FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2021

Kan den ena vårdnadshavaren förhindra att den andra vårdnadshavaren flyttar till ett “stökigt” område med deras gemensamma barn?

Hej!

En 15 åring med skilda föräldrar. Båda föräldrarna bor i samma kommun och just nu med 3,5mil emellan. Den ena föräldern vill flytta så avståndet blir 1mil, då går den andra förälder emot och säger att området är "luddigt" ett stökigt område. Barnet har nära vänner och bekanta som bor i radien av 1km. Kan den ena föräldern neka flytt och hota med att ta hela vårdnaden för barnet? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att föräldrarna just nu har delad vårdnad för barnet. Jag är däremot inte säker på om barnet bor växelvis hos sina föräldrar eller enbart hos det av dem som vill flytta. Därför ska jag allmänt försöka svara på huruvida ena vårdnadshavaren kan förhindra att den andra flyttar tillsammans med det gemensamma barnet samt lite allmänt som kan vara bra att veta om vårdnad.

Frågor om vårdnad och umgänge finner vi svar på i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. En utgångspunkt för alla frågor om vårdnad och boende är att barnets bästa ska vara avgörande (6 kap. 2a § 1st. FB). I frågor om vårdnad och boende ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. (6 kap. 2b § 1st. FB). Barnets åsikter tillmäts betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (6 kap. 2b § 2st. FB). Eftersom att barnet i det här fallet är 15 år gammalt är det sannolikt att domstolen kommer att fästa vikt vid hennes åsikter.

Som vårdnadshavare har man rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna önskemål (6 kap. 11 § FB). Har båda föräldrarna delad vårdnad ska de ta dessa beslut tillsammans (6 kap. 13 § 1st. FB). Som utgångspunkt ska föräldrarna alltså gemensamt komma överens om sådant som rör deras gemensamma barn. Det finns undantag som innebär att en vårdnadshavare ensam kan besluta i frågor som inte utan olägenhet kan uppskjutas om den andra föräldern får förhinder. Det gäller dock inte beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2st. FB). Frågor om barnets boende anses ha ingripande betydelse. Jag kan inte heller utläsa att det finns något trängande behov med hänsyn till barnets bästa att så snabbt som möjligt flytta. Det krävs alltså medgivande från den andra föräldern för att den andra föräldern ska flytta med barnet.

I första hand ska föräldrarna alltså gemensamt ta beslut som rör barnet, och det ställs ganska höga krav på föräldrarnas samarbetsförmåga. Ett alternativ för att nå en lösning är att försöka få hjälp av kommunen att komma överens i frågor om vårdnad och boende genom särskilda samarbetssamtal (6 kap. 18 § 1st. FB). Går det så pass långt att föräldrarna inte kan komma överens överhuvudtaget kan en av dem ansöka till tingsrätten om att få ensam vårdnad (6 kap. 5 § 1st. FB). Beslutet kommer, som nämnts ovan, utgå från vad som anses vara bäst för det gemensamma barnet, och barnets egna åsikter kommer sannolikt spela roll. Det ska dock poängteras att rätten vid vårdnadstvister lägger stor vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga och flexibilitet, och att oförmågan att komma överens inte ser särskilt bra ut särskilt för någon av föräldrarna.

Sammanfattningsvis är det här en fråga som i största möjliga mål bygger på att föräldrarna kommer överens. En av föräldrarna kan inte flytta med deras gemensamma barn utan att den andra föräldern godkänner det. För att få hjälp att medla konflikten kan föräldrarna exempelvis vända sig till kommunen.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare