Jämkning av förmånstagarförordnande

FRÅGA
Jag har 2 kapitalförsäkringar min man står som förmånstagare men avled i januari i år är dessa min egendom? Han hade 2 där jag var förmånstagare jag är 81 men en liten pension som knapp täcker hyran finns 3 särkullbarn med bra ekonomi har dom rätt att jämka.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av kapitalförsäkring
En kapitalförsäkring är ett förmånstagarförordnande där man kan skapa en ekonomisk trygghet för sina arvingar vid sitt frånfälle. Genom ett förmånstagarförordnande reglerar man vem det det utfallande försäkringsbeloppet ska tillfalla.

Försäkringsavtalslagen (FAL)
Närmare reglering om förmånstagarförordnanden återfinns i 14 kap. försäkringsavtalslagen (FAL).

Är förmånstagare insatt, ska försäkringsbelopp som utfaller efter försäkringstagarens död inte ingå i dennes kvarlåtenskap (14 kap. 7 § första stycket FAL). Det här innebär att en kapitalförsäkring med ett förmånstagarförordnande inte blir föremål för bodelning och arvskifte efter den avlidne försäkringstagaren. Om du är angiven som förmånstagare kommer således försäkringsbolaget att betala ut försäkringsbeloppet till dig direkt.

Jämkning av förmånstagarförordnande
Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot en make eller bröstarvinge efter försäkringstagaren, kan förordnandet jämkas så att försäkringen helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen (14 kap. 7 § andra stycket 1 FAL). Det här innebär således att om resultatet av ett förmånstagarförordnande är oskäligt, kan försäkringen helt eller delvis jämkas.

Vid prövningen ska särskilt beaktas skälen för förordnandet samt förmånstagarens och makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden (14 kap. 7 § andra stycket 2 FAL). Avseende de ekonomiska förhållandena anför departementschefen att det inte bör förekomma jämkning annat än i särpräglade fall att jämkning görs utan att den som begär jämkning behöver ekonomiskt stöd. Utgångspunkten är att ett förmånstagarförordnande ska respekteras, även om det innebär att en familjemedlem behandlas olika. Den som har en normal inkomst och kan försörja sig själv bör normalt inte kunna jämka ett förmånstagarförordnande (prop. 1986/87:86 s. 103–104).

Därtill ska skälen för förordnanden också ska beaktas. Det kan exempelvis vara aktuellt med jämkning om försäkringstagaren har upprättat ett förmånstagarförordnande i syfte att en bröstarvinge inte ska få del av försäkringen. Det här gäller särskilt om det inte finns någon nämnvärd kvarlåtenskap för bröstarvingen att få del av (prop. 1986/87:86 s. 104).

Det ska alltid göras en skälighetsprövning med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet (prop. 1986/87:86 s. 104). Vilken typ av försäkring det är fråga om kan också vara beaktansvärd för prövningen enligt departementschefen (prop. 1986/87:86 s. 105–107).

Den som vill begära jämkning måste väcka talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till jämkning förlorad (14 kap. 7 § fjärde stycket FAL).

Reflektioner
Om din make har angivit dig som förmånstagare ska försäkringsbeloppet betalas ut till dig direkt och inte ingå i hans kvarlåtenskap. Det finns emellertid en möjlighet för bröstarvingarna (särkullbarnen) att begära jämkning av beloppet om utfallet är oskäligt.

Vid oskälighetsprövningen ska särskilt de ekonomiska förhållandena hos förmånstagaren respektive bröstarvingarna beaktas. Du har angivit att särkullbarnen har en gedigen inkomst medan du har en låg pensionsinkomst, vilket talar till fördel för dig. En oskälighetsprövning ska emellertid göras i varje enskilt fall med hänsyn till samtliga omständigheter, där skälen för förordnandet också särskilt ska beaktas. Vilken typ av försäkring ett förmånstagarförordnande är insatt för kan också tillmätas också betydelse för oskälighetsbedömningen.

Jag kan således tyvärr inte ge en definitiv slutsats då jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall. De ekonomiska förhållandena tillmäts emellertid stor betydelse vilket talar i riktning mot att en jämkning troligen inte bör vara aktuell i ditt fall.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96356)