FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/09/2020

Rattfylleri - Körkortsingripande - Vad gäller?

Hejsan har åkt fast för drograttfylleri

Vad händer då

Tog diazemp Och körde bil vid en rutin kontroll när jag blev stoppad tog dom in mig Och fick göra ett blod prov där visade det sig att det innehöll bensodiazepiner och jag hade inte en aning om att jag inte fick ha det i kroppen vi bilkörning

Hade inte tagit mycket å tänkte inte på det och va inte märkbart påverkad , då jag har recept för oxicontin innan pga stark smärta i höften så är det inget nytt att jag kör med smärtstillande ,

Nu har dom tagit mitt körkort och jag ska tydligen ringa in till transportstyrelsen om ca 3 veckor för att få en dom , får det verkligen fungera såhär jag har inte gjort mig skyldig till något trafikbrott enligt vad jag tycker inte kört på något krockat vårdslöshet Aldrig körat full osv . Är ostraffad innan nja nästan har bara åkt fast för hastighets fortkörning

Vad fanken hur ska man göra vad händer , har absolut tagit en värktablett sedan kört bil

Ska kan man då få körkortet indraget för det ? Hur går man vidare ?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du blev nyligen stoppad av polisen i samband med en sedvanlig rutinkontroll. Resultat av denna utmynnade i att du fick följa med till stationen för att där lämna ett blodprov. Såvitt jag förstår visade provtagningen att ditt blod innehöll, eller vart fall visade spår av, bensodiazepiner och du medgav även att du hade intagit den ifrågavarande substansen. Däremot var du ovetandes om att detta kunde leda straffansvar för brott mot trafiklagstiftningen. Härutöver omhändertogs likaledes ditt körkort och i skrivande stund väntar du på ett besked från Transportstyrelsen om huruvida ditt körkort temporärt kommer att återkallas. Du undrar därför dels vad som kan hända med anledning av den misstänkta drograttfyllan och dels vad som gäller avseende ett indraget körkort. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Körkortslagen (KörkL).

Narkotikastrafflagen (NSL).

Lagen om straff för viss trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL).

Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar. I synnerhet i den här typen av situationer när den rättsliga bedömningen avser huruvida en brottslig gärning eventuellt kan vara begången. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.

Din första fråga - Trafikbrottslagstiftningen och brottet rattfylleri - Vad gäller?

I 4 § TBL sägs att den som för motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille eller 0,10 milligram per liter utandningsluft döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. I andra stycket i samma lagrum (lagparagraf) stadgas att den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit sådan narkotika som avse i 8 § NSL i så stor mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i blodet även kan dömas för rattfylleri. Det ska dock tilläggas att ovanstående inte gäller om narkotikan har intagits i enlighet med en läkares ordination.

En grundläggande förutsättning för att en gärning ska vara brottslig är att den är brottsbeskrivningsenlig. Det betyder att samtliga rekvisit i den aktuella straffbestämmelsen måste vara täckta (uppfyllda) genom ditt agerande varför även definitionen av såväl begreppet "motordrivet fordon" som begreppet "narkotika" behöver fastställas. Med den förra företeelsen avses ett fordon som är försett med en motor (dock ej flygplan och eldrivna rullstolar) och med narkotika avses som sagt sådana substanser som framgår av 8 § NSL, där det går det att utläsa att läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiska effekter utgör narkotika. Eftersom du själv uppger att du har kört bil går det att konstatera att du har framfört ett motordrivet fordon på det sätt som lagen föreskriver och givet ditt eget erkännande jämte resultatet av blodprovet framstår det därför som relativt klart att ditt agerande är brottsbeskrivningsenligt. Annorlunda uttryckt: Din gärning passar in på beskrivningen av brottet drograttfylleri i 4 § 1-2 st. TBL. Det verkar inte heller föreligga några rättfärdigande eller ursäktande omständigheter (som exempelvis nödvärn, nöd eller frivilligt tillbakaträdande) varför det som återstår att pröva är om det förelåg uppsåt (avsikt) från din sida. Rattfylleri (drograttfylleri) är nämligen ett så kallat uppsåtligt brott, vilket innebär att du uppsåtligen (avsiktligen) måste ha förövat den ifrågavarande gärningen för att kunna dömas till ansvar. Och det ankommer på åklagaren att bevisa att uppsåtet är styrkt och täcker alla brottsrekvisit. Du eftersträvade förmodligen inte den relevanta följden (rattfylleri) och saknade därmed ett så kallat avsiktsuppsåt. Däremot borde du kanske ha insett vad ditt agerande skulle leda till varför det möjligen kan argumenteras för att du istället hade ett så kallat insiktsuppsåt (du var praktiskt taget säker på att ditt handlande skulle orsaka den relevanta följden rattfylleri). I vart fall måste du nog troligtvis ha insett risken för brottet rattfylleri och att du också var likgiltig inför riskens förverkligande (omständigheten med intaget av de aktuella tabletterna utgjorde helt enkelt inte tillräckligt starka skäl för dig att avstå från bilkörningen) varför detta kan innebära att du åtminstone hade likgiltighetsuppsåt till det inträffade.

I din ärendebeskrivning nämnde din okunskap beträffande den aktuella substansen, vilket under vissa i lag angivna förutsättningar kan utgöra en ursäktande omständighet och därmed leda till straffrihet. Det ska dock noteras att detta är ytterst sällsynt. Utgångspunkten är således att villfarelse (missuppfattningar och/eller okunskap) inte kan åberopas av en gärningsman. Man förväntas med andra ord känna till den lagstiftning som finns. Men oavsett vilket står det i 24 kap. 9 § BrB att en gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet (kallas straffrättsvillfarelse) inte ska medföra ansvar om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen (alltså i samband med att en ny lagbestämmelse träder i kraft) eller av annan orsak var uppenbart ursäktlig. Min bedömning är att du med stor sannolikt skulle få mycket svårt att nå framgång med ett åberopande av straffrättsvillfarelse. Mot bakgrund av det ovan anförda, men utan att känna till de närmare omständigheterna (vilka jag för övrigt hoppas kunna få god kännedom om under vårt kommande telefonsamtal) talar mycket för att du har förövat den brottsliga gärningen rattfylleri.

Din andra fråga - Transportstyrelsens körkortsingripande - Vad gäller?

Här kan mycket kort sägas att ett körkortsingripande i form av en återkallelse av körkortet på grund av brott bland annat ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom (en dom som inte längre går att överklaga), ett strafföreläggande eller en ordningsbot, vilket stadgas i 5 kap. 1 § 2 st. KörkL. Körkortet kan sedan komma att återkallas om rattfylleri går att påvisa och en sådan skyldighet är konstaterad eller om körkortshavaren genom opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort och detta enligt 5 kap. 3 § 1 b och 5 p. KörkL. Det korta svaret på den här frågan lyder därför ja, med tanke på det inträffade kan en naturlig förvaltningsrättslig sanktion bli ett indraget körkort med en spärrtid på minst en månad och som längst tre år (vid grova fall), se 5 kap. 6 § 1 st. KörkL. Någon gång i samband med dina fortsatta kontakter med Transportstyrelsen kommer du av myndigheten att bli ombedd att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du bereds möjligt att själv få beskriva vad det är som har hänt. Och här finns det naturligtvis som du bör tänka på.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

För att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig kommer spörsmålen kopplade till det aktuella körkortsingripandet att behandlas mer ingående under din kommande telefonrådgivning. Detsamma gäller din tredje och sista delfråga i vilken du undrar över möjligheterna att härifrån kunna gå vidare i ärendet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall, och vid behov av en eventuell försvarare, behöver du vända dig till en brottmålsbyrå. Däremot kan vi naturligtvis vara dig behjälplig i den kommande förvaltningsrättsliga processen som rör ditt förmodade körkortsingripande.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 2/10 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”