NÄF gäller på internordiska äktenskap

2017-07-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru (svensk) och jag (norsk) bor nu i Sverige efter att jag flyttade til Sverige nyligen för en månad sidan från Norge medan min svenska fru har bott i Sverige i 5 år då hon flyttade från mig i Norge. Vi blev gifta i Norge och etablerade äktenskapsförord i Norge och har båda enskild egendom som är ting lyst i Norge.Nu har jag varit i kontakt med et svensk advokatfirma för att få hjälp om bodelning och skilsmässa. De har svarat mig at sedan vi båda blev gifta i Norge och har norsk äktenskapsförord så skall bodelning ske efter norsk lag eftersom vi inte båda har bott i Sverige i minst 2 år.Betyder det att jag nu måste ta kontakt med en norsk advokat för att få ordnat bodelning?Tacksam för et snabbt svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är om bodelning ska ske efter norsk lag eftersom du och din hustru ingick äktenskap och skrev äktenskapsförord där. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Eftersom ni båda är nordiska medborgare regleras frågan troligtvis av Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF).

NÄF äger tillämplighet på makars förmögenhetsförhållanden endast under följande förutsättningar: (a) båda makarna var nordiska medborgare vid äktenskapets ingående, (b) tog hemvist i samma nordiska stat, samt (c) fortfarande när lagvalsfrågan uppstår är nordiska medborgare. Se 3 och 4 §§ NÄF. Vidare måste krävas att det finns en internordisk anknytning, dvs. att mer än en nordisk stat är eller har varit inblandad på ovan angivet sätt.

Du och din hustru uppfyller kriterierna för att NÄF ska vara tillämpligt vilket gör att förordningens regler om lagval gäller. Eftersom du inte skriver något om att ni i äktenskapsförordet avtalat om vilket lands lag som ska gälla utgår jag från att ni inte gjort detta. Då gäller följande enligt 3 a § NÄF:

” Om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal, tillämpas lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig.

Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan fördragsslutande stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Om båda makarna tidigare under äktenskapet har haft hemvist i den staten eller om makarna är medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist där.”

En förutsättning är att ni tog hemvist i samma stat. Av uppgifterna i din fråga antar jag att ni efter äktenskapets ingående bodde tillsammans i Norge under en viss tid och det var först på senare år som din hustru flyttade tillbaka till Sverige.

Det krävs enligt paragrafens andra stycke en övergångstid på två år innan den nya hemviststatens lag ersätter den tidigare hemviststatens lag. Tidsfristen räknas från den tidpunkt då makarna bosätter sig i det nya landet. Om de inte flyttar dit samtidigt räknas tidsfristen från den tidpunkt då den sist inflyttade maken bosätter sig där (vilket framgår av prop. 2006/07:60 s. 19–20). Om makarna önskar att den tillämpliga lagen byts tidigare, kan detta uppnås genom ett lagvalsavtal enligt 3 § NÄF (men förutsätter då att ni är överens om detta). Bytet av tillämplig lag verkar retroaktivt och gäller all makarnas egendom.

Lösning

Om ni inte kan komma överens om att ändra till att svensk rätt ska gälla kommer norsk lag tillämpas på bodelningen. Eftersom du inte har bott i Sverige i 2 år ännu är ditt enda andra alternativ att försöka ”dra ut” på äktenskapsskillnaden i ytterligare två år.

Vi på Lawline har dessvärre inte möjlighet att åta oss uppdrag där inte svensk lag är tillämplig. Däremot så finns det med säkerhet andra jurister i Sverige som har den kompetensen.

Slutsatsen är att om du och din hustru kan enas om att tillämpa svensk rätt, skriv ett avtal om det och problemet är ur världen. Kan ni inte enas är min rekommendation att du hittar en svensk jurist som kan hjälpa dig (gissningsvis är en svensk jurist mer prisvärd) och i annat fall vänder dig till en norsk jurist. Det viktigaste är att juristen har rätt kompetens.

För uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94274)