Möjligheten för domstol att beakta omständigheter som provokation m.m

2020-03-09 i Påföljder
FRÅGA
Om en gärningsperson bevisligen lurats/lockats/provocerats till att utföra ett brott i hur stor utsträckningkan en svensk domstol ta hänsyn till detta i skuldfrågan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att nämna 1 kap. 2 § brottsbalken (BrB) som ger uttryck för den så kallade skuldprincipen. Den innebär att för att en handling ska anses som brott måste den ha begåtts uppsåtligen om inte annat är föreskrivet för det aktuella brottet. Att någon har uppsåt betyder ungefär att personen förstår vad den gör, att man är medveten om vad man gör och vad som händer. Det finns olika typer av uppsåt som du kan läsa mer om här.

Om en person bedöms ansvarig för att ha begått ett brott finns det ändå möjlighet för domstolen att beakta sådana faktorer som du nämner i din fråga. Enligt 29 kap. 3 § BrB kan domstolen beakta förmildrande omständigheter. Enligt första punkten i den paragrafen ska domstolen beakta om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, vilket betyder att provokation som du nämner i din fråga absolut är något som domstolen kan beakta. Om det föreligger en sådan omständighet får det betydelse när domstolen bestämmer straffvärdet som är en slags bedömning av hur allvarlig brottet är och därmed vilket straff som bör dömas ut.

Det finns också så kallade billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB. Det är också en möjlighet för domstolen att beakta omständigheter som kan leda till ett mildare straff. Även om att luras/locka/provocera inte står som egna punkter i paragrafen lämnar punkt 9 en möjlighet för domstolen att beakta övriga omständigheter som påkallar att den tilltalade ska få ett lägre straff.

Sammanfattningsvis finns det olika sätt för domstolen att beakta särskilda omständigheter vid varje fall, exempelvis om en person blev provocerad till att begå ett brott. Jag vill dock förtydliga att det är domstolen som gör en egen bedömning av situationen vilket innebär att det inte går att lova i förväg vad och hur domstolen kommer att säga om olika omständigheter i ett enskilt fall.

Jag hoppas att jag kunde förklara hur reglerna i BrB ser ut angående domstolens möjlighet att beakta situationer där gärningspersonen exempelvis blivit provocerad till att begå ett brott.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll