Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva

2021-09-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, mina föräldrar har bott i en bostadsrätt, min mor dog för 12 år sen, min far gav bort lägenheten till min bror i 2015, det finns ett gåvobrev och min far har skrivit ett testamente, han dog nu i sommar.1. Vi är 4 syskon.2. Lägenheten är värd 1,2 mill.3. Vad är min lagliga rätt till å ärva något av lägenhetens värde?4. Kan han ge bort mitt arv efter min mor?5. Kan han ge bort mitt arv efter honom?6. Vad kan jag göra för att arvet blir riktigt ?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tidigare besvarat en liknande fråga till dig, och hänvisar i stora drag tillbaka till detta svar. Jag ska kort bemöta de omständigheter du lyfter nu. Svaret på dina frågor styrs dels av hur stor behållningen i din fars bo är vid hans bortgång, för att kunna utreda din arvslott och laglott, dels av värdet av gåvan när den gavs.

Gåvobrev – formkrav

Jag förstår dig nu som att det finns ett gåvobrev upprättat av din far till din bror. I första hand måste detta gåvobrev uppfylla formkraven, för att ens vara giltigt. Det finns vissa speciella formkrav för gåva av bostadsrätt. Gåvobrevet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna, och specificerade uppgifter om vilken bostadsrätt som överlåts (6 kap. 4§ bostadsrättslagen). Det ska också tydligt framgå av handlingen att överlåtelsen utgör en gåva. Om dessa krav inte är uppfyllda, är gåvan inte giltig på den grunden.

Betydelsen av testamentet

Det är svårt för mig att säga hur testamentet kommer påverka omständigheterna, då jag inte vet vad det säger. Men huvudregeln är att barnen delar lika på kvarlåtenskapen om inte testamente finns. Finns testamente kan barnens arvslotter inskränkas, upp till laglotten (halva arvslotten).

Om efterlevande make ger bort kvarlåtenskap från första avlidna

Utgångspunkten som i tidigare svar angivits, är att din far ärvt era delar av er mors arv med fri förfoganderätt. Han får alltså använda upp dessa pengar om han vill det. Men ger han bort det så att era kvarlåtenskapen minskar i väsentlig mån, ska gåvan räknas av din brors avslott, och annars återgå (3 kap. 3§ ÄB). Här finns alltså ett utrymme att återbära gåvan om den är större än din brors arvslott, men då det gått mer än fem år sedan gåvan gavs, har du förlorat denna rätt att klaga.

Förskott på arv?

Om gåvohandlingen är formenligt upprättad, kan reglerna om förskott på arv bli aktuella i ditt fall. När en förälder i livet ger bort en gåva till sin bröstarvinge, ska denna gåva presumeras utgöra ett förskott på dennes arv (6 kap. 1§ ÄB). Detta innebär att vissa avräkningsregler aktualiseras för barnet som tagit emot gåvan, vilket medför att gåvans värde ska räknas av dennes arvslott när arvet senare beräknas. Detta innebär alltså att när din far nu gått bort i sommar, och era respektive arvslotter ska beräknas, ska gåvan avräknas först på arvet efter er mor, och sedan på arvet efter er far om arvet efter er mor inte täcker hans del. För att beräkna detta ska gåvas värde vid gåvotillfället (6 kap. 3§ ÄB), läggas till din fars kvarlåtenskap, och utifrån detta dela hela kvarlåtenskapen lika på 4, om det inte finns testamente som säger annat (6 kap. 5§ ÄB). Om då denna fördelning utfaller så att gåvans värde är större än din brors arvslott, så får han ingenting av er fars arv, utan det ska delas lika mellan resterande tre syskon. Det framgår alltså uttryckligen av lagen att din bror inte är skyldig att återbära gåvan om det överstiger hans arvslott, såvida det inte föreskrivits i gåvohandlingen eller testamentet (6 kap. 4§ ÄB). Detta innebär att du inte kan få del av bostadsrättens värde direkt, utan indirekt istället genom att du får större del av kvarlåtenskapen.

När en gåva ges till ett barn, presumeras detta vara ett förskott på arv, men denna presumtion kan brytas. Har exempelvis din pappa i gåvohandlingen uppgett att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, så ska den inte räknas som det heller och då aktualiseras inte heller dessa avräkningsregler. Rätten till arvslotten kan också här påverkas av vad testamentet säger, då är det istället laglotten som ska täckas och inte arvslotten.

Kränker gåvan laglotten?

Om gåvan dessutom kränker din laglott, inträder det förstärkta laglottsskyddet. Om din pappa i sin livstid givit bort egendom i syfte att ordna succession, ska din brors arvslott sättas ned motsvarande gåvans del, och om gåvan är mer värd, ska den återbäras eller så får din bror betala tillbaka en del av värdet (7 kap. 4§ ÄB). Om testamentet dessutom föreskriver pengar till din bror, ska förskottet avräknas även denna del (7 kap. 2§ ÄB).

För att bedöma om din laglott har kränkts, så gör man precis som ovan, lägger till värdet av gåvan till din fars kvarlåtenskap, och delar det på fyra. Då får man ut era respektive arvslotter. Du har dock inte alltid rätt till din arvslott, utan som lägst din laglott. Alltså delar man din del på hälften igen. Du har alltså som lägst rätt till 1/8 av din pappas kvarlåtenskap. Efter att gåvans värde lagts till, kan man då se om din 1/8 kränkts eller inte. Om så är fallet, och om man kan göra gällande att gåvan givits till din bror i syfte att ordna succession, exempelvis om din far behållit nyttjanderätten till lägenheten till sin död, så ska din brors arvslott minskas med värdet av gåvan, och din del kompenseras med delar av gåvans värde. Då får du väcka talan mot din bror för att få ut värdet upp till din laglott. Skillnaden här mot ovan möjlighet är alltså dels att gåvan kan återbäras så att laglotten täcks, dels att gåvans värde kommer beräknas utifrån tidpunkten för er fars bortgång och inte gåvotillfället.

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten är kort att din far genom gåva inte får kränka din laglott. Enklet sagt kan sägas att jag inte kan svara på om så har skett, utan att veta var kvarlåtenskapen i din fars bo är värd, dels då jag inte vet vad bostadsrätten var värd vid gåvotillfället eller vad som framgick av gåvobrevet. Men om man lägger till gåvans värde och ser att den överstiger din brors arvslott, har sannolikt din arvslott kränkts och beroende på omständigheterna ovan, antingen få större del av din pappas arv, eller kräva ersättning från din bror så din laglott täcks. Men vad avser din arvsrätt efter din mor, skulle du klandrat gåvan inom fem år från gåvotillfället för att behålla denna rätt. Du har alltså främst möjlighet att göra invändningar utifrån din arvsrätt efter din far. Men som sagt, så beror det helt på hur mycket pengar kvarlåtenskap din far lämnade efter sig, samt vad som står i testamentet. Detta kan vi försöka klargöra vid din telefonuppföljning!

Jag kommer jag att ringa dig i ärendet torsdag den 23 september kl. 19.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?