Kan en dödsbodelägare, utan de andra dödsbodelägarnas samtycke, kräva ut den avlidnes bankuppgifter? I så fall, vilken typ av uppgifter?

2019-02-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har informerats om att vid min död kommer en dödsbodelägare vilja undersöka genom granskning av mina avslutade bankkonton alla mina gåvor under min livstid till mina fem barn.Man vill få vetskap om någotbarn erhållit störe gåvor än vad de andra fått..I mitt testamente har jag förskrivit att alla mina gåvor "ej utgör förskott på arv"Är detta möjligt när full enighet mellan delägarna ej föreligger..
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar framför allt lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och ärvdabalken (ÄB).

Vad kan dödsbodelägare begära ut?
Frågan är alltså vad en dödsbodelägare kan begära ut för uppgifter om dina förhållanden i en viss bank, när oenighet föreligger mellan dödsbodelägarna huruvida uppgifterna ens ska begäras ut. Först och främst ska jag dock, i det följande, gå igenom vad banksekretessen innebär i generell mening.

Vad kan begäras ut om alla dödsbodelägare är överens?
Den viktigaste regeln i detta fall är 1:10 LBF, som stadgar att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen får röjas. Frågan om vad som kan begäras ut regleras egentligen inte mycket närmare än såhär. Regeln hindrar att någon begär ut uppgifter om en annan person än hen själv.

De personer som enligt denna regel kan begära ut uppgifter om dig efter din död är egentligen endast dina arvingar då de är dödsbodelägare, och eventuella så kallade universella testamentstagare som du förordnat. Det anses då inte alltid att uppgifterna om dig röjs "obehörigen" om de begär ut dina uppgifter, eftersom de kan ha ett legitimt intresse av att få ut vissa uppgifter om dina bankförhållanden för att just se till att arvet fördelas korrekt.

Vad detta innebär är dock inte att dödsbodelägarna i fråga kommer att kunna begära ut vilka uppgifter som helst. Dödsbodelägare har endast rätt att begära att banken lämnar ut uppgifter för ett specifikt syfte. Exempelvis att utreda om några förskott på arv förekommit. Banken får alltså endast lämna de uppgifter som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägarna har anfört.

Vad kan en enda dödsbodelägare begära ut, utan de andras samtycke?
En något svårare fråga är om en enda av flera dödsbodelägare på eget bevåg kan begära ut bankuppgifter om dig. Det står klart att en enskild dödsbodelägare kan ha ett legitimt intresse av att begära ut bankuppgifter samtidigt som de andra dödsbodelägarna är motvilliga. Detta följer framför allt av reglerna om förskott på arv.

Eftersom det som sagt inte finns några regler som närmare anger vad som gäller är det svårt att närmare bedöma din fråga. Det finns dock lite andra hållpunkter som kan bidra till ett svar.

I den juridiska litteraturen har det uttalats att då det finns flera dödsbodelägare har inte en enskild dödsbodelägare obegränsad rätt att få kunduppgifter om dödsboet eller som rör förhållandet till en person som är avliden. Uppgifter kan dock lämnas till en enskild dödsbodelägare om denne kan visa att uppgifterna har sådan betydelse att det påverkar hens ekonomiska intresse i dödsboet. I detta fall är det dock osäkert att detta argument skulle fungera. Du har ju nämligen redan uttalat i ditt testamente att alla gåvor du givit inte utgör förskott på arv. Därmed finns det inte längre ett särskilt starkt intresse för en dödsbodelägare att begära ut dina bankuppgifter.

Ytterligare en källa som talar för att en dödsbodelägare kan få svårt att begära ut uppgifter är rättsfallet RÅ 85 2:62 (av Högsta förvaltningsdomstolen). I fallet vägrades en dödsbodelägare från att begära ut en av de avlidnes deklarationer. I fallet tillämpades inte samma regel som är relevant i detta fall, men det är i övrigt samma intressen som aktualiserades. Avgörandet talar således för att sekretessen är förhållandevis sträng och att en enskild dödsbodelägare utan de andras medgivande skulle få det svårt att begära ut dina bankuppgifter.

Det är alltså sammanfattningsvis osannolikt att en enda dödsbodelägare under dessa omständigheter skulle kunna begära ut flera av dina bankuppgifter.

Finns det något annat hen kan göra?
Det finns dock ett annat medel som står dödsbodelägaren till buds. Det är att hen ansöker om förordnande om en boutredningsman. Detta kan en dödsbodelägare göra enligt 19:1 ÄB och innebär att förvaltningen av dödsboet tas över av en person som domstolen bestämmer. Detta görs vanligtvis av en advokat. Vad detta närmare innebär är att alla dödsbodelägare förlorar kontrollen över dödsboet och boutredningsmannen kan vidta de åtgärder hen finner behövliga. Detta skulle exempelvis kunna vara att begära ut dina bankuppgifter.

Även för boutredningsmannen krävs dock att de begärda uppgifterna är av relevans. Dessutom, eftersom att du som sagt i testamentet stadgat att gåvorna du givit inte utgör förskott på arv, är det inte särskilt sannolikt att en boutredningsman ens skulle ha något intresse av att gräva bland dina bankuppgifter.

Avslutning
Sammanfattningsvis är det alltså osannolikt att dödsbodelägaren ifråga kommer ha någon större framgång med att försöka begära ut de uppgifter hen vill åt. Sekretessen är förhållandevis stark till fördel för din integritet. Eftersom att du tydligt i ditt testamente stadgat att dina gåvor inte utgör förskott på arv finns det heller ingen särskild anledning till varför dödsbodelägaren skulle ha något starkt intresse som rättfärdigar ett utlämnande av dina bankuppgifter. Enligt min uppfattning bör du således inte vara särskilt orolig för att en dödsbodelägare ska få nån större insikt i dina bankförhållanden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (983)
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris
2019-05-11 Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (69214)