FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/09/2021

När krävs konsensus mellan föräldrarna vid gemensam vårdnad?

Hej,

Lever med min son varannan vecka och vi har delat vårdnad över honom(ålder:10år)

Barnens mamma, tar bilder på honom som hon senare säljer vidare till olika reklam tidningar.

Jag barnens far, får inte ta del av dessa bilder och har ej heller godkänt dessa.

Bilderna hamnar sedan i olika tidningar och media.

Gör mamman juridiskt fel att inte låta ett godkännande ifrån den andra vårdnadshavaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är föräldrabalken (FB).

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och vid gemensam vårdnad ska föräldrarna i stort sett fatta alla beslut rörande

barnet tillsammans, 6 kap. 11 § och 13 § 1 st. FB. Det kräver ett långtgående samarbete mellan föräldrarna och deras beslutskompetens bygger här på två bärande principer, vilka är tillgänglighetsprincipen och beslutsprincipen. Den förra innebär att den förälder som för tillfället finns tillgänglig hos barnet stundtals kan ha rätt att ensam besluta i vissa frågor. Den senare principen betyder att beslutsbehörigheten beror på vilket typ av beslut det handlar om. Allt detta följer av 6 kap. 13 § 2 st. FB och där anges att "Är en vårdnadshavare till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det".

För att en vårdnadshavare, mamman, ensam ska kunna fatt beslut krävs alltså att frågan handlar om någonting "som inte utan olägenhet kan uppskjutas", men som inte är "beslut av ingripande betydelse" eller utgör "beslut av ingripande betydelse", men där "barnets bästa uppenbarligen kräver" att ett beslut ändå tas. Daglig omsorg kopplat till din sons mat, kläder, sovtider, fritidsaktiviteter och andra dylika saker är vanliga exempel på beslut av mindre vikt, dvs. beslut som inte är av ingripande betydelse, men som kanske ändå inte utan olägenhet kan uppskjutas. Det hade sannolikt blivit mindre funktionellt för det praktiska rättslivet om konsensus mellan föräldrarna alltid krävdes för alla typer av beslut, exempelvis mer vardagliga sådana som tidpunkten för barnets sänggående. Sådana beslut kan alltså både du och mamman ta utan den andras samtycke, men beträffande uppenbarlighetsrekvisitet ställs däremot relativt höga krav på den förälder som vill åberopa undantaget. Placering vid förskola (om inte föräldrarna lever isär, då bestämmer den s.k. boföräldern, alltså den hos vilken barnet varaktigt bor), sedvanlig skolgång och flytt utgör exempel på företeelser som enligt min mening sorterar under begreppet ingripande betydelse för barnets framtid. Skolboksexemplet på ett beslut av ingripande karaktär när barnets bästa uppenbarligen kräver ett resolut agerande från den ena föräldern är en svår operation som inte kan vänta.

Men utifrån ovanstående kan följande anföras. De reklamuppdrag som din son får via sin mamma bör inte vara att betrakta som daglig omsorg. Ett sådant uppdrag torde inte heller vara något som inte utan olägenhet kan uppskjutas, dvs. om ett reklamuppdrag får vänta för att du ska kunna fatta ett adekvat beslut går det knappast att argumentera för att en olägenhet skulle uppstå för din son. Huruvida den här typen av fotoaktiviteter kan anses utgöra ett beslut av ingripande betydelse låter jag dock vara osagt. Men din sons bästa kräver uppenbarligen (och förmodligen) inte att ett beslut ensamt tas av hans mamma i det här fallet. Sammanfattningsvis blir därför min slutsats att du ska involveras, eller annorlunda uttryckt, att ett godkännande ska inhämtas från dig. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder således att mamman hittills har gjort fel.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”