmorgnar.

När jag pratar med honom säger han att han hellre vill bli lämnad direkt hos mamman på söndagar för att det inte känns lika jobbigt som att göra bytet på måndagar.

Saken är att hon arbetar natt och då anser hon att det är svårare att hantera bytet på andra dagar än måndagar.

Nu till min fråga, vem bestämmer hur bytet skall vara mellan oss? Jag hävdar att det skall ske på söndagar för barnens bästa men hon hävdar att hon har rätt att behålla sitt schema och att det inte är ett problem för henne eftersom barnen bara är ledsna när jag skall lämna.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna i princip ska fatta alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13§ föräldrabalken, FB). Därmed förutsätts långtgående samarbete mellan föräldrarna. Mot bakgrund av detta finns det väldigt lite praxis som visar på någon form av detaljstyrning av detta, utan fokuserar mer på de övergripande frågorna kring vårdnad, boende och umgänge i stort.

Som du poängterar så är barnets bästa det centrala vid samtliga bedömningar kring vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a§ FB). Det handlar om att man ska se på helheten kring barnet, men mer exakt hur och vad det innebär avgörs från fall till fall och det finns således inget allmänt stadgat om att ett barn som hämtas/lämnas en viss dag är bättre eller sämre än en annan dag. Här påverkar ju såklart en förälders jobb i viss utsträckning om när detta skulle vara möjligt och inte. Kanske skulle det vara möjligt att göra bytet (hämtningen/lämningen) en måndag just när mamman jobbar helg/natt, men att man kan ha bytet på ledighet/helg vid andra tillfällen när mamman inte jobbar helg för att kompromissa.

Du nämner även att du frågat barnet själv vad den vill och mot bakgrund av barnets självbestämmanderätt – som stiger i ålder och mognad – så är det bra att lyssna på vad barnet vill (ju yngre barnet är desto mindre bestämmanderätt och vice versa) (6 kap. 11§ FB). Men detta är ju inte något som är avgörande för barnets bästa. Vad barnet vill är inte alltid det som är bäst för barnet.

I propositionen understryks dock att växelvist boende ställer särskilda krav på t.ex. föräldrarnas samarbetsförmåga. Men också att det i detta sammanhang är naturligt att ett barn har olika behov av att boendet förändras från en tid till en annan. Det kan handla om att komma eller gå någon dag tidigare eller senare eller att under en period bo lite längre hos den ena föräldern. Föräldrarna måste ha förståelse för detta och kunna upprätthålla sådan flexibilitet utan att kräva millimeterrättvisa. Detta gäller ju åt båda håll. Osäkert är ju om barnet egentligen känner av en skillnad av att bli hämtad/lämnad på måndag eller ledighet eller om det mot bakgrund, av vad jag förstår, en ganska nylig separation och eventuell oense mellan föräldrarna som känns av.

För att sammanfatta lite så är det egentligen ingen som bestämmer hur bytet ska vara mellan er föräldrar, utan det är främst ni föräldrar som ska få detta att funka. Det ni däremot kan göra är att ingå ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. I ert fall kanske utelämna vårdnaden och fokusera mer på boende och umgänge och särskilt om hur hämtning och lämning ska vara på månadsbasis utifrån barnet och era respektive scheman. Detta kan ni göra själv eller via socialnämnden i er kommun. Här bör det understrykas att ett avtal via socialnämnden kan verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande. I annat fall kan någon av er väcka talan i domstol och på så sätt få verkställighet och för att få det prövat. Dock är det inte säkert att domstolen prövar denna situation då det handlar om en specifik dag som det ska hämtas/lämnas, utan de brukar i så fall pröva hur det generella boendet och umgänget ska vara t.ex. mån-fre varannan vecka, varannat lov, varannan hel eller vad det nu kan handla om – och det är ju ändå något som ni är överens om, även om ni inte är överens om vilken dag bytet bör ske. Att nämnas vidare är att domstolen då bestämmer hur det ska vara och det kanske inte passar någon av er särskilt bra, men också att det är det beslutet som gäller vilket kan vara oflexibelt om andra behov hos sonen eller er skulle uppkomma. Plus att en tvist i domstol kan göra att än mer agg uppstår och att sonen får föräldrar som nu inte ens kan prata med varandra.

Som sagt så finns det ändå några möjliga alternativ.

Så allt beror på vilket beslut du känner är bäst för just din situation.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?