Varför tillämpas inte ordre public i fråga om underhåll till barn i utlandet?

2020-02-03 i Underhåll
FRÅGA
Ordre public och dess tillämpning under Rådets förordning (EG) NR 4/2009.Hej Jag fick svar på en fråga om innebörden av en exekvaturs förfarande gällande underhåll med stöd av den här förordning.Det känns väldigt konstigt att det skall kunna ge så olika utfall(till min nackdel) om ett annat EU land(Spanien) tillämpar sin rätt på mig som bor i Sverige,Och Sverige inte kan göra nånting för att man inte vill inskränka annat lands suveränitet,men våran blir inskränkt istället.eller kränker man aldrig varandra?Det är här; jag frågar mig om artikel 24 i EG 4/2009 om skäl till att vägra erkännande,och det känns som att här strider mot vår ordre public.I svensk lag står det att man betalar ett max belopp i underhåll och till max ålder 21 (gymnasiala studier) I Spanien tillämpades på mig väldigt höga belopp tredubbel mer än svensk max,obegränsat lång tid,och till högskolestudier,Frågan är: strider inte det här mot vår ordre public? Det enda som inte strider är att jag skall betala underhåll ,det känns som att det här med ordre public är en sorts sista skyddsbarriär för att stoppa nåt som inte är fullt ut förenligt med våra lagar.det används väldigt restriktivt verkar som . Man skall kunna dömas från annat land,men det är inte mening att den dömande skall få större fördelar genom att flytta till annat land och göra sin anmälan därifrån,då är det nånting helt fel i rättsapparaten. i annat fall ;Varför kan det inte verkställas fast med stöd av vad svensk lag har som gräns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Begreppet ordre public är något som ofta förekommer inom den internationella privaträtten. Ordre public är en beteckning på en allmän princip som på olika sätt handlar om att ge nationella domstolar möjlighet att undvika att tillämpa utländska regler som strider mot grunderna i domstolslandets rättsuppfattning. Som exempel skulle en utländsk lag som inte tillåter äktenskap mellan makar med olika etniskt ursprung inte accepteras i Sverige. Tillämpningen av en sådan lag skulle kunna hindras med stöd av ordre public. Ordre public kan uppnås antingen genom att man vägrar tillämpa en utländsk regel (negativ ordre public) eller genom att man ger det egna landets regler företräde (positiv ordre public).

Det som vanligen avses med ordre public i allmänna diskussioner är negativ ordre public; dvs. att vägra att tillämpa en regel som strider mot grunderna i domstolslandets rättsuppfattning. Att principen kan tillämpas innebär dock inte att så sker; det är sällan svensk domstol gett stöd för ordre public i privaträttsliga sammanhang. Det finns några få exempel i svensk rättspraxis. Ett exempel är att Sverige vägrade att tillämpa finsk rätt då den finska rätten vid tidpunkten för tvisten inte gjorde det möjligt att fastställda faderskap för ett utomäktenskapligt barn (jfr NJA 1969 s. 301). Det samlade intrycket av negativ ordre public är att principen finns för att det ska finnas möjlighet att undvika tillämpningen av vissa stötande regler.

Med positiv ordre public handlar det istället om att det egna landet har regler som är så viktiga att dessa måste få tillämpas även när ett annat lands regler är tillämpliga på tvisten. En svårighet med tillämpningen är att det trots att EU-domstolen har sista ordet när det gäller tolkningar av EU-regler är det upp till domstolen i domstolslandet att avgöra vilka regler som anses vara internationellt tvingande i det landet. Varje land avgör själv vilka regler som anses vara så viktiga att de ska vara internationellt tvingande. Det kan därmed vara skilda typer av regler i olika länder. EU-domstolen har kommit med viss vägledning och bland annat konstaterat att det måste vara regler som av lagstiftaren i det specifika landet markerats som grundläggande och viktiga. Det kan även konstateras att det krävs mer än att reglerna är vanliga indispositiva regler. Med svenska mått mätt skulle eventuellt generalklausulen i avtalslagen (36 § avtalslagen) kunna ses som en regel som kan vara internationellt tvingande. Särskilda regler till skydd för svagare parter (konsumenter, arbetstagare etc.) skulle kunna vara andra typer av regler som kan bli internationellt tvingande.

Anledningen till att ordre public inte tillämpas i ditt fall handlar således inte om att länderna inte vill stöta sig med varandra. Det handlar om att ordre public är en sista utväg som används i rena undantagsfall. När det gäller underhåll regleras bestämmelserna i underhållsförordningen och tillämplig lag i ditt fall har på grund av omständigheterna blivit spansk lag. Förfarandet anses sannolikt inte uppenbart strida mot svensk rättsordning varför det inte finns skäl att tillämpa ordre public. Anledningen till att det är det andra landets lag (i förevarande fall Spanien) och det landets regler som tillämpas är för att underhållet är till barnets bästa. Det blir i regel mer korrekt att underhåll utgår enligt reglerna för det land där barnet är boende sett till vilket skydd i övrigt som finns i landet (socialförsäkringar, andra förmåner m.m.).

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86836)