FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/07/2022

När kan man dömas till villkorlig dom?

Åklagaren vill döma en misstänkt 18 åring till 2 år som straff, den misstänkta var inte på plats, de säger att han var som medhjälp till gärningsmannen. Den 18 år häktades om för kollisionfara. Min fråga är kommer den 18 år får ett straff och finns möjlighet till villkorig dom om 18 åring är skyldig ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet vilket brott som är aktuellt kan jag inte heller säga vilken straffskala som blir aktuell, men jag utgår från att brottet har ett straffvärde på 2 års fängelse. 

När kan man få villkorlig dom?

Rätten får döma en person till villkorlig dom då det är sannolikt att brottets påföljd inte skulle bli bara böter (27 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Fängelsestraffet ersätts alltså av en villkorlig dom som ofta förenas med dagsböter (27 kap. 2 § BrB). Villkorlig dom kan användas då det saknas anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Domstolen tittar då på den dömdes uppriktighet vad gäller fortsatt brottslighet, vad för brott personen begått, om personen sedan polisingripandet som lett till åtalet blivit misstänkt eller gjort sig skyldig till nya brott (NJA 2008 s. 359). Den som döms till villkorlig dom är underkastad en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Om personen begår nya brott under prövotiden kan prövotiden antingen förlängas, alternativt att personen kan dömas till en annan påföljd såsom fängelse.

Det råder en presumtion mot fängelse i Sverige. Det innebär att utgångspunkten ska vara att den dömde inte ska dömas till fängelse. För att bryta presumtionen krävs att någon av de presumtionsbrytande faktorerna är uppfyllda. Dessa faktorer är brottets straffvärde, brottets art och den dömde tidigare brottslighet (30 kap. 4 § BrB). Har brottet ett straffvärde som är högre än ett års fängelse leder det oftast till att presumtionen mot fängelse anses bruten. I fallet som du beskriver anser åklagaren att brottets straffvärde är 2 års fängelse och det kan då konstateras att det är relativt osannolikt att personen döms till villkorlig dom istället för fängelse.

Ungdomsrabatt

Den 1 januari 2022 ändrades regleringen om så kallad “ungdomsrabatt”. Begicks brottet dock innan 1 januari 2022 tillämpas de gamla reglerna, eftersom vi har ett retroaktivitetsförbud i svensk rätt. Tidigare kunde en person som var mellan 18 och 20 år få ett mildare straff på grund av sin ålder. Nu kan en person bara få ungdomsrabatt om brottet har ett minimistraff på mindre än ett års fängelse eller om brottets straffvärde inte uppgår till ett års fängelse (29 kap. 7 § BrB). Om domstolen går på åklagarens argumentation och också anser att brottets straffvärde är 2 års fängelse kommer 18-åringen inte att få någon ungdomsrabatt.

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att det är relativt osannolikt att 18-åringen döms till villkorlig dom istället för fängelse om domstolen anser att brottets straffvärde är 2 års fängelse. Om straffvärdet är över 1 års fängelse kommer 18-åringen inte heller kunna få någon “ungdomsrabatt” förutsatt att brottet begicks efter 1 januari 2022. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”