Om ena maken minskar sitt giftorättsgods

Äktenskap utan äktenskapsförord. En större summa pengar (ca 200.000 - 250.000kr) finns på en bank som frun inte vet om. Mannen för över den summan pengar som en gåva till sin dotters konto innan skilsmässa tas ut, alltså inga papper är skrivna. Tas det hänsyn till den överföringen vid en eventuell skilsmässa ändå? Kan dottern behöva betala tillbaka hälften av den summan till frun?Eller bortser man från den summan i bodelningen? Kan det bli problem för dottern när en sådan stor summa pengar skickas över till hennes konto? Behövs det gåvobrev eller något liknande?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning vid upplösande av äktenskap

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB) Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. (9 kap. 2 § ÄktB) I bodelningen ska giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 § ÄktB) En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB) Enskild egendom kan beskrivas som sådant som det i äktenskapsförord, gåva eller testamente uppställts ett villkor om att egendomen inte ska ingå i bodelning om makarna skiljer sig. (Se 7 kap. 2 § ÄktB)

Om den ena maken minskar sitt giftorättsgods

Om den ena maken minskar sitt giftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva, kan regeln i 11 kap. 4 § ÄktB aktualiseras. Regeln skyddar den andra maken mot en makes illojala beteende under en viss tidsperiod före äktenskapsskillnad. Där föreskrivs att om den ena maken utan den andra makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes inte i obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån.

Vid bedömningen av om giftorättsgodset minskat " i inte obetydlig omfattning" ska värdet sättas i relation till makens övriga egendom. Om gåvans värde uppgår till mer än 10% av den givande makens nettogiftorättsgods har giftorättsgodset minskats i inte obetydlig omfattning. En bedömning måste alltså göras i det enskilda fallet.

Förutsatt att makens egendom (de pengar han fört över som gåva) är giftorättsgods och att giftorättsgodset inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes inte i obetydlig omfattning minskat, kommer minskningen att beaktas vid en bodelning. Den andra makens andel kommer alltså att beräknas som om minskningen aldrig ägt rum.

Förskott av arv och gåvobrev

De pengar som gavs till makens barn, kan betraktas som ett förskott på arv. Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Om man ger en gåva till en bröstarvinge (den avlidnes barn) medans man lever är utgångspunkten att denna utgör ett förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB) Vid fördelning av kvarlåtenskapen inräknas då förskottet på arvet och sedan bestäms arvslotternas storlek. Det belopp som förskottet utgjorde ska sedan avräknas från dennes arvslott.

I ärvdabalken finns det en presumtion om att det som en arvlåtare under sin livstid ger bort till en arvinge ska räknas som förskott på arv. Arvlåtaren kan emellertid bestämma att en gåva inte ska utgöra förskott på arv genom att upprätta ett s.k gåvobrev. Har ett gåvobrev skrivits till förmån för en arvtagare ska förskottet inte avräknas från mottagarens arvslott (6 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Om ena makens gåva medförde att dennes giftorättsgods i inte obetydlig omfattning minskas och om gåvan skedde inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes kan denna minskning komma att beaktas i en bodelning i syfte att skydda den andra maken mot illojala beteenden. Vidare kan gåvan till makens dotter komma att betraktas som ett förskott på arv.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000