FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott14/07/2020

Påföljder för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning samt förmildrande omständigheter och billighetsskäl

Hej!

Mitt barnbarn har gjort en jätteblunder en vecka efter det att han klarat B-körkortet.

Han var ute och firade med sin (enda) kompis på hans årsdag och faktum att de avslutat studenten, de drack, men måttligt (för kompisen skulle arbeta dagen efter) och när de kom hem, bad kompisen att få provköra mitt barnbarns bil, "bara runt kvarteret". Strax därpå stoppade polisen dem (pga. att polisen hade spaning efter en liknade bil) och nu är barnbarnet misstänkt för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning (kompisen har inget körkort). Tilläggas i sak skall göras, att vi och barnbarnet är tacksamma för att polisen stoppade ungdomarna och att inget allvarligt inträffade.

Vad är påföljderna för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning?

Och finns det omständigheter som kan förmildra straffet?

Han skall nu yttra sig till Transportstyrelsen som vill återkalla dels B-körkortet men också hans tidigare AM- körkort. Barnbarnet har ett stort behov av körkort för att upprätta sin anställning och är dyslektiker, vilket medfört att han fått jobbat enormt mycket för att klara sina körkortklasser.

Tacksam för återkoppling så att jag kan hjälpa mitt barnbarn i denna svåra situation, som har påverkat honom enormt och han har stora skuldkänslor för sitt agerande och tycker att han svikit oss som har stöttat honom med körkortet och studenten.

Farfar och mentor till mitt barnbarn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring dina funderingar och slutligen förklara vad som gäller i ditt barnbarns fall.

Tillämplig lag för din fråga
För att kunna besvara dina frågor kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (nedan förkortad TBL), brottsbalken (nedan förkortad BrB) och körkortslagen (nedan förkortad KörkortsL).

Påföljder för tillåtande av olovlig körning och medhjälp till rattfylleri
Tillåtande av olovlig körning
En person som tillåter någon annan att föra ett körkortspliktigt fordon trots att denne saknar rätt att föra fordonet kan göra sig skyldig till tillåtande av olovlig körning. Påföljden för brottet är böter (3 § stycke 3 TBL). Det är för straffansvar tillräckligt att personen, som tillåter den olovliga körningen, har varit oaktsam gentemot faktumet att den andre saknat behörighet att köra fordonet. Ditt barnbarn verkar av omständigheterna att döma ha känt till att hans kompis inte hade något körkort och trots detta ha låtit honom provköra hans bil. Därför har han åtminstone varit oaktsam till det faktum att hans kompis saknade behörighet att köra bilen.

Medhjälp till rattfylleri
Den som främjat en gärning med råd eller dåd kan ha gjort sig skyldig till medhjälp till ett brott. Reglerna om medhjälp gäller även sådan straffbelagd gärning i annan lag, där fängelse föreligger i straffskalan (23 kap. 4 § stycke 1 BrB). För rattfylleri föreligger både böter och fängelse i högst sex månader i straffskalan (4 § stycke 1 TBL). Detta gör därför att medhjälp till rattfylleri kan komma att bli aktuellt. En typisk medverkanshandling är just att en person möjliggör för en berusad person att föra ett fordon, vilket verkar vara fallet i ditt barnbarns situation.

För rattfylleri är straffet som nämnt böter eller fängelse i högst sex månader. Det är vanligast att straffet bestäms till böter. Om fängelse blir aktuellt bör gärningen istället bedömas som grovt rattfylleri. Mot bakgrund av att barnbarnets kompis var måttligt alkoholpåverkad och inte hade hunnit köra någon längre bit, borde han komma att dömas till böter. Ditt barnbarn borde därför i sin tur inte kunna dömas till mer än böter för medhjälp till brottet.

Hur ens körkort påverkas av begångna trafikbrott
Eftersom du nämner att Transportstyrelsen vill återkalla ditt barnbarns B- och AM-körkort, så kommer jag kort redogöra för varför så är fallet. Ett körkort ska återkallas om något förhållande i 5 kap. 3 § KörkortsL är uppfyllt. Att få sitt körkort återkallat räknas inte som en brottspåföljd, utan ska istället ses som en rättsverkan, dvs en slags rättsföljd.

Vid en körkortsåterkallelse bestäms en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § stycke 1 KörkortsL). Efter spärrtiden får ett nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger (5 kap. 14 § stycke 1 KörkortsL). I vissa fall behöver ett nytt förarprov inte göras (5 kap. 14 § stycke 2 KörkortsL).

Har körkortet däremot återkallats under tiden som prövotiden löpte gäller dock inte det ovan sagda. Har man prövotid för körkortet vid tidpunkten för återkallelsen måste man alltid ta om sitt körkort. Av omständigheterna framgår det att ditt barnbarn vid de begångna trafikbrotten hade en prövotid eftersom han nyss hade tagit sitt B-körkort. Prövotiden är satt till två år från dagen för det godkända förarprovet, oberoende av hans tidigare AM-körkort (3 kap. 18 § KörkortsL).

För ditt barnbarn innebär det därför att han måste ha ett giltigt körkortstillstånd och godkänt förarprov (både kunskaps- och körprov) för att kunna få ett nytt körkort utfärdat, oberoende av hur lång spärrtid han får (5 kap. 15 § stycke 1 KörkortsL).

Förmildrande omständigheter
När en påföljd för ett brott ska bestämmas ska domstolen beakta omständigheter i skärpande och förmildrande riktning. Exempel på förmildrande omständigheter är om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft en nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd, om den tilltalades handlande stått i samband med hans bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap. 3 § stycke 1 punkt 2 och 3 BrB). Omständigheten att ditt barnbarn har dyslexi och av den anledningen ha fått arbeta extra hårt för att klara förarprovet bedöms troligtvis inte som en förmildrande omständighet. Detta eftersom dyslexi sannolikt inte har haft någon inverkan på huruvida ditt barnbarn insåg gärningarnas innebörd eller inte.

Billighetsskäl
Vid straffmätningen och val av påföljd ska domstolen inte enbart beakta skärpande och förmildrande omständigheter. De ska även beakta om det föreligger s.k. billighetsskäl som kan verka i förmildrande riktning. Billighetsskäl har att göra med den tilltalades personliga förhållanden och agerande efter den brottsliga gärningen. Exempel på ett billighetsskäl är om den tilltalade förorsakas men till följd av att han på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning (29 kap. 5 § stycke 1 punkt 7 BrB). En förutsättning för att omständigheter likt dessa ska beaktas är att den tilltalade verkligen förorsakas men. Det ska stå klart att den dömde blir eller kan bli uppsagd.

Den omständighet att ditt barnbarn behöver sitt körkort för att kunna upprätthålla sin anställning skulle kunna tas med i den körkortsadministrativa processen eftersom han är i behov av sitt körkort. Det är dock svårt för mig att kunna avgöra vad Transportstyrelsen respektive rätten kommer ta hänsyn till eller ej i sina bedömningar. Värt att däremot nämna är att trafikbrott begångna under prövotiden tas på allvar, vilket är anledningen till varför en person på nytt måste ta om sitt körkort.

Sammanfattning
Påföljden för tillåtande av olovlig körning är böter. För medhjälp till rattfylleri borde påföljden kunna bli böter eftersom straffet för rattfylleri av normalgraden oftast bestäms till böter. Om ditt barnbarn får sitt körkort återkallat på grund av trafikbrotten han är misstänkt för så kommer han behöva ta om sitt körkort efter spärrtiden. Det finns både förmildrande omständigheter och billighetsskäl som rätten ska beakta vid straffmätningen och val av påföljd. Det är däremot upp till Transportstyrelsen och rätten att bedöma vad som ska beaktas och inte.

Jag hoppas du fann vägledning i svaret. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”