Undantag från rätten till radering av personuppgifter

2019-01-30 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej,Jag har sökt ett antal tjänster hos försäkringskassan. Jag kontaktade HR för att återkalla mina ansökningar och därvid ansökte jag om att få alla mina ansökningshandlingar raderade - rätten att bli bortglömd enligt GDPR.Men jag fick avslag. Varför ??? Får dem göra så? Jag menar jag har återkallat min ansökan, finns inget motiv att bevara mina handlingar. De har skrivit att de enligt ngt kapitel i GDPR bevarar handlingar i två år. Men jag vill ju ej... GDPR är så tandlös för människor som jag!!! Den är full av skitsnack! Ingen myndighet som följer den ändå!!!
SVAR

Svar:

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som person vars personuppgifter behandlas, den registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter (se art.12-23 GDPR).

Rätten till radering ("rätten att bli bortglömd") regleras i artikel 17 i GDPR. Den registrerade kan vända sig till den personuppgiftsansvarige och be att få sina uppgifter raderade utan onödigt dröjsmål i följande fall:

a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats på annat sätt.

b) Behandlingen grundar sig på samtycke, och den registrerade återkallar sitt samtycke.

c) Den registrerade invänder mot behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och den personuppgiftsansvarige inte kan visa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. Om den registrerade invänder mot behandling av hans eller hennes personuppgifter för direkt marknadsföring måste dock personuppgifterna alltid raderas av den personuppgiftsansvarige.

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

f) Personuppgifterna har samlats in för att erbjuda informationssamhällets tjänster till barn, till exempel då ett barn har skapat en profil i ett socialt nätverk.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

I det här fallet aktualiseras undantaget från rätten till radering i artikel 17.3.b GDPR. Det innebär att rätten att få personuppgifter raderade inte gäller sådana uppgifter som behandlas med stöd av 114 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB) eller i övrigt med stöd av grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Inte heller personuppgifter som behandlas för arkivändamål får raderas. Undantaget innebär att rätten till radering endast i mycket begränsad omfattning kan åberopas vid laglig behandling av personuppgifter som sker inom den offentliga sektorn. Handlingar som har inkommit till eller upprättats av en myndighet och som förvaras hos myndigheten utgör enligt tryckfrihetsförordningens (TF) huvudregler allmänna handlingar. Sådana handlingar ska enligt Arkivlagen bevaras och får inte utan lagstöd förstöras eller förvanskas. En personuppgift i en elektronisk allmän handling kan således i normalfallet inte raderas, om rättsligt stöd för gallring saknas.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98495)