Kan privatperson driva in skuld via företag och vilka preskriptionstider gäller?

För 5 år sedan sålde jag varor som privatperson till privatperson. Jag har kvar mailkontakt där skulden bekräftas av vederbörande. Idag driver jag företag där jag säljer samma typ av varor som jag sålde den gången. Vad har jag för möjligheter att driva in denna skuld, och bör jag göra det som privatperson eller som företagare? (jag driver en enskild firma) Enklast känns ju att skicka en faktura via företaget men det känns väl på något sätt som att det kan bli fel då jag inte hade företaget när produkterna såldes. Undrar även vad som gäller beträffande preskiberingstid för privat kontra företag. Tar jag några risker om jag skickar ut en faktura via inkasso till vederbörande person? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar informationen som att du har startat företaget efter tidpunkten för din försäljning till privatpersonen. Du har alltså sålt en vara i egenskap av privatperson och undrar om du kan kräva betalt i egenskap av företag istället. 

Avtalets grundprinciper

Regler om avtal, avtalsslut och former av avtal finns i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Trots att det inte finns en central bestämmesle för just din fråga som aktualiseras i lagen, är det viktigt att klargöra hur ett avtal kan uppstå och vilka parter som är bundna av avtalet. Fundamentalt för ett avtal och det som avtalsmekanismen grundar sig på är anbud-accept modellen samt principen om samstämmiga viljeförklaringar. Att parterna har samstämmiga viljeförklaringar innebär att båda vill ingå ett avtal, alltså i ditt fall att båda parterna ville utföra försäljningen och köpet av varan. När du annonserade din vara angav du ett anbud som är bindande för dig. När köparen informerade dig om att hen vill köpa varan, angav hen ett accept som är bindande. Ett köpeavtal skapades mellan er två, se 1 § avtalslagen. Det är viktigt att poängtera att avtalslagen inte förutsätter ett särskilt formkrav på avtalet, det finns därmed inget krav på att ett avtal ska vara skriftligt. Konsensualavtal omfattas likväl av lagen och dessa baserar sig på ett konkludent handlande, exempelvis när man utför ett köp. Det är alltså du (i egenskap av privatperson) och din medkontrahent som är bundna av avtalet. Med detta sagt kan du inte åberopa skulden och driva in den i egenskap av ditt företag. Det följer även av allmänna obligationsrättsliga principer att ett avtal gäller parterna emellan och att man därmed inte kan binda en tredje part i avtalet.

Fordran preskriberas efter tio år

Regler om preskriptionstider för skuldebrev finns i preskriptionslagen (PreskL) och det är denna lagen som alltså är aktuell i frågan om vilka preskriptionstider som gäller. I huvudregel preskriberas en fordran tio (10) år efter att den skapas, om inte ett preskriptionsavbrott sker, se 2 § första stycket PreskL. Tiden på tio år gäller för fordringar som uppstår företag emellan och för fordringar mellan privatpersoner. Alltså är det tio år som gäller för din fordran på köparen. I andra fall löper en kortare preskriptionstid på endast tre (3) år för fordran mot konsument, se 2 § andra stycker PreskL. 

För att se till att din fordring inte preskriberas kan du göra ett s.k preskriptionsavbrott. Detta kan utföras på olika sätt, exempelvis att du skriftligen påminner köparen om betalningen eller att du kräver betalt, se 5 § första stycket punkt 1-2 PreskL. Resultatet av preskriptionsavbrottet blir att tiden nollställs, alltså att fordran löper i ytterligare tio år från avbrottet, se 6 § PreskL. Då kan du alltså åberopa skulden i tio år till innan den preskriberas. 

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! 

Vänliga hälsningar,

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo