Testamentera till stiftelse

2021-04-27 i Testamente
FRÅGA
Skall skriva testamente.Är särbo, inga barn. Tänkte att första arvinge blir min särbo, efter hans frånfälle skall arvet efter mig gå till en stiftelse. Måste jag starta en stiftelse eller kan jag hänvisa till en befintlig? Ät detta möjligt och vad behöver jag för att formulera testamentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Inom svensk rätt finns det skillnad mellan kvarlåtenskap som ägs med fri förfoganderätt och full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Begränsningen ligger i att arvtagaren inte får skriva i testamente att egendomen ska ges bort till någon annan och får inte heller genom gåva skänka bort en stor del av egendomen. Full äganderätt innebär däremot att egendomen ägs helt fritt utan begränsningar. Ägaren får bestämma om egendomen i testamente och skänka bort allt i gåva, om så önskas.

Fri förfoganderätt uppkommer ofta genom testamente där testator föreskriver att viss egendom ska tillfalla A och att den vid dennes bortgång ska tillfalla B. Vilket gäller i ditt fall rörande din särbo. Det finns goda skäl att uttryckligen ange att arvtagaren ska ärva egendomen med fri förfoganderätt om du önskar att ska finnas begränsningar i personens arvsrätt.

Hur kan du testamentera till en stiftelse?

Om du önskar testamentera till en befintlig stiftelse är det möjligt enligt 9 kap. ÄB. Om du hellre föredrar att skapa en egen stiftelse finns i 1 kap. 1 § stiftelselagen en bestämmelse om att en stiftelse kan bildas genom ett s.k. stiftelseförordnande. Ett stiftelseförordnande kan göras i ett testamente. En stiftelse kan bl.a. bildas efter att stiftaren har avlidit genom stiftarens förordnande i sitt testamente. I testamentet/stiftelseförordnandet kan stiftaren ange vem som ska förvalta stiftelsen samt vilket ändamål stiftelsen ska ha. Stiftaren kan även ange vilket belopp som ska utbetalas och hur ofta. Ur förordnandet ska det framgå vem eller vilka som förmånstagare.

Vilka formkrav gäller för att upprätta ett testamente?

Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall du skriva under testamentshandlingen. Vittnena ska även bestyrka handlingen med sina namn, yrke och hemvist. De böra också i handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kunna vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 § ÄB. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, de behöver veta att det är ditt testamente som signeras men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet.

Enligt 10 kap. 4 § ÄB får inte den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får inte bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96402)