Tolkning av testamente

Hej! JÄTTETACK om ni försöker tolka ett citat ur ett inbördes testamente: "... skall efter bådas vår död vår egendom delas lika mellan våra syskon och våra syskonbarn, således 1/2 till M:s efterarvingar och 1/2 till R:s efterarvingar ..." . M o R gifta, inga barn, inga andra efterarvingar än syskon o syskonbarn i båda grenar. R avled först . R kände väl till den s.k. legala arvsordningen. Är den mest sannolika tolkningen att arvet INOM SAMMA GREN ska delas i lika delar mellan syskon och syskonbarn? Yngsta syskonbarn var då 27 år. Muntligt hade R klart uttryckt vilja för 'likadelning' inom samma gren.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!

Enligt den legala arvsordningen ärver först och främst den efterlevande maken vilket innebär, såvida inte särkullbarn finns, att gemensamma bröstarvingar får vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna avlidit. De får då en rätt till s k efterarv efter den först avlidne maken. Enligt lag innebär det att bröstarvingar får dela lika på arvet efter sina föräldrar (se 2 kap 1 § ärvdabalken, ÄB). Finns inte barn tar föräldrarna hälften var. Är inte heller dessa i livet ärver syskonen. I avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar (dvs. syskonbarn), och där tar var gren lika lott (se 2 kap. 2 § ÄB). Det innebär således att lever samtliga syskon kommer också hela arvet att delas mellan dessa; syskonbarn kommer då inte ärva alls. I det här fallet avled R först varför hela arvet tillkommer M i första hand och resterande arvingar får vänta tills även M avlidit. Därefter kommer hälftendelning ske mellan M:s syskon och R:s syskon.

Enligt testamentet framgår att egendomen ska "delas lika mellan våra syskon och syskonbarn". En möjlig tolkning vore att varje gren tar lika lott. Det framgår inte av frågan att något syskon skulle ha avlidit. I praktiken skulle en likadelning mellan grenarna innebära att varje syskon och dennes barn får lika stor del av det totala arvet (under förutsättning av M:s syskon får 1/2 arvet och R:s syskon den andra halvan). Säg att det finns två syskon varav det ena har två barn och det andra ett. Då kommer 1/2 arvet gå till det ena syskonet och dennes två barn (som får dela på den halvan) och den andra halvan att gå till det andra syskonet och dennes barn. Då har en likadelning inom samma gren uppnåtts. Tittar man däremot enbart på testamentets ordalydelse verkar det gå att utläsa att en likadelning önskas ske mellan syskon och syskonbarn, dvs. att syskon och syskonbarnen var och en får lika stor del av arvet, oberoende av antal barn som respektive syskon har.

När det gäller tolkning av testamente ska först och främst den avlidnes vilja tillmätas betydelse (viljeprincipen), såvitt inte syftet/övriga omständigheter tyder på att annat får anses följa av testamentet (se 11 kap. 1 § ÄB). I övrigt har vissa regler utarbetats i praxis kring hur tolkning får göras om viljan inte går att utröna. En sådan regel är t ex att luckor normalt fylls ut med den legala arvsordningen. Av frågan framgår dels att R mycket väl kände till den legala arvsordningen (se ovan) samt att R muntligen framhävt att han velat åstadkomma likadelning inom samma gren. Att R kände till den legala arvsordningen har ingen direkt betydelse i valet mellan de två tolkningarna ovan - ingen av dem stämmer ju överens med lagens arvsfördelning. Testators vilja är det som först och främst ska ges företräde vilket innebär att om R muntligen framhävt att likadelning inom samma gren varit avsikten med testamentet ska också den tolkningen göras. En annan sak är att ett sådant uttalande kan vara svårt att bevisa.

Tolkningsreglerna är inte klara i fallet och det är svårt att säga exakt vilken tolkning som bör ges företräde. Ett tips kan därför vara att ni tar kontakt med en jurist (vilket enkelt kan göras här). I första hand ska dock den avlidnes vilja utrönas och ges betydelse varför mer talar för en likadelning inom samma gren i det här fallet då R uttryckt en sådan önskan. Det är dock viktigt att komma ihåg att även M står bakom testamentet varför dennes vilja även bör tillmätas betydelse.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, tveka annars inte att höra av dig med ytterligare en fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning