Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige

Hej! Frågan är: vad göra när omständigheterna är hindrande? Äger en grekiskt registrerad bil men är bosatt l Sverige. Bilen är vanligtvis mer än 185 dagar årligen i Grekland och beskattas och besiktigas i Grekland. Pandemin orsakade att jag inte kunde resa med bilen till Grekland mellan 2020 fram till dags dato. Alla avgifter och försäkringar är betalda till de berörda grekiska institutionerna.

Finns det särskilda omständigheter som gör att jag kan behålla registreringen utan få böter enligt 2001:558?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag du hänvisar till i din fråga, lag (2001:558) om vägtrafikregistret upphävdes den 1 juli 2019 och ersattes då med lag (2019:370) om fordons registrering och användning. Bestämmelserna är dock i princip likalydande.

Huvudregeln är att en bil ska registreras i Sverige för att få användas (5 §). Från det finns vissa undantag. Bestämmelserna gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige. Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik om fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga hemvist utomlands, fordonet inte är registrerat i Sverige, och fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt användas här (7 §). Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är kopplade till dem, om fordonen används i Sverige under högst ett år. Avsikten med begreppet tillfälligt användas i 7 § är för att möjliggöra turisttrafik och annan gränsöverskridande trafik. Avgörande för bedömningen av begreppet är avsikten med användningen och förhållandena när inresan skedde. Om avsikten vid införseln eller inresan är att använda fordonet här i landet under en längre tid blir fordonet registreringspliktigt i Sverige fr.o.m. den första dag fordonet befinner sig här.

Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har förvärvat ett fordon som avses i 5 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige använda det med stöd av en giltig utländsk registrering (9 §). Paragrafen innebär att utländska fordon, som förs in i landet av någon med hemvist i Sverige med stöd av giltig utländsk registrering, under en kort övergångstid ska kunna använda fordonet. Det gäller dock inte den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon. Under denna tid har den enskilde ett visst rådrum för att klara av de formaliteter och praktiska bestyr som krävs för att fordonet ska kunna registreras i Sverige. Inom denna tid bör t.ex. en ansökan om tillfällig registrering kunna ges in.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid med bland annat 5 § döms till penningböter. Till samma straff döms ägaren, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet användes (23 §).

I ditt fall är inte reglerna om Norge, Danmark eller Finland tillämpliga, varför avgörande blir var du anses ha din egentliga hemvist. Är du bosatt utomlands minst 185 dagar av ett kalenderår är din hemvist i regel utomlands. I det fallet behöver du i regel inte heller registrera bilen i Sverige om den används här tillfälligt. Om du anses ha din hemvist i Sverige krävs det däremot att du registrerar bilen i Sverige. I det fallet är tiden för nyttjande av bilen med stöd av den utländska registreringen kort. Lagen ger inte utrymme för särskilda omständigheter som gör att du kan hålla bilen fortsatt registrerad utomlands om du anses ha din hemvist i Sverige. I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning om du anses ha din hemvist i Sverige; utifrån din fråga får jag dock den uppfattningen. Om så är fallet är min rekommendation att du registrerar bilen i Sverige. För närmre information om förfarandet kan du läsa vidare och kontakta Transportstyrelsen på dess hemsida..

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning