Till vilket värde ska förskott avräknas? Tolkning av 6 kap. 3 § ärvdabalken.

2019-10-02 i Förskott på arv
FRÅGA
6 kap. Om förskott å arv.Jag som bröstarvinge har erhållit ett förskott på arv för att kunna köpa en fastighet.3 § Vilka omständigheter avses i andra stycket "såframt icke på grund av omständigheterna annat bör gälla"?Kan man betrakta arvlåtaren som delägare i fastigheten eftersom förskottet var nödvändigt för köpet?Fastigheten har ju stigit kraftigt i värde och därmed även arvlåtarens andel.Arvlåtaren (änkeman) har dött och det är dags för arvskifte med två bröstarvingar.Vilket värde måste tas upp på förskottet , vid mottagandet eller beräknat marknadsvärde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår frågan som att du undrar till vilket värde förskottet ska avräknas med; om det är värdet då mottagandet skett eller om det ska tas upp till ett annat värde. Det blir därför relevant att undersöka om det finns omständigheter som talar för att ett annat värde ska tas upp. Tolkning av "såframt icke på grund av omständigheterna annat bör gälla" i 6 kap 3 § kommer därför att ske.

Först ska jag säga att arvlåtaren inte kan ses som någon delägare till din fastighet. Detta eftersom förskottet utgör en gåva till dig och det verkar inte vara föreskrivet mellan dig och arvlåtaren att förskottet bara gavs till dig för att köpa en del av fastigheten och att resterande del skulle tillhöra arvlåtaren. Inte heller för att förskottet var en nödvändighet för anskaffandet av fastigheten påverkar ägandefrågan.

Hur 6 kap 3 § ärvdabalken ska förstås.

Rättsreglerna i 6 kap 3 § ärvdabalken hör ihop med rättsreglerna i 6 kap 1 § i samma lag.

Av 6 kap 1 § framgår att förskott ska avräknas om inget annat föreskrivits. Vidare är utgångspunkten i 6 kap 3 § att avräkning ska med det belopp som motsvarar värdet vid mottagandet. Detta såvida inte omständigheter talar för att ett annat belopp bör avräknas.

Jag vill här fästa vikt på 6 kap 1 § när det kommer till "såvida inget annat föreskrivits". Teoretiskt skulle det kunna vara så att en arvlåtare föreskriver att förskottet inte ska avräknas över huvud taget eller att bara en viss del ska avräknas. Arvlåtaren skulle dessutom kunna föreskriva ett villkor som avser en specifik summa som ska avräknas.

Sådana föreskrifter om förskottets avräknande enligt 6 kap 1 § kan i sin tur leda till betydelse för omständigheter som talar för att ett annat belopp ska avräknas enligt 6 kap 3 §. Detta om föreskriften skulle förefalla orimlig i förhållande till arvet.

Att ett särskilt föreskrivit belopp ska avräknas kan också få inverkan på laglottsfrågan. Skulle ett för högt belopp avräknas skulle det kunna leda till att arvingen inte får sin fulla laglott.

Även andra omständigheter än att det föreligger särskilda föreskrifter om förskottet kan föreligga. Ibland hör det till sakens natur att avräkning ska göras med ett annat belopp än det som avses vid förskottets mottagande.

Exempelvis skulle det kunna vara om arvlåtaren ger sina barn aktier i arvlåtarens företag när barnen fyller 18 år. Värdet på aktierna skulle vara helt beroende på aktiernas försäljningsvärde den dag aktierna mottogs av barnen. Eftersom aktien ges till ett barn först när den fyller 18 kommer aktierna ges till barnen vid olika tillfällen vilket medför att försäljningsvärdet kommer att skilja sig åt; således även det belopp som ska avräknas.

Det förefaller då naturligt att inte beräkna avräkningen för dessa förskott utifrån värdet när aktierna gavs utan istället på ett annat sätt. Exakt hur är oklart men jag skulle kunna tänka mig att arvingarna gör någon typ av medelvärdesvärdering av samtliga aktier och på så sätt avräknar förskotten proportionerligt genom att den vars aktie har ökat mest avräknar en större andel än de andra.

När det kommer till ditt fall tyder ingenting på att några omständighet talar för att en annan avräkning bör göras än med det belopp förskottet avsåg den dag det mottogs. Dvs utgångspunkten i 6 kap 1 och 3 §§ torde gälla i ditt fall.

Denna lösning förefaller naturligt med hur lagen är avsedd. De andra arvingarna ska inte påverkas av att förskottet sjunker i värde, precis som att de inte ska gagnas av att förskottet har ökar i värde. Dessutom förstår jag det som att förskottet avsåg en summa pengar och inte fastigheten i sig (inte för att motsatsen hade påverkat min bedömning).

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1100)
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente
2020-05-14 Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?
2020-05-10 Gåva eller förskott på arv?

Alla besvarade frågor (80290)