Tolkning av testamente

Hej.

Detta står i bifogat testamente som bifogats kallelsen till bouppteckning där det även framgår att testamentet skall godkännas och återsändas mottagaren.

Testamentesfråga som lyder:

Undertecknande äkta makar, förklarar härmed såsom vår yttersta vilja och vårt testamente, att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap.

Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskap, med undantag av våra 4 barns laglott tillfalla: Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR).

Vad betyder det?

I början av 2015 ärvde föräldrarna en stor summa efter en avliden dotter/syster, är detta inkluderat i denna bouppteckning?

Med Vänlig Hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!

Genom testamentet har makarna förordnat att den av makarna som överlever den andra maken ska få överta hela den avlidne makens kvarlåtenskap (det vill säga vad som blir kvar av den avlidne makens tillgångar efter att dennes skulder har betalats) med fri förfoganderätt.

Att den efterlevande maken övertar tillgångarna med fri förfoganderätt innebär, till skillnad från om den efterlevande maken hade övertagit tillgångarna med full äganderätt, att den efterlevande maken inte kan testamentera bort en större kvotdel av sina tillgångar än som motsvaras av värdet på de tillgångar den efterlevande maken hade vid tidpunkten då denne mottog den avlidne makens kvarlåtenskap ställd i relation till värdet på den avlidne makens kvarlåtenskap.

Om exempelvis den efterlevande maken vid tillfället då denne mottog den avlidne makens kvarlåtenskap hade tillgångar till ett värde av 600 000 kr och den efterlevande maken från den avlidne maken mottog tillgångar till ett värde av 400 000 kr kan således den efterlevande maken inte genom testamente förfoga över mer än sex tiondelar av sin förmögenhet (till detta ska läggas de begränsningar vad gäller möjligheten att testamentera bort egendom som följer om den efterlevande maken har barn. Hälften av de sex sjättedelarna som i detta exempel kan testamenteras bort utgör då barnens respektive laglotter. Ett barns laglott får inte testamenteras bort. Mer om detta nedan). Om den efterlevande makens förmögenhet förändras efter att denne mottagit den avlidne makens kvarlåtenskap kommer summan av den efterlevande makens egendom som utgör fri förfoganderätt att ändras. Kvotdelen av testamenterbara respektive icke testamenterbara tillgångar (i detta exempel sex respektive fyra tiondelar) kommer dock alltjämt att vara densamma.

Att den efterlevande maken endast innehar egendomen med fri förfoganderätt hindrar dock inte, som huvudregel, denne från att sälja, byta, eller ge bort egendom som denne mottagit från den avlidne maken. Det hindrar inte heller den efterlevande maken från att, inom ramen för den kvotdel av dennes förmögenhet som denne kan testamentera bort egendom, testamentera bort egendom som tillhörde den avlidne maken.


Att testamentet föreskriver att den efterlevande maken ska överta den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt varmed barnen därefter får ut sitt arv efter föräldrarna då den efterlevande maken går bort är, förutsatt att någon av makarna inte har några barn från tidigare förhållanden, inget avsteg från vad som enligt dagens lagstiftning skulle ha gällt även utan ett testamente, se 3 kapitlet 1 - 2 §§ Ärvdabalken.

Testamentet föreskriver dock dessutom att, då även den efterlevande maken sedermera avlidit, makarnas kvarlåtenskap (det vill säga hela den efterlevande makens förmögenhet), med undantag för tillgångar motsvarande makarnas fyra gemensamma barns anspråk på laglotter, ska tillfalla NHR. Detta är ett avsteg från vad som hade gällt om inget testamente funnits. Genom denna skrivning i testamentet har nämligen makarnas gemensamma barns arvslott efter föräldrarna (barnens respektive rätt till arv efter respektive förälder) halverats. Detta är dock helt lagligt då en person är fri att testamentera bort sin egendom till vemhelst denne vill så länge dennes barn får sin laglott (det vill säga hälften av barnens respektive arvslott efter föräldern), se 7 kapitlet 1 och 3 §§ Ärvdabalken.

Vad slutligen gäller det arv som föräldrarna mottog i början av 2015 så bör detta omfattas av testamentet på grund av att

1. testamentet behandlar respektive makes hela kvarlåtenskap (det vill säga deras samlade förmögenheter efter att skulder betalats) och

2. makarna mottagit arvet från dottern med full äganderätt, det vill säga makarna har varit fria att genom testamente förfoga över dessa tillgångar.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att testamentet innebär följande:

1. Den make som överlever den andra maken får överta den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (för en förklaring av vad som menas med fri förfoganderätt, se ovan)

2. När bägge makar sedermera gått bort kommer deras fyra barn att få sina respektive laglotter (det vill säga hälften av det arv de skulle fått ut efter sina respektive föräldrar om inget testamente funnits) varefter resterande delen (den andra halvan av makarnas samlade förmögenhet) kommer att gå till NHR.


Om du har några ytterligare funderingar kring din fråga eller om du vill att jag ska förtydliga någonting i mitt svar är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning