Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?

2021-08-02 i Påföljder
FRÅGA
Jag blev för 6 år sedan dömd i tingsrätten till 1 års skyddstillsyn. Jag hade påbörjat denna tillsyn under ca 6 månaders tid (med besök hos frivård mm.) när fallet hamnade i hovrätten pga. åklagarens överklagan. Där skärptes straffet till att även innefatta en tids samhällstjänst vilket jag gjorde. Nu massa år senare sitter jag å läser igenom domarna och ingenstans har man räknat bort eller ens nämnt det halvår av 1 års skyddstillsyn som redan var avtjänat innan hovrättens skärpning. Är detta korrekt? Känns som dubbelbestraffning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska verkställigheten av skyddstillsyn påbörjas?

Huvudregeln när det gäller verkställigheten för påföljdsbestämmelsen är att verkställigheten ska påbörjas när domen vunnit laga kraft vilket betyder att domen inte längre kan överklagas och att den därmed står fast.

När det gäller skyddstillsyn stadgas dock att den ska vara förenlig med övervakning från dagen för domen. Rätten får dock besluta om att övervakningen ska börja först när domen vunnit laga kraft, men detta utgör alltså ett undantag till huvudregeln. Om domen överklagas har även högre rätt möjlighet att besluta om att verkställigheten ska avbrytas (28 kap. 5 § brottsbalken).

Varför ska verkställigheten påbörjas innan domen vunnit laga kraft?

I förarbetena till bestämmelsen diskuteras hur de huvudsakliga argumenten för omedelbar verkställighet för skyddstillsyn grundar sig i bedömningar av återfallsrisken samt behandlingens effektivitet för den enskilda. Återfallsrisken i brottslighet visade sig enligt statistiken vara som högst under de första månaderna efter domen varpå man ansåg att det var av vikt att snabba insatser sattes in och att påföljden därför skulle påbörjas direkt vid dagen för domen. Vidare ansåg utredaren att behandlingsmotivationen hos den dömde torde vara som högst vid tiden för påföljdsvalet och domens meddelande. Omedelbar verkställighet för skyddstillsyn infördes därmed med hänvisning både till individualpreventiva skäl och för att minska risken för återfall i brottslighet (se SOU 1981:90 s. 80 ff. samt Prop. 1982/83:85 s. 97 ff).

Ett omedelbart påbörjande av verkställigheten innebär således att en del av påföljden redan kan ha verkställts när domen överklagas och tas upp för prövning i högre instans.

Vad händer med påföljden och verkställigheten om domen överklagas och ändras?

Om en dom med påföljdsbestämmelsen skyddstillsyn överklagas ska den högre instansen pröva målet på nytt. Eftersom verkställigheten av skyddstillsyn påbörjas innan domen vunnit laga kraft kan det innebära att den dömde redan avtjänat en del av straffet inför den nya prövningen.

Om överinstansen kommer fram till att skyddstillsynen ska undanröjas ska rätten bestämma en annan påföljd för brottet och då också ta skälig hänsyn till vad den dömde redan verkställt (28 kap. 9 § brottsbalken).

Skyddstillsyn förenat med samhällstjänst är att se som en strängare påföljd än endast skyddstillsyn. Skyddstillsyn får endast kombineras med samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det och den får utdömas mellan 40 – 240 timmar (28 kap. 2 a § brottsbalken). Ett utdömande av skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst utgör således inte ett undanröjande av skyddstillsynen, utan en skärpning av påföljden.

Om den högre instansen dömer till skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst innebär det inte att du får börja om din skyddstillsyn, utan den tiden som du verkställt räknas fortfarande som avklarad. Straffets skärpning består i ett tillägg av samhällstjänst. Detta blir möjligt eftersom verkställigheten för skyddstillsyn påbörjas innan domen vunnit laga kraft, dvs innan domen är helt fastställd – påföljden kan därför ändras.

Om det nya straffet innebar att den tidigare utdömda skyddstillsynen skulle undanröjas och ersättas av ett annat straff är det viktigt att rätten tar hänsyn till att den dömde redan avtjänat ett visst straff. I fallet du beskriver har över- och underinstansen kommit till samma slutsats angående att en skyddstillsyn ska utdömas, men överinstansen har funnit att den skulle kombineras med samhällstjänst, dvs ett strängare straff. Detta möjliggörs som tidigare nämnt eftersom verkställigheten påbörjas direkt. Den skyddstillsyn som redan är verkställd försvinner dock inte, utan du fortsätter på den utdömda tiden för skyddstillsyn även efter överinstansens dom.

Om verkställigheten inte skulle ha påbörjats direkt skulle du istället fått skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst i överinstansen och påbörjat verkställigheten av det efter att den domen vunnit laga kraft. Det utgör därmed inte dubbelbestraffning, men jag förstår att det kan kännas lustigt att påbörja en verkställighet av en påföljd som sedan delvis ändras, men det är som ovan beskrivit motiverat av att lagstiftaren ansett det viktigt att komma igång med insatser direkt för den dömda. Om man istället skulle få exempelvis ett fängelsestraff utdömt som utgör en annan påföljd än skyddstillsyn ska rätten ta hänsyn till att man redan avtjänat delar av ett skyddstillsynsstraff.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95746)