Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?

2020-09-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Min man har ärvt drygt en miljon kronor som enskild egendom. Han har givit sina tre barn 300000 kr var och behållit 140000 kr satt på ett eget konto. Vi ska nu upprätta ett testamente. Den jurist som vi anlitat säger att arvet på 300000 kr ska räknas som förtida arv och räknas in i laglotten För varje barn Stämmer det?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv
Rättsregler kring förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att gåvor som en arvlåtare under sin livstid ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (jfr 6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att gåvans värde ska avräknas från bröstarvinges lott vid kommande arvsfördelning. Rättsreglerna kring förskott på arv grundar sig på tanken att alla barn till arvlåtaren ska behandlas lika. Det är som utgångspunkt egendomens värde vid gåvomottagandet som ska avräknas som förskott (6 kap. 3 § ÄB).

Avräkningen sker genom att värdet av gåvorna läggs till i kvarlåtenskapen efter vilket det totala värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Gåvotagarnas andel minskas därefter med vad de har mottagit i förskott på arv.

En avräkning av förskottet ska emellertid inte ske om det tydligt framgår av omständigheterna att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle utgöra förskott på arv. Arvlåtarens avsikt kan framgå genom en gåvohandling eller i ett testamente. Avsikten kan även ha framkommit genom ett muntligt yttrande. Arvlåtarens avsikt behöver inte ha framkommit vid själva gåvotillfället utan kan även ha framkommit vid en senare tidpunkt (jfr SOU 1925:43 s. 267–268).

Penninggåvor till bröstarvingar
Huruvida gåvoöverlåtelserna på 300 000 kronor till respektive bröstarvinge ska utgöra förskott på arv beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Här får man beakta om din make exempelvis har angivit att överlåtelserna inte ska utgöra förskott på arv i gåvobrev eller om det annars har framkommit av omständigheterna. Har en sådan avsikt inte tydliggjorts, kommer penninggåvorna presumeras utgöra ett förtida arv (och därmed avräknas från varje bröstarvinges lott).

Din make kan emellertid i efterhand angiva att penninggåvorna inte ska utgöra ett förskott på arv. Arvlåtarens vilja behöver som tidigare nämnt inte uttryckas i samband med gåvoöverlåtelsen, utan kan framkomma senare. Jag rekommenderar således att ni i testamentet anger att penninggåvorna inte ska utgöra förtida arv. Gåvorna kommer då inte att anses utgöra förskott på arv och avräkning med gåvovärdet (från respektive bröstarvinges lott) kommer inte att göras vid en framtida arvsfördelning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91320)