Omkörning och vårdslöshet i trafik - Vad gäller?

2021-07-21 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Jag är ambulanssjuksköterska och var med i en trafikolycka när jag kör prio 1 alltså med blåljus, har ljus och ljud på. Trafikolyckan går till så här: jag ligger bakom en bil och ser att det är fritt på en raksträcka, längre fram är det en kurva och det kommer en bil i mötande ur kurvan. Dock gör jag bedömningen att jag hinner om innan denna skall passera mig. När jag är jämnsides med bilen jag kör om upptäcker jag att mötande bil kommer i hög hastighet och inte ser mig. Jag tvärnitar, det gör även bilen jag håller på att köra om. Mötande bil ser mig inte och alla tre bilar möts i bredd på vägen. De skador som blir är min vänstra backspegel och mötandes bil backspegel går sönder. Inga personskador, materiella skador som blir. tilläggas att när mötande bil passerar har vi rullfart och mötande bil får stopp ca 200 m ifrån oss. Vilket kan besvisa kanske att hon hade hög fart. Finns även vittnen som säger att mötande bil hade hög hastighet.Som tur var gick allt bra men min omkörning kunde leda till stora konsekvenser så klart. Körde även vägsträckan från mötandes bil håll dagen efter för att se vad jag kan ha missat. Från dennes håll är sikten lite sämre, och det finns även ett litet backkrön som från mitt håll dagen innan inte är lika tydligt. Dock ser jag att bilen kommer ur kurvan. Är det i såfall vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet jag kan dömas till? Elkan jag gå fri. El att mötande bilist kan dömas för ouppmärksamhet eftersom jag påkallar friväg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Det måste dock redan nu framhållas att det inte är helt enkelt att göra den här typen av bedömningar över nätet varför nedan skrivelse kommer att bli något generell till sin karaktär.

Vårdslöshet i trafik, vad gäller?

I 1 § 1 st. TBL anges att brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. I lagparagrafens andra stycke uttalas vidare att om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Begreppet trafikolycka är inte definierat i lagen, men generellt torde en trafikolycka föreligga om skada på person eller egendom har uppstått som ett direkt resultat av tidigare trafik. Graden av oaktsamhet som krävs är brist i omsorg och varsamhet i väsentlig mån, vilket bl.a. inbegriper förande av bil i uttröttat tillstånd, rödljuskörning, brott mot stopplikt och trafikfarliga omkörningar. Däremot brukar tillfällig ouppmärksamhet, rena felbedömningar och manövreringsmisstag undantas från det straffbara området. Som exempel på när den tilltalade har gått fri från ansvar kan nämnas Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2007 s. 3 i vilket en bilist hade bländats av solen och kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. HD anförde att den sänkta hastigheten och det nerfällda solskyddet motsvarade de försiktighetsåtgärder som skäligen kunde krävas av föraren varför dennes felbedömning accepterades av domstolen. Ett annat exempel från praxis när åtal ogillats på trafikområdet är NJA 2011 s. 349. I rättsfallet hade en lastbilschaufför åtalats får vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter att ha påbörjat en vänstersväng över den motsatta körbanan för att sedan bli påkörd av en mötande personbil i mycket hög hastighet. Föraren av personbilen avled. Men HD menade att lastbilschauffören inte hade brustit i sin uppmärksamhet och inte heller hade anledning att räkna med att föraren av personbilen skulle köra bilen så fort. Det sistnämnda är för övrigt ett uttryck för den s.k. förtroendegrundsatsen, vilken innebär att det vid bedömningen av om en gärning innefattar ett sådant risktagande att den kan betraktas som oaktsam måste hänsyn också tas till att det ofta är rimligt att kunna utgå ifrån att omgivningen, dvs. andra människor, handlar någorlunda rationellt, exempelvis genom att inte köra för fort. Hänsyn kan även till förarens personliga egenskaper, vilket inte var fallet tidigare (före 1994). Då ansågs inte en okunnig eller oerfaren förare eller en förare med bristande intellekt utgöra godtagbara ursäkter.

Den förevarande situationen, vad gäller?

Utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. Att du skulle ha gjort dig skyldig till grovt brott bedömer jag som osannolikt. Du har ju inte handlat grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Däremot går det möjligen att argumentera för ett brott av normalgraden, men det framstår ändå som ganska tveksamt. Precis som påpekades inledningsvis är det svårt att säga någonting med säkerhet och ofta krävs ingående kunskap om de faktiska förhållandena, karta över området på vilket olycksplatsen inträffade och ibland till och med ett fysiskt platsbesök. Men de materiella skadorna var, såvitt jag förstår, mycket begränsade. Inte heller uppstod det några personskador. Givet att du framförde ambulansen, dvs. ett utryckningsfordon, med blåljus och sirener verkar det snarare vara föraren av den mötande personbilen som har agerat vårdslöst (oaktsamt) genom att inte sänka farten och uppmärksamma dig. Att det finns vitten som dessutom kan åberopas beträffande bilistens hastighet stärker min uppfattning i den delen. Sammanfattningsvis menar jag därför att mycket talar för att något straffansvar inte bör kunna utkrävas av dig.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?