FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/05/2018

Vårdnadshavare överförde barnens pengar till sig själv.

Jag och min exman har tre minderåriga barn. Strax innan skilsmässan vann laga kraft under 2016, sålde han barnens aktiefonder som fanns på tre separata sparkonton i barnens namn. Totalt sålde han aktiefonder för 63 000 kronor som han förde över på sitt privata konto och detta gjorde han bakom min rygg och utan att nämna detta för mig. När jag väl upptäckte hans försäljning flera månader senare via ett kontoutdrag som kom per brev från banken motiverade han detta med att han behövde pengar till att betala mina räkningar. Pengarna har alltså inte gått till att köpa något speciellt till barnen och han har alltså inte konsulterat mig innan han genomförde försäljningen. Sedan detta hände föröver två år sedan har jag på regelbunden basis påtalat för honom att jag och barnen förväntar oss att han betalar tillbaka barnens sparade medel, vilket han hittills har vägrat, trots att han är höginkomsttagare och har en mycket god ekonomi. I vårt bodelningsavtal, signerat av mig och min exman, står att "ingen av oss har något krav vad det än må vara mot den ena eller den andra". Kan jag ändå polisanmäla honom för detta eller kan barnen göra det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag inleder med att redogöra för vad som gäller när det kommer till de ekonomiska förhållandena mellan ett barn och dess förälder. Förhållandet regleras i svensk rätt i föräldrabalken (FB). Att en förälder är vårdnadshavare innebär att denne har det "rättsliga ansvaret" för barnets personliga förhållanden (6 kap. 2 § FB). Med det rättsliga ansvaret korresponderar en rätt och skyldighet att bestämma i praktiska frågor rörande barnet vilka måste lösas för att vardagen ska fungera, t.ex. om vad ett barn ska äta, när det ska sova, vilka fritidsaktiviteter som det får utöva, var det ska gå i skola etc. (se 6 kap. 11 § och 13 §).

Ansvaret i frågor som gäller barns ekonomiska förhållanden återfinns i 9 –15 kap FB och bestämmanderätten i ekonomiska frågor tillfaller barnets "förmyndare". Som utgångspunkt går vårdnaden och förmynderskapet hand i hand (10 kap. 2 §). Förmynderskap regleras i Föräldrabalkens tionde kapitel och i det sjunde kapitlet finns regler om underhållsskyldighet till barn.

När en förälder är förmyndare till ett barn bestämmer förmyndaren hur pengar eller tillgångar ska användas, vilket tyvärr innebär att föräldrarna kan göra nästan vad som helst med barnens pengar, föräldrarna kan exempelvis ta ut pengar från ett bankkonto som tillhör barnet enligt13 kap. 1 § FB. Visserligen ska föräldrarna gemensamt bestämma hur pengarna ska användas om båda är vårdnadshavare men det är inte brottsligt att göra överföringar utan att ha bestämt om det gemensamt. Det kan däremot tyda på samarbetssvårigheter vid en eventuell vårdnadstvist.

Från en förmyndares kontroll över barnens tillgångar finns vissa undantag. Trots att utgångspunkten är att föräldrarna eller föräldern förvaltar barnets tillgångar utan någon särskild tillsyn s.k. fri föräldraförvaltning gäller detta under förutsättning att värdet av barnets tillgångar inte uppgår till mer än högst åtta prisbasbelopp (44 300 kr x 8 = 354 400 kr för 2016) enligt 13 kap 2 § FB.

Föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Barnets tillgångar bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Tillgångarna får i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Vad som är till nytta beror på barnets ålder, föräldrarnas villkor och annat. Det är i huvudsak barnets intresse som ska tillgodoses. Pengarna får användas även till sådant som kommer föräldrarna och familjen i övrigt till godo om deras intresse är en bieffekt. Barnets tillgångar får inte blandas ihop med föräldrarnas, exempelvis förvaras på samma konto.

Även viss egendom kan vara undantagen från föräldraförvaltningen, exempelvis egendom som barnet fått i gåva, med ett villkor om att barnet själv ska råda över den. Det kan också vara egendom som förvaltas av någon annan än föräldrarna. Enligt 13 kap 2 § 2 stycket FB. Undantagna från föräldraförvaltning är dessutom inkomster som barn över 16 år har tjänat på eget arbete. Har ett barn som är över 16 år själv satt in pengar på ett konto då får inte föräldrarna ta ut pengarna utan att barnet godkänner det.

En möjligt att i framtiden undvika liknande problem är att ansöka om överförmyndaren för barnen och säga att ett bankkonto i ett barnens namn ska låsas. Då får pengar inte tas ut ur kontot om inte överförmyndaren godkänner det. När barnen blir 18 år så kommer kontot låsas upp för dem. Det är även möjligt för personer som som ger en gåva till barnen att föreskriva att pengarna ska vara "låsta" tills barnet fyller 18 år enligt 13 kap. 8 § FB. Detta är mest lämpligt för större gåvor. Ett annat sätt att lösa detta på, istället för låsta bankkonto osv, är att ansöka om ensam vårdnad då förlorar ditt ex f sin status som förmyndare.

Alla kan anmäla ett misstänkt brott hos Polismyndigheten, det är då polisens ansvar att utreda om något brott har begåtts. Att bevisa att brott har begåtts är troligen svårt i detta fall eftersom ditt ex kan argumentera att pengarna använts till din och barnens försörjning om han kan påvisa det.

Beroende på hur bankkontona var utställda, på vilken person och vad som står i avtalsvillkoren för sparkontona kan det vara så att banken har gjort en miss genom att de inte krävt skriftligt samtycke från dig innan överföringen gjordes från barnens konto till ditt ex. Jag kan dock inte svara på hur det ligger till med den information du har givit, det krävs även att avtalen med banken granskas.

Angående bodelningsavtalet är det tyvärr en svår och dyr process att angripa det i efterhand. Man ser i bodelningen till de tillgångar som fanns dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till Tingsrätten.

Sammanfattningsvis kan du göra en polisanmälan om du vill, polisen kommer då avgöra om något brottsligt har skett eller inte. Troligen är exets agerande inte brottsligt men det beror på omständigheterna i ert fall.

Om något av barnen själv hade sparat ihop pengar och är över 16 år kan även denne polisanmäla.

Du kan se till att barnens konton låses tills de fyller 18 år.

Du kan argumentera för att exet har samarbetssvårigheter vid en framtida vårdnadstvist och använda exets agerande emot honom.

Du bör undersöka om banken har brustit i att inhämta ditt samtycke vid överföringen i så fall kan det vara möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot banken för i vart fall hälften av pengarna, förutsatt att pengarna inte har gått till din eller barnens försörjning. Det krävs troligen en juridisk utredning för att kunna bedöma detta bättre

Om du vill anlita någon av våra jurister eller har någon fråga angående mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000