Vårdnadsfullmakt

2021-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är separerad och har våra 3 barn på heltid. Barnens far har dem 24 h varannan helg i bästa fall. Han betalar underhåll.Nu till min fråga. Vi har gemensam vårdnad och det blir problem varje gång jag behöver hans underskrift i något sammanhang utövar han maktkamp kring detta och jag/barnen får skämmas. Kan man ta fram en fullmakt som han kan underteckna som ger mig rätt att ensam underteckna dokument från skola, sjukvård och fritidsaktivitet?Hur går det till och kostnad för det? Behöver varje barn varsitt eller kan man skriva ett för alla 3? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Av omständigheterna ovan, förstå jag att dina barns far och du har gemensam vårdnad om era tre barn. Det funkar dock inte så bra eftersom problem uppstår mellan er när du behöver hans underskrift för angelägenheter som angår barnen. Du vill därför veta om det finns en möjlighet att få fram en fullmakt från honom som ger dig ensamrätt att sköta dokument från skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Du vill även veta om det kommer kosta dig något och i så fall hur mycket samt om fullmakten kan upprättas för alla tre barn gemensamt.

Reglering angående vårdnad
Vårdnad regleras i 6 kap. föräldrabalken (1949:381), FB. Det innebär att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1 §. Den ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning (se även 3 kap. 5 § Brottsbalken, som förbjuder misshandel) eller annan kränkande behandling.

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten gett vårdnaden till en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare, 6 kap. 2 § FB.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller av enbart en av dem och någon av dem vill få ändring på det, ska rätten besluta att de ska ha gemensam vårdnad. Rätten kan också besluta att en av dem ska ha ensam vårdnad. För bedömningen i detta fall, ska rätten ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten har möjligheten att bestämma om gemensam vårdnad även i de fall båda föräldrarna motsätter sig detta. Detta regleras i 6 kap. 5 § FB.

Är båda föräldrarna vårdnadshavare och den ena av dem dör, får den efterlevande föräldern automatiskt ensam vårdnad, 6 kap. 9 § FB.

Socialnämnden kan föra talan vid domstol om att vårdnaden ska fråntas en förälder och antingen ges till den andra föräldern ensam eller till en/två särskilt förordnade vårdnadshavare. Rätten kan även på eget imitativ i mål om äktenskapsskillnad mellan föräldrarna och i annat mål om vårdnad förordna om överflyttning av vårdnaden. Detta kan hittas i 6 kap. 7 och 8 §§ FB.

Vårdnadshavaren
Enligt 6 kap. 11 § FB har en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Har barnet två vårdnadshavare ska dessa utöva dessa rättigheter och skyldigheter tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB.

Vårdnadsfullmakt
Med en fullmakt har en person, fysisk eller juridisk, rätt att företräda en annan. Det är, med andra ord, något som ges till en person för att denne ska kunna utföra handlingar med rättsligt bindande verkan. Dessa typer av rättshandlingar kan avse köp, beställning och försäljning av varor och tjänster o.s.v. Den typen av rättshandling finns reglerad i 2 kap. 10 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen.

Är en av vårdnadshavarna oförmögen att utöva sin vårdnad, kan den skriva en fullmakt, 2 kap. 10 §, gentemot den andra vårdnadshavaren som innebär att den ensam har befogenheten att ta beslut och skriva på frågor som rör barnet. Detta förändrar dock inte vårdnaden och gäller inte för ansökan om pass (som kräver underskrift av båda föräldrarna).

Ditt fall
Det går således bra att utforma en vårdnadsfullmakt. Det är dock den andra vårdnadshavaren som ska upprätta en sådan till dig. Det går inte tvinga honom till att göra detta eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige.

Vill han upprätta fullmakten, är det viktig att ha med bland annat:
– En tydlig rubrik "vårdnadsfullmakt".
– Vad fullmakten ska gälla: Alltså vilka frågor det är som du ska ha hand om och vilka barn det ska gäller.
– Namn och personnummer på barnen som fullmakten är för
– Fullmaktsgivarens (hans) och fullmakthavarens (din) underteckningar.

En fullmakt kan gälla tills vidare eller för en viss tid. Om ni önskar att fullmakten endast ska gälla under en specifik tid är det viktig att ange detta i själva fullmakten. I annat fall löper en skriftlig fullmakt fram tills fullmakten blir återkallad av den som gett den, 2 kap. 16 § avtalslagen.

Ett annat alternativ
Om vårdnadshavarna är överens går det även att skriva ett avtal om att en förälder ska ha ensam vårdnad. För att ett sådant avtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt, till barnets bästa och godkännas av socialnämnden enligt 6 kap. 6 § FB. Det går att tydliggöra att avtalet ska vara giltig en viss period, det är bara att ange perioden i avtalet.

Sammanfattning
Två alternativ som finns tillgängliga för att du ska slippa vända dig till den andra vårdnadshavaren för vissa angelägenheter som gäller barnen är vårdnadsfullmakt och avtal om vårdnad. Dessa förutsätter dock att den andra vårdnadshavaren går med på det. Det kostar inte pengar att upprätta dessa, om inte ni anlitar en jurist/advokat för hjälp och ni behöver inte skriva en för varje barn (det är dock viktig att ange alla barn i fullmakt/avtalet).

Dessa är komplicerade dokument att upprätta, jag råder er därför att ta hjälp av en jurist. Det kan ni göra hos lawline. Vi erbjuder ett timpris på 2 000 kronor inkl. moms för privatpersoner.

Ensam vårdnad
Skulle det inte gå att upprätta någon av dessa avtal kan du även väcka talan i domstol om att få ensam vårdnad.

I förarbetena betonas att domstolen ska särskilt ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna. Barnet och konsekvenserna av föräldrarnas agerande på barnet ska vara i fokus. Det som ska vara avgörande är i vilket mån föräldrarna kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt.

Av det du angett ovan, är det tydligt att det gemensamma ansvaret inte fungerar för er. Ni verkar inte ha ett fungerande samarbete vilket i sin tur påverka barnen. Det vore dock lämpligt att väcka talan om att vårdnaden ska anförtros en av er.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?