Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

2021-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag blev av med mitt körkort i Augusti och skulle nu få tillbaka det i slutet av December. För ungefär 20 minuter sedan så skulle jag lite snabbt flytta på min bil som en tjejkompis till mig hade lånat och ställt lite dumt till på en 5 minuters parkering. Då satte jag mig i bilen och körde den en sträcka på 250 meter för att hitta en parkering och för att undvika en bot. Olyckligtvis så möter jag en civilpolisbil och de kommer ifatt mig efter de vänt vid en rondell. Stannar mig precis utanför min bostad och det blir en anmälan för grov olovlig körning. Haft så jävla mycket otur i mitt liv tidigare men detta tog priset. Kan ni hjälpa mig på något sätt att sänka straffet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill ha råd om hur du ska hantera en anmälan om grov olovlig körning och om du kan påverka en eventuell påföljd i förmildrande riktning. Bestämmelser om trafikbrott finns i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Olovlig körning

Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till detta, exempelvis någon som saknar giltigt körkort, gör sig skyldig till olovlig körning (3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Aktuell påföljd är böter eller, i det fall brottet är att bedöma som grovt, i vissa fall, fängelse i högst 6 månader. Vid bedömningen huruvida brottet är att bedöma som grovt eller inte ska beaktas, bland annat, om personen i fråga tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat. En olovlig körning som inträffar under spärrtiden efter en återkallelse skulle, således, kunna betraktas som grov. Det är emellertid inte det enda som ska beaktas utan det ska tas hänsyn till samtliga omständigheter i det aktuella fallet (detta framgår bland annat av följande rättsfall). Det kan även påpekas att påföljden vid grovt brott, enligt lagkommentarerna till lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, normalt bestäms till 50 dagsböter vid det första tillfället (se Larsson, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 3 §, avsnitt 2.8 Påföljd, Lexino 2019-07-26 (Juno)).

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, vid grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller genom upprepade brott som visar på en bristande vilja eller förmåga hos körkortsinnehavaren att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon (5 kap. 3 § punkten körkortslagen). Enligt Transportstyrelsens hemsida (återkallelsepunkt 4) utgör olovlig körning ytterligare ett skäl till återkallelse av körkort.

Vad kan du göra för att påverka påföljden i ditt fall?

Det är svårt för mig att, utan närmare information om omständigheterna i just ditt fall, uttala mig om vad du, konkret, kan göra för att påverka en eventuell påföljd i förmildrande riktning. Det kan ju dock påpekas att en påföljd, givetvis, kräver en fällande dom och att du kan påverka fallets utgång genom att, på ett övertygande sätt, argumentera för din sak. Detta innebär att det kan vara en god idé att söka juridisk rådgivning för att få hjälp med hur du ska gå vidare i ditt ärende (exempelvis för att utforma ett eventuellt försvar).

Vad gäller en eventuell påföljdsbestämning kan dock sägas att rätten ska beakta så kallade billighetsskäl i samband med denna (29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)). Detta innebär att rätten, exempelvis, ska ta hänsyn till om den tilltalade har försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet samt om denne frivilligt lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29 kap. 5 § punkterna 4 och 5 brottsbalken (1962:700)). Att samarbeta under utredningen kan således, i viss mån, ha en inverkan på en eventuell påföljd. Även det faktum att en fällande dom kan leda till svårigheter i yrkes- eller näringsutövning kan spela in i påföljdsvalet (29 kap. 5 § punkten 7 brottsbalken (1962:700)). Skulle en dom negativt påverka dina jobbmöjligheter kan detta, således, vara något att framföra. Som sagt är det, emellertid, svårt för mig att uttala mig om vad som kan påverka påföljdsvalet i just ditt fall. Detta är, istället, något som kan vara bättre lämpat att ta upp med ett juridiskt ombud vid en närmare genomgång av de relevanta omständigheterna i just ditt fall.

En eventuell återkallelse av körkort (eller något annat körkortsbeslut) från Transportstyrelsen kan överklagas. Du kan läsa mer om detta här. Även i samband med en sådan kan det vara bra att söka juridisk rådgivning för att veta vad man ska tänka på vid dess utformning. Dock är detta, så klart, ingen nödvändighet.

I den mån du vill att en jurist ska hjälpa dig att kolla över ditt ärende så råder jag dig att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till vår juristbyrå. Det kan du göra här. Du kan även kontakta oss via telefon för vidare rådgivning i ditt ärende.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98575)