Jaktlicens återkallad

2021-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag har kört bil med indraget körkort och blev stoppad, detta blev då grovt trafikbrott, någon månad senare kom polisen och hämtade mina jaktvapen och jag fick sedan ett brev där man ansåg att jag ej längre var lämplig som jägare och man ville dra in mina licenser, jag överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten där jag också fick ett negativt besked, nu ska jag överklaga till kammarrätten, vet ni om det finns prejudikat på likn. fall eller var jag kan finna sådan information?Med tack på förhand.Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du på grund av ett trafikbrott fått indraget körkort, och att polisen med anledning av detta omhändertagit dina jaktvapen och vill återkalla din jaktlicens, och nu undrar du om det finns något stöd för din sak och liknande rättsfall.

Lagstödet för att återkalla vapenlicens

Av din fråga framgår inte mer specifik på vilken grund din vapenlicens begärs återkallad, men jag misstänker att det är med stöd av reglerna om olämplighet. Polisen får återkalla vapenlicens om tillståndshavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1§ vapenlagen). Olämplighet kan föreligga främst om man i hanteringen av vapnet brustit i lämplighet, exempel om man har använt vapnet vid brott, vårdslös vapenhantering i samband med jakt eller liknande, bristande uppsikt över vapnet i samband med transport. Olämpligheten kan också bestå i att man på annat sätt brustit i sitt omdöme eller pålitlighet, exempelvis vid annan allvarlig brottslighet. Bedömningen ska dock göras i varje enskilt fall. För mindre allvarlig brottslighet kan upprepad brottslighet eller andra omständigheter som utgör tecken på att man inte kan leva upp till krav på omdöme, laglydnad och pålitlighet, utgöra grund för återkallelse. Även psykisk eller fysisk sjukdom kan utgöra grund för återkallelse.

Rättsfall

Brott kan alltså utgöra en grund för återkallelse, och det krävs inte att vapnet använts till brott, så även trafikbrott kan utgöra grund för återkallelse. Jag har lite svårt för att tolka vilket brott du gjort dig skyldig till, men så som jag tolkar det så gäller det grov olovlig körning. Jag kommer här försöka redovisa olika rättsfall som tar sikte på specifikt trafikbrott, men även andra rättsfall för att demonstrera omständigheter som domstolen fäster vikt vid, vid bedömningen. Jag kan dock redan nu nämna att jag inte hittat något rättsfall som reglerar just upprepad olovlig körning.

Ett rättsfall som gällde rattfylleri slutade i att återkallelse inte skedde, med hänvisning till att personen utan anmärkning innehaft och använt skjutvapen under lång tid, och att det därför fanns anledning att anta att han ändå skulle kunna använda vapen med omdöme och ansvar (RÅ 1983 2:99 I och II).

I ett annat rättsfall hade en person omhändertagits enligt LOB och misstänktes för ringa misshandel, men detta ansågs då inte vara tillräckliga skäl för att återkalla vapenlicensen, bland annat på grund av ett tidigare nyktert beteende, att det förflutit lång tid mellan händelsen och återkallelsen, och att socialkontoret hade uttalat att det inte fanns något särskilt som tydde på att personen skulle vara misskötsam i nykterhetshänseende (RÅ1989:17).

I ett tredje rättsfall, poängteras dock att upprepade omhändertaganden enligt LOB kan leda till att det finns anledning att återkalla vapentillståndet (RÅ 1991:34).

I nyare rättspraxis har man dock betonat att om man gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska detta i sig utgöra en stark grund för olämplighet och återkallelse, om det inte finns omständigheter som talar i en annan riktning (HFD 2011:84 I). I målet dömde kammarrätten till tillståndshavarens fördel, på grund av att bakgrunden till alkoholkonsumtionen inte ansågs utgöra risk för missbruk, endast var tillfällig, att han avhållit sig från alkohol efter brottet. Detta överklagades dock, och högsta instans ändrade detta och hänvisade till att vapentillstånd ska beviljas restriktivt och återkallelse ska ske när återkallelsegrund föreligger. Det finns alltså en sträng syn på just grovt rattfylleri.

I ett rättsfall (RÅ 1984 2:74) misstänktes personen för vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grov olovlig körning, och fick på dessa brottsmisstankar jaktlicensen återkallad då han ansågs olämplig att inneha licens. Liknande blev utgången i ett annat rättsfall (RÅ 1985 Ab 96), där misstankarna också var vårdslöshet i trafik, rattfylleri och olovlig körning, där domstolen påpekade att bara misstankarna i sig utgör anledning att ifrågasätta lämpligheten.

Ett rättsfall som handlade om persons olämplighet med hänvisning till dom om sexuellt ofredande (Kammarrätten i Stockholms dom 2018-04-20, mål 6813-17). Domstolen sade att trots att brotten var upprepande, låg det längre tillbaka i tiden och ansågs vara mindre allvarliga så att brotten till sin natur och antal inte når upp till graden av olämplighet som krävs. De hänvisar även till ett annat rättsfall (HFD 2015 s.20) och betonar att återkallelse inte ska utgöra en bestraffning, eller syfta att avskräcka folk från vissa handlingar, utan en bedömning om olämplighet.

Ett annat rättsfall rörde en person som dömts för ofredande och grov olovlig körning (Kammarrätten i Stockholms dom 2018-05-08, mål 431-18).De resonerade så att brotten i sig föranledde viss oro för personens lämplighet, men brotten i sig är inte så allvarliga till sin art, och kan inte heller sägas röra sig om upprepad brottslighet, så att det skulle föranleda återkallelse.

Rikspolisstyrelsens allmänna råd

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd (RPSFS 2009:13 FAP 551-3) kap. 18, finns vissa föreskrifter om återkallelse av vapentillstånd. Det finns där en uppräkning av brott som typiskt sett anses utgöra grund att överväga lämpligheten, där brott mot jaktlagen, våldsbrott, narkotikabrott och grovt rattfylleri bland annat räknas upp. Även misskötsamhet i hanteringen av vapen, missbruksproblem och allvarliga sjukdomar kan utgöra grunder. Andra omständigheter som kan utgöra grund för att återkalla vapentillstånd är om man dömts för allvarlig brottslighet, så som våldsbrott, eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende mot personer. Även vid ett flertal mindre allvarliga brott och förseelser kan utgöra skäl för återkallelse, om det är ett tecken på att vapeninnehavaren inte kan anses uppfylla kraven för omdöme, laglydnad och pålitlighet. Om det står klart att gärningen ar en engångsföreteelse, och en person i övrigt är nykter och skötsam, ska licensen som utgångspunkt inte återkallas. Bedömningen ska grundas på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Erinran

I förarbetena till vapenlagen ges utrymme för att Polismyndigheten kan ge en erinran istället för att återkalla vapentillstånd. En sådan innebär egentligen en tillsägelse med anvisning på beteende, och kan användas bland annat om olämpligheten ger uttryck för en engångsföreteelse.

Sammanfattning och råd

I min efterforskning har jag inte hittat något rättsfall gällande olovlig körning, som föranlett att jaktlicensen återkallas. I de fall det kommit på tal, har brottet begåtts tillsammans med andra typer av brott, men inte denna kombination har heller lett till återkallelse av licensen. Jag har dock inte hittat något rättsfall som handlar om upprepad olovlig körning enbart. Detta kan i sig kanske tala för att det inte är en gärning som vanligtvis föranleder återkallad licens i sig, utan de övervägande fallen handlar om missbruksrisker och omdömeslös vapenhantering.

Min sammantagna bedömning är att enbart att du gjort dig skyldig till upprepad olovlig körning inte borde föranleda din olämplighet, men denna bedömning gör ju domstolen utifrån alla omständigheter kring din person och brotten. Mindre allvarliga brott som upprepats kan föranleda återkallelse enligt Rikspolisstyrelsen allmänna råd. De flera rättsfall handlar om olämplighet i nykterhetshänseende, där det finns risk att personen har ett missbruk av något slag, som gör att man inte är lämplig att inneha vapen. Det kan även vara tillfällen då man i sin hantering av vapnet brustit i sitt omdöme.

Jag vet tyvärr för lite om dina omständigheter för att ge några konkreta råd, men jag ska ändå betona vissa omständigheter som jag i min utredning uppfattat som avgörande. Om du generellt inte har något missbruksproblem är det en viktig utgångspunkt. Vad som också kan tala till din fördel är att brotten i sig inte är särskilt allvarliga till sin art, men omständigheterna kring det kan påverka bedömningen av detta, exempelvis om det föranlett en olycka. Du kan också hänvisa till Rikspolisstyrelsens allmänna råd, där trafikbrott av detta slag inte räknas upp, och att rättsfall har behandlat olovliga körningar där bedömningen gjorts att brottet i sig inte räcker för återkallelse. Om det gått lång tid sedan domen eller gärningen kan detta också tala till din fördel Du måste alltså helt enkelt betona flera omständigheter som utifrån en helhetsbedömning medför att du inte framstår som olämplig, och att du utifrån en helhetsbedömning inte anses omdömeslös eller tveksam i laglydighet och pålitlighet kring din vapenhantering.

Jag beklagar att jag inte hittat något prejudicerande rättsfall som avhandlat ett ärende liknande din situation, men det i sig är också en utgångspunkt. Hoppas du i alla fall har fått någon vägledning i din situation! Önskar du vidare hjälp eller förtydligande är du välkommen att återkomma till mig, eller om du önskar att komma i kontakt med vår juristbyrå som kan titta närmare på ditt ärende eller företräda dig i Kammarrätten. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1226)
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?
2021-10-01 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-09-30 Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

Alla besvarade frågor (96369)