FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/02/2018

Måste man känna sig påverkad av narkotika för att dömas för drograttfylleri?

Hej,

Jag är misstänkt för ringa narkotika (cannabis), grov olovlig körning och drograttfylleri. Dagen då jag blev stoppad var jag inte påverkad alls, jag hade rökt ca 24 timmar innan. Blodanalysen visade att jag hade 0.0008ng/g THC vid körtillfället. Enligt forskning kan THC upptäckas i blodet upp till 7 dagar efter sista intaget i de fall brukaren använt cannabis under längre tid. I förhör har jag erkänt att jag har gjort mig skyldig till grov olovlig körning samt ringa narkotika men nekat till drograttfylleri.

Det jag undrar är om jag kan fällas för drograttfylleri om jag, i tingsrätt, nekar till brottet och argumenterar att den positiva provanalysen är resultatet av tidigare bruk och hänvisar till forskning som stöder mitt argument?

För övrigt har tingsrätten gett avslag på min förfrågan om offentlig försvarare. Detta trots att jag har förklarat att jag har psykiska funktionsnedsättningar som gör det svårt för mig att representera mig själv. Jag kan inte förstå att en psykisk funktionsnedsättning inte räknas som "särskilda skäl". Några kommentarer om detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningarna att dömas för drograttfylleri samt förutsättningarna för rätten till offentligt försvar.

Till att börja med regleras dessa frågor i trafikbrottslagen (TBL) och rättegångsbalken (RB).

Drograttfylleri

Den som:
* kör ett motordrivet fordon (bil),
* efter att ha intagit ett narkotikaklassat preparat (cannabis),
* i en sådan mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet,
döms för drograttfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.
(4 § 2 stycke TBL).

Av brottsbestämmelsen kan alltså utläsas att det inte spelar någon roll huruvida du kände dig påverkad av cannabis under körtillfället eller inte. Avgörande är istället att det faktiskt fanns cannabis kvar i ditt blod under själva körtillfället. Det positiva provresultatet visar att så var fallet. Därför kommer det mest troligen inte ge så mycket att argumentera för att det positiva provresultatet är resultatet av tidigare bruk och hänvisa till forskning som stödjer ett sådant argument.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare ska förordnas den misstänkte om denne begär det och han/hon:
* är anhållen eller häktad eller
* misstänks för ett brott som kan resultera i en påföljd på minst sex månaders fängelse.
(21 kap. 3 a § 1 stycke RB).

Utgångspunkten är dock att den misstänkte själv sörjer för sitt försvar och att försvarare utses på den misstänktes begäran. I enklare mål som trafikbrott bör den tilltalade normalt sett kunna föra sin talan själv, även om muntlig bevisning åberopas mot honom. I sådana situationer ankommer det på rätten att vara mer aktiv än normalt till förmån för den tilltalade.

Utöver detta ska en offentlig försvarare utses om det behövs med hänsyn till:
* utredningen om brottet,
* tveksamheter gällande val av påföljd när det finns anledning att döma till annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom eller
* särskilda skäl gällande den misstänktes personliga förhållande eller annars till vad målet rör.
(21 kap. 3 a § 2 stycke RB).

Som exempel på särskilda skäl enligt tredje punkten för att offentlig försvarare ska förordnas med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden har angetts psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat allvarligt handikapp. Den misstänkte kan t.ex. av olika skäl antas ha svårt att förstå vad saken gäller. Troligtvis grundar tingsrätten sin bedömning på att dina psykiska funktionsnedsättningar inte är tillräckligt allvarliga för att förordna om en offentlig försvarare eller att du trots dessa funktionsnedsättningar anses förstå vad saken gäller. I övrigt gäller att om den tilltalade har erkänt brottet i någon del borde någon försvarare i allmänhet inte behöva förordnas. Det du kan ha i åtanke är dock att du alltid har en obegränsad rätt till försvar även om det kanske inte är ett offentligt biträde. Du har alltså alltid en möjlighet att kontakta en försvarsadvokat som hjälper dig att föra din talan.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”