Rektor nekar till särskilt stöd

2016-04-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag behöver hjälp med skollagen. Mitt barn har försämrad hälsotillstånd och kan inte vara på skolan varje dag. Vi försökte att hitta den relevanta lösningen för mitt barn. Jag gav förslag på att mitt barn skulle studera hemma och komma till skolan endast till viktiga momenten t.ex prov. Skolans rektor nekar för både personlig hjälp på skolan för mitt barn och självstudier. Han hänvisar till skollagen, att det är omöjligt att göra så. Trots att vi har fått intyg av läkare om försämrad förmåga att studera i skolmiljön står rektor för sin åsikt. Rektorn kräver utredning, men utredningen tar tid och terminen är snart slut. Alltså risker mitt barn att inte få betyg för terminen som pågår även fast han har pluggat hemma. Kan ni hjälpa mig att förstå vad är det egentligen gäller enligt skollagen? Har rektor rätt till att neka till särskilt stöd och relevanta för mitt barn åtgärdsprogram? Tack på förhand!Med vänliga hälsningar,Förälder
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enl. 7 kap 2§ Skollagen (2010:800) (SkolL) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt. Skolplikten inträder enl. 7 kap 10§ SkolL i huvudregel då barnet fyller 7 år och upphör vid utgången av vårterminen det nionde året enl. 7 kap 12§ SkolL. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den undervisning som anordnas i skolan enl. 7 kap 17§ SkolL, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Giltigt skäl är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Ditt barn har alltså en skyldighet och en rätt att gå i skolan förutsatt att barnet är i den skolpliktiga åldern. Barnet ska därmed alltså delta i all undervisning, inte endast den obligatoriska.

Enl. 24 kap 17§ SkolL ska det för elev i grundskolan som pga. sjukdom eller liknande skäl under längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus anordnas särskild undervisning på sjukhuset. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Sådan undervisning får enl. 24 kap 18§ SkolL inte anordnas om läkaren som ansvarar för elevens vård avråder från det.
Det finns även en liknande bestämmelse i 24 kap 20§ SkolL för elever som inte ligger på sjukhus men som ändå pga. sjukdom eller annat liknande skäl är förhindrade att delta i undervisningen. Enligt denna bestämmelse ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats. Enl. 24 kap 21§ SkolL gäller även här att sådan undervisning inte får ges om behandlande läkare avråder. Undervisning i hemmet får endast ges om eleven och elevens vårdnadshavare samtycker.

Enl. 3 kap 8§ SkolL ska uppgift om att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas för eleven enl. 3 kap 9§ SkolL. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

För att besvara din fråga så har rektorn alltså inte rätt att neka en elev särskilt stöd om utredningen visar att eleven erfordrar sådant stöd. Rektorns beslut i fråga om åtgärdsprogram enl. 3 kap 9§ SkolL får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enl. 28 kap 16§ 1p SkolL. Nämnden kommer då att fastställa eller upphäva rektorns beslut. Om beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas tillbaka till rektorn för ny prövning.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3547)
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös

Alla besvarade frågor (86591)