Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?

2021-05-01 i Barnrätt
FRÅGA
Om en kvinna genom brottslig handling har samlag (tex våldtar) med en man och blir gravid och barnet födds, blir då manen pappa? Kan manen i dessa fall kräva abort, eller avsäga sig föräldraskapet? Detta är en rent hypotetisk fråga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Situationen som du beskriver saknar praxis, jag kan därför inte ta avstamp i något avgörande som beskriver utgången i din aktuella fråga utan mitt svar baseras uteslutande på gällande svensk rätt.

Jag kommer dela upp din fråga i två delar.

Kan mannen kräva abort?
Enligt abortlagen är det endast kvinnan som har rätt att bestämma huruvida hon vill göra en abort eller inte. Den fria aborten gäller fram tills den 18:e veckan, 1 § abortlagen. Efter den 18:e veckan krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för genomförande av abort, 3 § abortlagen. Mannen har således ingenting att säga till om i detta hänseende.

Kan mannen förneka faderskap?
Jag kommer i mitt svar utgå från att mannen förnekar faderskap så långt möjligt. Vidare antar jag att mannen inte är gift med kvinnan. Därför kommer mannen inte bli förälder till barnet automatiskt vid födseln, 1 kap. 3 § föräldrabalken.

Barnets rätt har stärkts mer och mer i gällande svensk rätt och "okända föräldrar" är något som man vill komma bort ifrån.

Artikel 7 i Barnkonventionen, som är svensk lag stadgar följande:
"Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och från födelsen ha rätt till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad ...."

Socialnämnden har en långtgående utredningsskyldighet att se till så att alla barn har rättsliga föräldrar och därmed att faderskap fastställs.

Fastställelse av faderskap kan gå till på två olika sätt, antingen genom medverkan till DNA-analys eller om mannen inte medverkar till den tas saken upp till prövning i domstol.

Väl i domstolen kan mannen tvingas medverka både till provtagning för DNA-analys och till fastställandet av faderskap, 1 kap. 5 § föräldrabalken.

Vid utredning av faderskap kan en domstol själv, eller på begäran av en part, bestämma att en DNA-analys ska göras, 1 § lagen om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap.

Om mannen inte samarbetar till DNA-analysen kan domstolen förelägga mannen vid vite att genomföra undersökningen, 2 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Om mannen fortfarande inte genomför undersökningen kan domstolen besluta om hämtning för att DNA-analysen ska komma till stånd, 2 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Rättsverkningar som följer av att mannen fastställs som barnets rättsliga pappa är exempelvis underhållsskyldighet och arvsrätt, men inte vårdnad.

Det saknas en allmän skyldighet för pappan att vara närvarande i barnets liv.

Lagen har som utgångspunkt att barnets rättigheter och intressen ska bli tillgodosedda så långt som möjligt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?