Vad är ett förskott på arv och kan föräldrar göra sina barn arvlösa genom att testamentera bort sin egendom?

2021-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan en förälder genom testamente skriva in förskott på arv för att göra sitt barn arvslös? Gåvorna som föräldern anser är förskott på arv pga osämja är att föräldern betalat vissa räkningar för sitt barn utan att någonsin ha nämnt att det skulle vara förskott på arvet. Nu när dessa är osams säger föräldern att hen ska göra så att istället för ett stort arv ge barnet en skuld till dödsboet. Måste inte barnet varit medveten vid gåvor av olika slag att det är förskott på arv eller kan den som testamenterar göra som hen vill för att straffa sitt barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att en gåva ska anses vara ett förskott på arv. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Jag kommer börja med att förklara vilka krav som ställs upp för att en gåva ska anses vara ett förskott på arv. Därefter kommer jag förklara lite mer om barns laglott, eftersom jag tror att det kan vara intressant för dig.

Förskott på arv

Det som arvlåtaren ger till sina barn under sin livstid ska räknas bort som barnets förskott på arv efter arvlåtaren (6 kap 1 § ÄB). Den här bestämmelsen bygger på tanken att en arvlåtare, alltså den som gått bort, ska behandla sina barn lika. Därför anses det som en förälder givit till ett barn i gåva under sin livstid som ett förskott på arv.

Det är en presumtion för att det som en förälder ger till sitt barn under sin livstid ska vara förskott på arv. Det betyder att om man inte i ett gåvobrev skrivit att det inte ska vara förskott på arv eller om omständigheterna inte tydligt visar att det inte skulle vara ett förskott på arv så kommer gåvan anses vara ett förskott på arv.

Om föräldern däremot i samband med gåvan skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv så gäller det istället. Samma sak gäller om omständigheterna visar på att gåvan inte ska anses vara förskott på arv. I så fall finns inget förskott på arv och barnen delar lika på arvet. Av det som du har beskrivit i din fråga verkar det som att inget sagts om gåvan skulle vara förskott på arv eller inte, och därför ska gåvan anses vara förskott på arv.

Finns det någon beloppsgräns för förskott på arv?

Du skriver att föräldern betalat vissa räkningar åt barnet. Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv eller inte. Mindre, mer sedvanliga gåvor som födelsedagspresenter anses inte vara förskott på arv. Det är "större" gåvor som avses, men det finns alltså inte någon beloppsgräns. Eftersom jag inte vet vad det är för räkningar det rör sig om är det svårt för mig att göra en bedömning, men om räkningarna uppgår till ett lite större belopp är min bedömning att det ska anses vara ett förskott på arv.

Barns laglott

Du undrar vidare i din fråga om en förälder kan göra sitt barn arvslös genom testamente. Man får testamentera sin kvarlåtenskap till vem man vill, så länge personen som man testamenterar till någon som är född när man dör (9 kap 2 § ÄB). Vidare kan man testamentera till tex organisationer om man vill det.

Att man testamenterar all sin kvarlåtenskap till någon annan än sina barn innebär dock inte att barnen blir arvslösa. Barn har alltid rätt till sin laglott. Laglott är den del som en bröstarvinge, alltså ett barn till den som gått bort, alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är alltid hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som barnet har rätt till om det inte finns något testamente. Om en förälder har skrivit ett testamente kan en bröstarvinge alltid kräva att få sin laglott, oavsett vad som står i testamentet (7 kap 1 § ÄB).

För att förtydliga laglott kommer här ett exempel:

En förälders kvarlåtenskap uppgår till 100 000 kr. Föräldern har två barn och är inte gift, vilket innebär att barnen har rätt till 50 000 kr var. 50 000 kr är alltså varje barns arvslott. Föräldern har dock testamenterat dessa 100 000 kr till en vän. Trots detta har barnen rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott, vilket är 25 000 kr var (50 000 / 2 = 25 000).

Från laglotten måste barnen avräkna vad de fått i förskott på arv (7 kap 2 § ÄB). Det betyder att om ett av barnen fått en gåva på 10 000 kr kommer detta räknas bort från dennes laglott.

Med detta sagt kan det ju vara så att det inte finns någon kvarlåtenskap kvar efter föräldern när förälderns skulder betalats av, vilket kan innebära att barnen ändå inte ärver något.

Svar på din fråga

Min bedömning av situationen är att det är fråga om ett förskott på arv eftersom inget sagts om att det skulle vara ett förskott på arv eller inte. Det finns ingen beloppsgräns på förskott på arv, men om det är fråga om ett lite större belopp så är det att anse som förskott på arv. Även om föräldern testamenterar bort sin kvarlåtenskap har barn alltid rätt till sin laglott. Slutligen vill jag påpeka att barn inte ärver sina föräldrars skulder, om skulderna skulle vara större än tillgångarna i ett dödsbo.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist Thiel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?