Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?

Hej, min farfar vill ge bort sina tillgångar till mig (barnbarn) han äger ingen lägenhet men vill skänka sina sparpengar till mig.

Min farfar har ett avlidet barn, ett barn som lever (min pappa) och sen min kusin.

Han äger ingenting förutom sina sparpengar som han nu vill ge till mig i gåva eftersom jag är den enda som tar hand om honom.

Kan han göra det och kan jag bli återbetalningsskyldig den dagen han går bort?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Olika typer av arvingar
Barnen till arvlåtaren kallas bröstarvingar och är dennes närmaste arvingar. Om barnet till arvlåtaren är avlidet, ska dennes barn träda i bröstarvingens ställe (barnbarn) (2 kap. 1 § ÄB). I regel räknas alltså arvlåtarens barnbarn som andra arvingar än bröstarvingar, om inte barnbarnets förälder är avliden. Då räknas barnbarnet som bröstarvinge. Det innebär att du inte är en bröstarvinge till din farfar (eftersom din pappa lever), medan din kusin räknas som bröstarvinge till din farfar (eftersom dennes förälder är avliden).

Förskott på arv
Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket utgörs av hälften av den lott som bröstarvingen skulle ha fått om inte pengar givits bort eller testamenterats bort (7 kap. 1 § ÄB). Om pengar ges som gåva till en bröstarvinge medan arvlåtaren lever så ska dessa pengar räknas av när man ska dela ut arvet, gåvan presumeras vara ett förskott på arvet. Om mottagaren inte är en bröstarvinge (som du) ska gåvan inte räknas bort. Det innebär att din farfar får ge bort sina tillgångar till dig om han vill det utan att du behöver "ge tillbaka" gåvan vid hans bortgång, huvudregeln är ju att personer ska fritt kunna disponera över sina tillgångar. Det finns dock ett undantag från detta genom det förstärkta laglottsskyddet.

Förstärkt laglottsskydd
Om en arvlåtare ger bort gåvor till någon annan än en bröstarvinge under sin livstid under omständigheter som gör att gåvan är att likställa med testamente, kan bröstarvingarna kräva att gåvan ska återgå (7 kap. 4 § ÄB). Omständigheter som gör att gåvan är att likställa med ett testamente kan vara om arvlåtaren precis intill sin död ger bort en gåva. En sådan situation kan göra att gåvan är att likställa med ett testamente och då kan bröstarvingarna kräva att pengar ska återgå för att täcka deras laglott. Om din farfar ger bort sina tillgångar till dig medan han lever och inte precis intill hans bortgång borde det innebära att det inte är att likställa med ett testamente, och hans bröstarvingar (din far och din kusin) kan inte kräva att gåvan ska återgå.

Sammanfattning
Eftersom du inte räknas som bröstarvinge kommer gåvan inte ses som förskott på arv som de andra bröstarvingarna (din far och kusin) kan "kräva tillbaka". Bröstarvingarna kan dock genom det förstärkta laglottsskyddet kräva att gåvan ska återgå, om gåvan går att jämställa med ett testamente (vilket beror på omständigheterna kring gåvan, tex om gåvan ges precis innan arvlåtarens bortgång).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning