Möjligheter till underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.

2017-07-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag ligger i skilsmässa och min man har haft försörjningsplikt för mig i snart 6 månader. Jag vet att det går att få det förlängt i 3-6 månader ytterligare. Men var hittar jag information om det? Vad ligger till grund för en sådan förlängning? Vi har tre barn men det är bara en som är minderårig, 13 år. Vi har varit tillsammans i 35 år och jag har varit hemmafru de senaste 17 åren (gifta i 28 år). Jag har börjat jobba, men har än så länge bara sommarvikariat. Förra månaden tjänade jag ca 13.000 kr efter skatt. Min man tjänade 1,5 miljoner förra året.Oerhört tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör möjligheten att få förlängt underhållsbidrag från din man efter pågående äktenskapsskillnad. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att vardera maken svarar för sin egen försörjning vilket framgår av 6 kap. 7 § äktenskapsbalken (äktb). Det finns emellertid undantag.

Enligt paragrafens andra stycke kan underhållsbidrag bestämmas för en omställningsperiod. Det är den ena makens behov av underhållsbidrag och den andra makens förmåga att betala underhållsbidrag som är av grundläggande betydelse. Därutöver hänvisas i bestämmelsen till övriga omständigheter.

Om äktenskapet har varit långvarigt kan, enligt tredje stycket, underhållsbidrag utgå till en frånskild make också för längre tid än en övergångstid. Förutsättningen är att den maken har svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller att det finns andra synnerliga skäl. Vid prövningen av rätten till underhållsbidrag utan tidsbegränsning ska hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig ett pensionsskydd.

Det första som måste undersökas är ditt behov av underhållsbidrag. Som huvudregel minskar vissa sociala förmåner såsom sjukpenning eller pension underhållsbehovet.

När fråga är om att fastställa underhållsbidrag för en längre tid enligt tredje stycket ska hänsyn tas till om maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd. Bestämmelsen tillfördes paragrafen i samband med reformeringen av det allmänna pensionssystemet och de därtill kopplade ändringarna av bodelningsreglerna om beaktande av pensionsförsäkringar

Förutom inkomster och förmåner av olika slag ska även förmögenhetstillgångar beaktas. Också vad som vid en bodelning kan komma att tillfalla en make bör beaktas vid bedömningen av behovet av underhållsbidrag.

Det andra som måste undersökas är din makes möjlighet att betala underhållsbidrag. Den underhållsskyldiges faktiska förhållanden bör i allmänhet vara avgörande. Av de frånskilda makarnas ekonomiska oberoende följer att var och en av dem i princip har frihet att inom rimliga gränser själv ordna sina arbets- och inkomstförhållanden även om den faktiska möjligheten att betala underhållsbidrag skulle minska. För att den underhållsskyldige ska anses ha förmåga att betala underhållsbidrag får först och främst krävas att denne förfogar över större medel än som går åt för hans egen försörjning.

I ÄktB finns inte några regler för hur en makes s.k. överskott ska räknas fram. För den faktiska beräkningen torde en analogi med 7 kap 3 § FB kunna göras. För att kunna utgå från korrekta uppgifter har bestämmelsen i 1 kap. 4 § betydelse. Enligt bestämmelsen ska makarna lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas. Detta får antas gälla även efter en äktenskapsskillnad.

Det underhållsbidrag du söker är för en övergångstid. I lagkommentaren pratar man om att underhållsbidrag för kortare tid än fyra år räknas som övergångstiden. Tanken bakom regleringen är att den ena maken, oftast hustrun, kanske behöver en viss tid efter skilsmässan för att bli självförsörjande. Det kan handla om att tid behövs för att gå en utbildning, skaffa förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna.

Det finns också vissa möjligheter att få underhållsbidrag för längre tid än så. Jag kommer nedan ge exempel på ett antal rättsfall där en hustru tillerkänts underhållsbidrag för en längre tid och som kan vara relevanta för dig.

I NJA 1983 s. 826 gällde det ett äktenskap som varat i 22 år. Vid äktenskapets upplösning var hustrun 46 år och saknade i princip yrkeserfarenhet. I domskälen betonade domstolen att det långvariga äktenskapet hade orsakat hustrun svårigheter på arbetsmarknaden och hänvisade även till att hennes arbete i hemmet torde ha spelat en roll för makens framgångar i arbetslivet. Hustrun tillerkändes ett underhållsbidrag på 3 500 kr/mån.

Makarna hade i RH 1998:31 varit gifta i 46 år och hustrun hade under större delen av äktenskapet arbetat i hemmet och tagit hand om de två barnen. Hon hade förutom vissa kapitalinkomster som enda inkomst en låg folkpension. Inkomsterna ansågs inte tillräckliga för att hustrun skulle uppnå en skälig levnadsnivå. Hustrun ansågs vara i behov av underhållsbidrag för obegränsad tid och hon tillerkändes 4 000 kr/mån.

I RH 1980:102 har en hustru, som efter upplösningen av ett långvarigt äktenskap var i stånd att försörja sig själv, likväl tillerkänts underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad. Avseende har därvid fästs vid att hon under äktenskapet under lång tid varit frånvarande från den allmänna arbetsmarknaden, varigenom hennes förvärvsmöjligheter och intjänade pensionsförmåner blivit mera begränsade än de annars skulle ha varit, och vid den spännvidd som därigenom uppkommit mellan parternas nuvarande inkomster.

Rättsfallet NJA 1984 s. 493 gällde två makar som varit gifta i 28 år. Eftersom hustrun ansågs kunna försörja sig själv blev frågan om det ändå fanns synnerliga skäl för underhållsbidrag. Vid bedömandet av om skälen för underhållsbidrag är så starka som lagstiftningen kräver måste man enligt domstolen beakta att hustrun hade ett relativt stort mått av trygghet genom det kapital hon skulle tillföras i bodelningen i förening med den inkomst hon kunnat skaffa sig (ett halvtidsarbete). Högsta domstolen fann att synnerliga skäl för underhållsbidrag inte förelåg.

I NJA 1998 s. 238 fann domstolen att hustrun i och för sig hade behov av underhållsbidrag men eftersom det inte fanns något orsakssamband mellan äktenskapet och hustruns bristande förmåga att försörja sig avslogs yrkandet om underhållsbidrag. Hustrun hade i stort sett inte haft något förvärvsarbete under det 28 år långa äktenskapet, vilket huvudsakligen berott på hennes egen sjuklighet. Det saknades ett orsakssammanhang mellan hustruns bristande förmåga att försörja sig och äktenskapet.

Argumentation i ditt fall

De faktorer som talar för ett underhållsbidrag för en längre period är för det första att du och din make haft ett arrangemang som inneburit att du varit hemma och han har arbetat vilket antagligen lett till att hans inkomster ökat. Du kan här stödja dig på NJA 1983 s. 826. Du kan

För det andra har din pension påverkats negativt av den långa frånvaron från arbetsmarknaden vilket påverkade bedömningen i RH 1980:102 och RH 1998:31. En ytterligare aspekt är din ålder. Även om du arbetar i ytterligare 10 år så kommer pensionen vara betydligt sämre än om du inte hade varit hemmafru.

Det som skulle tala mot underhållsbidrag för en längre tid är om du mottagit ett mycket stort belopp i bodelningen.

Slutsats

Min bedömning är att du har goda chanser att får förlängt underhållsstöd. Dels för den period du först har i åtanke men möjligen för en betydligt längre tid än så. Mycket styrs av hur mycket pengar du mottagit i bodelningen.

Om du vill ha hjälp att prata med din make om detta eller driv en process så kan vi hjälpa dig med det. Vill du prata om detta eller har kortare uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94327)