Kan polisen utfärda pass till barn utan båda föräldrarnas samtycke?

2017-08-25 i Polis
FRÅGA
Hej!En vän till mig är i färd med att utfärda pass till sina två minderåriga barn på 9, respektive 11 år. Då både hon och pappan till barnen står som vårdnadshavare krävs bägges medgivande vid passansöknad, men de är sedan flera år tillbaka separerade och fadern vägrar att underteckna medgivandet. Då dottern, som är 11 år, skall åka på en basketturnering utomlands om två veckor börjar situationen bli aningen akut och min hoppfulla undran berör därför om det är möjligt att kringgå detta faderns skriftliga godkännande av att passet får utfärdas på något vis. Jag får lov att tacka så hemskt mycket för svar!Hälsningar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Så här ser reglerna ut, och så här har de tolkats:

Som utgångspunkt så är frågan om barnen ska ansöka om pass en sådan sak som ingår i vårdnadshavarnas gemensamma rätt och skyldighet att tillsammans bestämma över barnens personliga förhållanden. (6 kap 11 § och 13 § föräldrabalken)

Polismyndigheten SKA avslå ansökan om pass för barn under 18 om inte båda vårdnadshavarna lämnat sitt medgivande till ansökan.

Polismyndigheten får, om det föreligger s k synnerliga skäl, ändå utfärda pass.(7 § 2p passlagen)

Det står inte i lagen vad synnerliga skäl är, utan för att ta reda på det får man läsa i förarbetena till lagen, samt i rättsfall och bland JO's uttalanden.

I förarbetena till lagen står det att synnerliga omständigheter till exempel kan föreligga om den ena föräldern inte kan ge sitt medgivande för att hen befinner sig utomlands men annars uppenbart skulle ha givit sitt medgivande, eller om det rör sig om ett fosterbarn som inte fått en vårdnadshavare och vars kontakt med de biologiska föräldrarna är bruten. Om det däremot är så att den ena vårdnadshavaren motsätter sig barnens ansökan om pass, så är det enbart vid alldeles speciella omständigheter som pass får utfärdas. (prop. 1977/78:156 s 43)

I ert fall motsätter sig den ena vårdnadshavaren ansökan, och därför måste alltså det röra sig om alldeles speciella omständigheter för att pass ska utfärdas. Vad speciella omständigheter kan vara för någonting står inte i förarbetena till lagen, däremot kan man säga att formuleringen innebär att det enbart är i yttersta undantagsfall som pass utfärdas när ena vårdnadshavaren motsätter sig ansökan.

Det finns ett viktigt rättsfall där en mamma ville åka på semester med sin trettonåriga son och därför ansökte om pass. Pappan motsatte sig passansökan, och pappan angav att anledningen till att han motsatte sig ansökan var att han var i konflikt med mamman. Högsta Förvaltningsdomstolen bestämde att pass inte kunde utfärdas eftersom att det faktum att vårdnadshavarna inte kom överens INTE innebar att s k synnerliga skäl förelåg. I rättsfallet anges att man ska hänsyn till att barnens ålder, egen vilja och behov är sådant som kan spela roll för bedömningen om synnerliga skäl föreligger (RÅ 1987 ref 127)

I ett annat rättsfall från 2007 bestämde kammarrätten att en 17 åring som skulle åka på studieresa med sin klass skulle få pass utfärdat för sig, trots att pappan motsatte sig detta. Domstolen anger att synnerliga skäl förelåg eftersom att pojken var nästan myndigt, att det handlade om pojkens behov av utbildning, och att pojken själv ville kunna resa. (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3606-07)

JO har i ett yttrande angivit att man måste förstå ovan nämnda regler rättsfall som att regeln om synnerliga skäl innebär att pass bara får utfärdas i yttersta undantagsfall, och att just barnets ålder, vilja, och behov ska spela roll. (JO 2008/09 s 107)


Min bedömning av ert fall:

Jag vill först påpeka att jag inte kan göra en säker bedömning av barnens möjligheter att få pass utfärdade utan att känna till alla omständigheter. Min bedömning grundar sig enbart på det du skrivit i frågan.

Det som talar för att pass ska utfärdas för 11-åringen lär ha en egen uppfattning i frågan. Den känner jag inte till, men jag antar att hon vill åka på basketturnering. Därtill kan det anföras att 11 åringen är i behov av fritidsaktiviteter, och att spela basket är en sådan aktivitet och om hon får resa tillsammans med sina kamrater i basketlaget så tillgodoses dessa behov.

Det som talar emot att pass ska utfärdas för 11-åringen är att i jämförelse med 17-åringen i rättsfallet ovan så lär hon i polismyndighetens ögon inte vara lika mogen att själv ta beslut kring sina personliga levnadsförhållanden på ett sådant sätt att hennes egen vilja kommer att väga särskilt tungt, tyvärr.

Vad gäller 9-åringen så vågar jag inte göra en bedömning eftersom jag inte känner till något utöver åldern. Det är samma kriterier som tillämpas.

Eftersom s k "synnerliga skäl" och s k "speciella omständigheter" är uttryck som används just när det handlar om yttersta undantagsfall, och eftersom jag inte kan läsa ut ur situation att någon annan omständighet skulle innebära att särskilda skäl föreligger, så är min bedömning att pass inte kommer att ufärdas utan båda vårdnadshavarnas medgivande.

Det här kan ni göra:

Det går att försöka ändå. Ni kan ansöka om pass utan den andra vårdnadshavarens medgivande, så får polismyndigheten göra sin bedömning. Eftersom min bedömning grundar sig enbart på vad ni skrivit så kan det naturligtvis vara så att polismyndigheten, med mer på fötterna, gör en annan bedömning. I sådana här ärenden brukar polismyndigheten t ex begära in ett yttrande från socialnämnden i frågan till sitt beslutsunderlag. (3 § 2 stycket, passförordningen)

Polismyndighetens eventuella avslagsbeslut går sedan att överklaga till förvaltningsdomstol.

Som jag angav överst så är huvudregeln att frågan är något som vårdnadshavarna bestämmer och ska komma överens om. Om man inte kommer överens, och polismyndigheten inte utfärdar pass, så är det en god idé att ta hjälp av socialnämndens samarbetsstöd. Kommunen kan hjälpa till att övertyga den andra vårdnadshavaren om att det är för barnets skull som barnet ska få ansöka om pass. Om inte heller det leder till någon lösning på problemet så är tyvärr enda utvägen att fundera över möjligheten att ansöka om ensam vårdnad. Om vårdnadshavarna inte kan samarbeta kring frågor som rör barnen så kan det nämligen vara grund för att den ena föräldern ska tilldelas ensam vårdnad av barnen. (6 kap 5 § andra stycket, föräldrabalken)

Jag hoppas att ni tycker att ni fått ett svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (357)
2021-07-30 Kallelse till förhör
2021-07-30 Kallelse till förhör
2021-07-28 Kan polisen förbjuda högljudda ungdomar att vistas på en plats?
2021-07-28 Polisens befogenheter vid trafikstopp

Alla besvarade frågor (94634)