FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2020

Vad har jag för rättigheter och vad har banken för skyldigheter vid transaktion från utlandet?

Hej jag har en enkel juridisk fråga.

Jag sålde mitt hus som jag har i hemlandet och dokumenterade transaktionen samt hämtade bevis till banken för att få pengarna överförda till sverige. Alla paper var korrekta men bankpersonalen i sparbanken nekade förfrågandet då de misstänkte penningtvätt.

Då pengarna var låsta i turkiet så gick vi ner dit med familjen och hämtade med oss 200 tusen i kontakter för att senare lägga in det i bankkontot. Pengarna var fortfarande legitima och de fanns ingen indikationer att de kom ifrån illegala verksamheter.

Då valde banken att frysa våran konton vilket ledde till att familjen hamnade i ekonomiskkollaps och vi kunde inte betala räkningar samt mat.

Vi tog kontakt med en eko advokat som inom två veckor lyckades låsa upp kontot och även få alla pengar som fanns efter vi sålde huset att kunnas överföras in till vårt bankonto.

Undrar om vi har juridskrätt att stämma sparbanken för allt vi gick igenom och även för den personen som skötte beskedet för diskriminering.

Vi har sålt hus i hemlandet tidigare och använt oss av samma dokumentationer utan några bekymmer men den här gången så var det som om de hade någon form av agg mot oss.

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta att en utländsk överföring sätts in på ditt bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av penningtvättslagen. Därutöver kvarstår frågan om du har rätt till skadestånd till följd av de olägenheter som har uppstått, vilket regleras av skadeståndslagen (SkL). Jag kommer först att utreda vad lagen säger för att i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär för dig.

Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att ta emot och genomföra transaktioner till utlandet?

EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det innebär följaktligen att banken inte har någon skyldighet att möjliggöra för dig som specifik kund att motta pengar från utlandet, eftersom det är en tjänst utöver det som direktivet föreskriver.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Kan du kräva skadestånd?

Om bankens handlingar har orsakat sakskada, till exempel ekonomisk skada, eller personskada, till exempel psykisk skada finns det möjligheter till skadestånd (2 kap. 1 § SkL). Det krävs då att banken, uppsåtligen eller av vårdslöshet, orsakat skadan. För att du ska kunna få skadestånd krävs även att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling som skadevållaren företagit eller genom ansvarsgrundande passivitet från dennes sida. Vidare måste även adekvat kausalitet, ett förutsebart samband mellan situationen och skadan, föreligga för att banken ska vara skadeståndsansvarig.

Vad innebär detta för dig?

Inledningsvis kan det konstateras att banken inte har någon skyldighet att ge dig möjligheten att ta emot en utlandstransaktion, trots att det rör sig om dina egna pengar. Banken har således haft all rätt att inte bevilja dig din förfrågan. Att du la in en större summa pengar på ditt konto är en röd flagga för banken. Banken har då skyldigheten att utreda varifrån pengarna kommer ifrån. Det är upp till dig att bevisa att pengarna inte har samröre med brottslig verksamhet. Att banken frös era konton under utredningens gång var således inte felaktigt, trots att det medförde väsentlig olägenhet för er. Vad gäller skadeståndet finns det viss möjlighet till skadestånd. Observera dock att vid en eventuell tvist är det du som har bevisbördan. Det innebär att du måste bevis att bankens handlande har orsakat dig skada, vilket ofta är relativt komplext.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”