Obehörig användning av egenartat efternamn.

2015-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min fråga gäller namnlagen och egenartade namn: jag och mina närmaste har ett egenartat efternamn sedan 1948. Jag har nu upptäckt att det finns en väg i Göteborg och en väg i Oskarshamn som heter vårt efternamn. Dessutom finns en restaurang på ovan väg i Göteborg, som heter vårt efternamn! Det vill inte vi. Jag har mailat både Oskarshamns och Göteborgs kommun och fått svar på några frågor om detta. (jag nämnde inte i de mailen vad jag heter i efternamn). Det som förvånade mig var att ingen av dem verkar ha gjort någon efterforskning gällande namnet innan vägen fick namnet. I stort sett verkar det som att ett förslag klubbades. Jag har ännu inte fått något svar från restaurangen. En jurist på PRV rådde mig att tänka över det s.k. "nackdelsrekvisitet" om vi tänkte gå vidare med detta. Har ni någon erfarenhet av den här situationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Som du själv angett finns lagstödet i namnlagen, se här. Ett bra och förklarande rättsfall från Högsta domstolen finner du https://lagen.nu/dom/nja/1985s563.

En första punkt jag skulle vilja göra er uppmärksamma på är att skyddet i namnlagens 20 § st. 2 endast uttryckligen omfattar intrång som görs av en näringsverksamhet, i form av beteckning för verksamheten, varumärke eller annat kännetecken. Det finns tillägg i form av beteckning för stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning som också omfattas. Gatornas benämning används för ett allmänt och allmännyttigt ändamål och omfattas troligtvis därför inte av kommunernas näringsverksamhet. Det får därför anses högst tveksamt om gatornas namn skulle kunna anses utgöra ett intrång enligt namnlagens 20 § st. 2 mening.

Ett argument som skulle kunna framföras för att gatorna ska omfattas är att de trots allt vattnar ur ert efternamns egenart. I framtiden skulle det även kunna innebära att en verksamhet belägen vid dessa gator skulle kunna få rätt att använda namnet med hänvisning till gatans namn. Med detta sagt är det ändå inte särskilt sannolikt att ni skulle nå framgång i domstol vad gäller gatornas namn.

Med egenartat efternamn avses att namnet är så pass unikt att det kan anses höra till en viss släkt. Finns det fler än en släkt med ert efternamn kan det vara svårt att hävda att det är egenartat. I tidigare avgöranden har det rört sig om en släkt bestående av fem alternativt elva personer som burit namnet ifråga. I dessa fall har domstolen funnit namnen vara tillräckligt egenartade för att kunna ge skydd, detta innebär dock inte att domstolen gett namnhavarna rätt vad gäller deras stämning, 20 § st. 3.

Av vikt är huruvida namnet använts tidigare. Du anger att du nu upptäckt att det finns två vägar och en restaurang med samma namn som ert efternamn. Om det finns flera näringsverksamheter, gator eller ortsnamn som är benämnda liknande ert namn så talar detta till er nackdel då egenarten hos namnet måste anses ha försvagats. Skulle det vara så att gatorna eller en ev. verksamhet funnits en längre tid får det nog också anses så att ert efternamns egenart försvagats. Eftersom ni inte har reagerat redan första gången en gata eller verksamhet namngetts med ert efternamn kan även detta anses tala emot er sak.

Förväxlingsbarhet får anses föreligga om det rör sig om precis samma namn. PRV har tidigare uttalat att även om t.ex. namnen stämmer överens förutom att det är en dubbelstavelse ex. tt, i ena namnet medan det är endast t i det andra namnet så kan det fortfarande föreligga förväxlingsbarhet om namnen lätt kan förväxlas. Att det går betona namnen olika p.g.a. dubbelstavelse innebär inte att namnen inte kan anses förväxlingsbara i namnlagens mening.

Nackdelsrekvisitet innebär att ni måste kunna visa att någon obehörigen, till er nackdel, i näringsverksamhet använder ett kännetecken som lätt kan förväxlas med ert efternamn. HD har sagt att denna nackdel måste innebära olägenhet av någon praktisk betydelse för er. Er vilja att vara ensamma om namnet är inte tillräckligt för att nackdelsrekvisitet ska vara uppfyllt. Rent ideella intressen kan utgöra grund för att nackdelsrekvisitet ska anses uppfyllt. HD har vidare angett att om namnhavaren lider psykiskt obehag av att t.ex. sättas i relation med en restaurangverksamhet så kan detta utgöra tillräckliga grunder för bifall. Det ska dock understrykas att ni måste kunna visa på att ni faktiskt förknippas med verksamheten, det räcker troligtvis inte att ni själva har lyckats hitta en näringsverksamhet med samma namn.

Några slutsatser vi kan komma fram till är att det får anses svårare att komma åt gatornas benämning än restaurangverksamheten. Chanserna för framgång är troligtvis mycket större med att hävda att ni lider psykiskt obehag av att förknippas med en viss restaurang än att ert efternamn även är ett gatunamn på ett par platser. Det viktiga för att ni ska nå framgång är att ni kan visa på att praktisk nackdel uppstått för er. Om ingen förknippar er med näringsverksamheten och den enda grund ni har för er talan är att ni vill vara ensamma om namnet så kommer ni troligtvis ha mycket svårare att nå framgång.

Hoppas ni har fått en klarare bild av rättsläget.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3494)
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv
2020-07-31 Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?
2020-07-31 Har vårdnadshavare informationsskyldighet gentemot varandra?

Alla besvarade frågor (82613)