FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/09/2020

vad krävs för att dömas för hets mot folkgrupp?

Hej! Jag har läst flera fall där elever dömts för hets mot folkgrupp. Men skolan är ju ingen allmän offentlig plats och det är ett obligatoriskt kriterium för att brottet ska aktualiseras, så hur kan det vara brottsligt överhuvudtaget om till exempel en lärare upptäcker att en elev ritat en hakkorsflagga, (som eleven själv menar föreställer den asiatiska symbolen med annan betydelse och vinkling) som han sedan gömt inne i sitt skåp?!

Kan andra brott utöver hets mot folkgrupp vara aktuellt i detta fall?

Lawline svarar

Hej!

Jag tolkar din fråga som att du undrar under vilka omständigheter man kan bli dömd för hets mot folkgrupp, och om gärningen du beskriver kan bedömas som det eller något annat brott. Det är huvudsakligen hets mot folkgrupp som är det relevanta brottet i den situation som du beskriver.

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Yttrandefriheten får alltså inskränkas genom lag (2 kap. 20§ 1p regeringsformen).

Brottet hets mot folkgrupp

Även om vi i Sverige har yttrandefrihet, är vissa typer av yttrande kriminaliserade. Den som i ett uttalande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år (16 kap. 8§ brottsbalken). Hets mot folkgrupp är alltså en inskränkning i den lagstadgade yttrandefriheten. Med "sprids" anses att det räcker med att ett uttalande, i skrift eller muntligt, når endast ett fåtal människor, men yttranden inom den privata sfären är inte kriminaliserat under detta brott. Med "missaktning" tolkas inte nödvändigtvis alla uttalande med förnedrande karaktär, utan uttalandet måste överskrida gränsen för saklighet och en vederhäftig diskussion. Även en bild kan tolkas som ett uttalande.

Tidigare krävdes det att uttalandet gjordes offentligt eller spreds till allmänheten, men det kriteriet har tagits bort. Nu krävs det alltså bara att uttalandet/bilden sprids till ett fåtal personer utanför den privata sfären. Så om en elev skulle sätta upp en bild eller liknande som har ett innehåll som ger uttryck för missaktning mot en folkgrupp, exempelvis ett hakkors, så kan det falla under brottet hets mot folkgrupp. Bedömningen ligger i ditt exempel främst i hur den här flaggan/bilden ser ut, och om den spridits. Har personen bara haft den i sitt skåp är det inte säkert att kriteriet "spridits" har uppfyllts. Det är åklagaren som ska bevisa att bilden ger uttryck för missaktning, och är eleven dessutom under 15 år kan hen inte dömas till straff. Det är väldigt svårt för mig att säga om gärningen du beskriver skulle kunna räknas som hets mot folkgrupp, då jag för det första inte vet hur bilden/flaggan ser ut, och inte heller under vilka omständigheter den skulle ha påträffats eller om den har spridits till andra elever. Men det krävs att det sprids, och att händelsen skulle inträffat på en skola innebär i sig inte att det inte anses vara hets mot folkgrupp.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare